Translation

2821179408673282599
English
Key English Vietnamese
4278050445961255445 Go to the trending videos page Đến trang Thịnh Hành
3242234958443825475 Go to the recently added videos page Đến trang video mới đăng gần đây
2887122197778293919 Go to the local videos page Đến trang Máy Chủ
8009065619559214982 Go to the videos upload page Đăng video
3779524668013120370 Go to my subscriptions Xem kênh đã đăng ký
1136469849928650779 Go to my videos Đến trang video của tôi
7836683738999600376 Go to my imports Đến trang video tôi nhập
7511292153332773503 Go to my channels Đến kênh của tôi
2013324644839511073 Cannot retrieve OAuth Client credentials: <x id="PH" equiv-text="err.text"/>. Ensure you have correctly configured PeerTube (config/ directory), in particular the "webserver" section. Không thể truy xuất thông tin đăng nhập ứng dụng khách OAuth: <x id="PH"/>. Hãy chắc rằng bạn đã cấu hình đúng PeerTube (config/ directory), đặc biệt là phần "webserver".
375263728166936544 You need to reconnect. Bạn cần kết nối lại.
2206638022166154361 Keyboard Shortcuts: Phím tắt:
3608407683173066091 My history Lịch sử của tôi
4024404994702813072 In my library Trong thư viện của tôi
232050922346936574 Trending Thịnh hành
6470888608149621404 ON <x id="PH" equiv-text="config.instance.name"/> <x id="PH" equiv-text="config.instance.name"/>
2821179408673282599 Home Trang chính
4648900870671159218 Success Thành công
1266887509445371246 Incorrect username or password. Sai tên hoặc mật khẩu.
6974874606619467663 Your account is blocked. Tài khoản của bạn đã bị khóa.
7939914198003891823 any language ngôn ngữ bất kỳ
5633144232269377096 hide ẩn
8603861867909474404 blur làm mờ
4534458451100881847 display hiển thị
4467323362722952678 Unknown
8781423666414310853 Your password has been successfully reset! Bạn đã đổi mật khẩu thành công!
6048892649018070225 Today Hôm nay
4498682414491138092 Yesterday Hôm qua
5073473933031004097 This week Tuần này
842657237693374355 This month Tháng này
4463380307954693363 Last month Tháng trước
7473676707373218484 Older Cũ hơn

Loading…

User avatar kantcer

Translation changed

PeerTube / angularVietnamese

5 months ago
User avatar kantcer

Translation changed

PeerTube / angularVietnamese

7 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
2821179408673282599
Flags
xml-text
String age
7 months ago
Source string age
7 months ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 1473