Translation

6871668720687277843
English
Key English Vietnamese Actions
5072091387445907742 Actions for the reporter Hành động đối với người báo cáo
6599069899275412095 Mute reporter Ẩn người báo cáo
3099741642167775297 Download Tải về
7672331870004528654 Display live information Thông tin buổi livestream
4021752662928002901 Update Cập nhật
420763834450076269 Block Chặn
6521421218398377925 Run HLS transcoding Bắt đầu chuyển mã HLS
4956271014213477815 Run WebTorrent transcoding Bắt đầu chuyển mã WebTorrent
5972374600810542430 Delete HLS files Xóa những tập tin HLS
3844238590532933757 Delete WebTorrent files Xóa những tập tin WebTorrent
1950057220179636309 Save to playlist Lưu vào danh sách phát
8272123190776748811 You need to be <a href="/login">logged in</a> to rate this video. Cần <a href="/login">đăng nhập</a> để đánh giá video này.
4503408361537553733 Mirror Mirror
2631340539474479416 Subtitles Phụ đề
4814285799071780083 Remove Xóa
6871668720687277843 Remove & re-draft Xóa & viết lại
60216491008745400 Actions on comment Hành động đối với bình luận
992317512448454409 {VAR_PLURAL, plural, =0 {Comments} =1 {1 Comment} other {<x id="INTERPOLATION"/> Comments}} {VAR_PLURAL, plural, =0 {Bình luận} =1 {1 Bình luận} other {<x id="INTERPOLATION"/> Bình luận}}
4903651219400691248 Mute account Ẩn tài khoản
4021487547497211597 Open video actions Mở hành động video
3076101305843397295 Do you really want to unblock <x id="PH" equiv-text="this.video.name"/>? It will be available again in the videos list. Bạn chắc chắn bỏ chặn <x id="PH" equiv-text="this.video.name"/>? Nó sẽ hiện lại trong danh sách video.
8359747231611535508 Unblock <x id="PH" equiv-text="this.video.name"/> Bỏ chặn <x id="PH" equiv-text="this.video.name"/>
3719503424625455635 Mute server account Ẩn tài khoản máy chủ
7008439939460403347 Report Báo cáo
829951422090160526 Reported part Phần đã báo cáo
4388879716045736175 Note Ghi chú
7234922541542636802 The video was deleted Video này đã bị xóa
872792317034860453 Comment: Bình luận:
397679576231234820 Messages with the reporter Nhắn tin với người báo cáo
7417592908147948728 Messages with the moderation team Nhắn tin với đội ngũ kiểm duyệt
1684858568733486744 No messages for now. Chưa có tin nhắn.

Loading…

User avatar honhatduy

Translation changed

PeerTube / angularVietnamese

a month ago
User avatar honhatduy

Translation changed

PeerTube / angularVietnamese

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
6871668720687277843
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 1909