Translation

6698240176427495644
English
Key English Vietnamese Actions
6201638315245239510 Advanced Nâng cao
7911929966701561067 TRANSCODING TRANSCODING
8212237880239644112 Same as VOD transcoding, transcoding live streams so that they are in a streamable form that any device can play. Requires a beefy CPU, and then some. Cũng giống như VOD, hãy transcode livestream để chúng có thể phát trên bất kỳ thiết bị nào. Yêu cầu có CPU mạnh như trâu.
3444148141968928069 Input formats Format đầu vào
4560217482714993155 Transcoding enabled Bật Transcoding
7452751710576287271 Allow additional extensions Cho phép thêm định dạng khác
5698272164915890247 Allows users to upload videos with additional extensions than .mp4, .ogv and .webm (for example: .avi, .mov, .mkv etc). Cho phép người dùng tải lên định dạng video khác mp4, ogv và webm (ví dụ như avi, mov, mkv etc).
1823941382992046371 Allow audio files upload Cho phép tải lên âm thanh
8340360585610503574 Allows users to upload .mp3, .ogg, .wma, .flac, .aac, or .ac3 audio files. Cho phép người dùng tải lên định dạng .mp3, .ogg, .wma, .flac, .aac, hoặc .ac3.
5867513506373651775 The file will be merged in a still image video with the preview file on upload. File sẽ được ghép trong một still hình ảnh video với ảnh xem trước trong khi upload.
2036818807823848377 Output formats Định dạng xuất
522057769554096255 WebTorrent enabled Đã bật WebTorrent
8373385486403101567 If you also enabled HLS support, it will multiply videos storage by 2 Nếu bạn cũng bật hỗ trợ HLS, dung lượng lưu trữ video sẽ gấp đôi
3839590624406770455 HLS with P2P support enabled Đã bật hỗ trợ HLS với P2P
7334484418359079994 <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>Requires ffmpeg &gt;= 4.1<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/><x id="START_PARAGRAPH" ctype="x-p" equiv-text="&lt;p&gt;"/>Generate HLS playlists and fragmented MP4 files resulting in a better playback than with plain WebTorrent:<x id="CLOSE_PARAGRAPH" ctype="x-p" equiv-text="&lt;/p&gt;"/><x id="START_UNORDERED_LIST" ctype="x-ul" equiv-text="&lt;ul&gt; "/><x id="START_LIST_ITEM" ctype="x-li" equiv-text="&lt;li&gt;"/>Resolution change is smoother<x id="CLOSE_LIST_ITEM" ctype="x-li" equiv-text="&lt;/li&gt;"/><x id="START_LIST_ITEM" ctype="x-li" equiv-text="&lt;li&gt;"/>Faster playback especially with long videos<x id="CLOSE_LIST_ITEM" ctype="x-li" equiv-text="&lt;/li&gt;"/><x id="START_LIST_ITEM" ctype="x-li" equiv-text="&lt;li&gt;"/>More stable playback (less bugs/infinite loading)<x id="CLOSE_LIST_ITEM" ctype="x-li" equiv-text="&lt;/li&gt;"/><x id="CLOSE_UNORDERED_LIST" ctype="x-ul" equiv-text="&lt;/ul&gt;"/><x id="START_PARAGRAPH" ctype="x-p" equiv-text="&lt;p&gt;"/>If you also enabled WebTorrent support, it will multiply videos storage by 2<x id="CLOSE_PARAGRAPH" ctype="x-p" equiv-text="&lt;/p&gt;"/> <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>Yêu cầu ffmpeg &gt;= 4.1<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/><x id="START_PARAGRAPH" ctype="x-p" equiv-text="&lt;p&gt;"/>Tạo danh sách HLS và phân mảnh file MP4 cho kết quả phát mượt hơn so với chỉ WebTorrent:<x id="CLOSE_PARAGRAPH" ctype="x-p" equiv-text="&lt;/p&gt;"/><x id="START_UNORDERED_LIST" ctype="x-ul" equiv-text="&lt;ul&gt; "/><x id="START_LIST_ITEM" ctype="x-li" equiv-text="&lt;li&gt;"/>Độ phân giải thay đổi mượt hơn<x id="CLOSE_LIST_ITEM" ctype="x-li" equiv-text="&lt;/li&gt;"/><x id="START_LIST_ITEM" ctype="x-li" equiv-text="&lt;li&gt;"/>Tải nhanh hơn đặc biệt với video dài<x id="CLOSE_LIST_ITEM" ctype="x-li" equiv-text="&lt;/li&gt;"/><x id="START_LIST_ITEM" ctype="x-li" equiv-text="&lt;li&gt;"/>Ít lỗi/chờ lâu<x id="CLOSE_LIST_ITEM" ctype="x-li" equiv-text="&lt;/li&gt;"/><x id="CLOSE_UNORDERED_LIST" ctype="x-ul" equiv-text="&lt;/ul&gt;"/><x id="START_PARAGRAPH" ctype="x-p" equiv-text="&lt;p&gt;"/>Nếu bạn bật hỗ trợ WebTorrent, dung lượng lưu trữ video sẽ tăng gấp đôi<x id="CLOSE_PARAGRAPH" ctype="x-p" equiv-text="&lt;/p&gt;"/>
6698240176427495644 Resolutions to generate Độ phân giải để tạo
4437374135745051281 Always transcode original resolution Luôn chuyển mã độ phân giải gốc
5431196295724512251 The original file resolution will be the default target if no option is selected. Độ phân giải của file gốc sẽ là mặc định nếu không tùy chọn nào được chọn.
1126867109775813762 Transcoding threads Những luồng chuyển mã
7815122216882553289 will claim at most <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ getTotalTranscodingThreads().value }}"/> <x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ getTotalTranscodingThreads().unit }}"/> with live transcoding sẽ cáo buộc hầu hết <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ getTotalTranscodingThreads().value }}"/> <x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ getTotalTranscodingThreads().unit }}"/> với live transcoding
8685484763568827375 will claim at least <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ getTotalTranscodingThreads().value }}"/> <x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ getTotalTranscodingThreads().unit }}"/> with live transcoding sẽ cáo buộc tối thiểu <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ getTotalTranscodingThreads().value }}"/> <x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ getTotalTranscodingThreads().unit }}"/> với live transcoding
7185278676178506632 Transcoding jobs concurrency Những công việc transcoding ưu tiên
1969393594784140832 allows to transcode multiple files in parallel. ⚠️ Requires a PeerTube restart cho phép transcode nhiều file song song cùng lúc. ⚠️ Yêu cầu khởi động lại PeerTube
2184317712452071847 Transcoding profile Hồ sơ Transcoding
6289966287765074028 new transcoding profiles can be added by PeerTube plugins bản mẫu chuyển độ phân giải mới có thể thêm thông qua những tiện ích của PeerTube
5843661880070076970 VIDEO STUDIO BIÊN TẬP VIDEO
4078329985026583770 Allows your users to edit their video (cut, add intro/outro, add a watermark etc) Cho phép người dùng sửa video của họ (cắt, thêm intro/outro, thêm watermark etc)
252604800845369275 Enable video studio Bật biên tập video
3313548535394806921 ⚠️ You need to enable transcoding first to enable video studio ⚠️ Bạn cần bật bộ giải mã trước khi bật biên tập video
6879611446286948126 CACHE CACHE
5511334650211127631 Some files are not federated, and fetched when necessary. Define their caching policies. Vài file chưa được liên hợp, và địt khi cần thiết. Quyết định chính sách cache của họ.

Loading…

User avatar honhatduy

Translation changed

PeerTube / angularVietnamese

2 months ago
User avatar None

String updated in the repository

PeerTube / angularVietnamese

2 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
6698240176427495644
Flags
xml-text
String age
2 months ago
Source string age
2 months ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 949