Translation

8546847443058492245
English
Key English Vietnamese
2843593344827160627 Show back content from that user for you. Hiện lại toàn bộ nội dung từ người đó.
6198109035280957164 Mute the instance Tắt tiếng đơn vị
4537735378779630558 Hide any content from that instance for you. Ẩn bất cứ nội dung nào từ máy chủ đó.
6247487021683085858 Unmute the instance Ngừng tắt tiếng đơn vị
4024846984475742259 Show back content from that instance for you. Hiện lại nội dung từ máy chủ đó.
3108200185023875257 Remove comments from your videos Xóa bình luận khỏi video của bạn
4810478487244286994 Remove comments made by this account on your videos. Xóa bình luận của người này ra khỏi video của bạn.
2077144178298031252 Hide any content from that user from you, your instance and its users. Ẩn bất cứ nội dung nào từ người dùng đó, máy chủ của bạn và người dùng của nó.
7675070596643104983 Show this user's content to the users of this instance again. Hiện lại nội dung của người này đến thành viên máy chủ.
525915681688649453 Hide any content from that instance from you, your instance and its users. Ẩn bất cứ nội dung nào từ máy chủ đó đến máy chủ của bạn và thành viên.
5325628963747139770 Unmute the instance by your instance Bỏ ẩn máy chủ này trên máy chủ của bạn
758471033841077314 Show back content from that instance for you, your instance and its users. Hiện lại nội dung từ máy chủ đó đến bạn, máy chủ của bạn và thành viên.
3785095284194008197 Remove comments from your instance Xóa bỏ bình luận từ máy chủ của bạn
4809327075591089709 Remove comments made by this account from your instance. Xóa bỏ bình luận của người này khỏi máy chủ của bạn.
6504240011224861621 Instance moderation Kiểm duyệt máy chủ
8546847443058492245 Block <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ videos.length }}"/> videos Chặn <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ videos.length }}"/> video
6746743143272021955 Violent or repulsive Bạo lực hoặc ghê tởm
5272553814105457319 Contains offensive, violent, or coarse language or iconography. Chứa ngôn ngữ xúc phạm, bạo lực hoặc thô tục hoặc hình tượng.
6979166468838302269 Hateful or abusive Căm thù hoặc quá lố
8006612645824137458 Contains abusive, racist or sexist language or iconography. Chứa ngôn ngữ hoặc hình tượng quá lố, phân biệt chủng tộc hoặc phân biệt giới tính.
5413552012131573970 Spam, ad or false news Spam, quảng cáo hoặc tin giả
6374940465448453212 Contains marketing, spam, purposefully deceitful news, or otherwise misleading thumbnail/text/tags. Please provide reputable sources to report hoaxes. Chứa nội dung tiếp thị, thư rác, tin tức giả mạo có chủ đích hoặc hình thu nhỏ / văn bản / thẻ gây hiểu lầm. Vui lòng cung cấp các nguồn có uy tín để báo cáo các trò lừa bịp.
7401289443263903223 Privacy breach or doxxing Vi phạm quyền riêng tư hoặc doxxing
8363008638081993167 Contains personal information that could be used to track, identify, contact or impersonate someone (e.g. name, address, phone number, email, or credit card details). Chứa thông tin cá nhân có thể được sử dụng để theo dõi, xác định, liên hệ hoặc mạo danh ai đó (ví dụ: tên, địa chỉ, số điện thoại, email hoặc chi tiết thẻ tín dụng).
380450014369168564 Infringes your copyright wrt. the regional laws with which the server must comply. Vi phạm bản quyền hoặc luật pháp ở khu vực mà máy chủ phải tuân thủ.
1378933246324202613 Breaks server rules Vi phạm quy tắc máy chủ
7930601470861156366 Anything not included in the above that breaks the terms of service, code of conduct, or general rules in place on the server. Bất kỳ điều gì không có trong phần trên vi phạm các điều khoản dịch vụ, quy tắc ứng xử hoặc các quy tắc chung được áp dụng trên máy chủ.
8700771664729810984 The above can only be seen in thumbnails. Những điều trên chỉ có thể được nhìn thấy trong hình thu nhỏ.
2602773901491715295 Captions Phụ đề
5779804235244672536 The above can only be seen in captions (please describe which). Những điều trên chỉ có thể được nhìn thấy trong chú thích (vui lòng mô tả cái nào).
968295009933361070 Too many attempts, please try again after <x id="PH"/> minutes. Bạn đã thực hiện điều này quá nhiều lần, xin thử lại sau <x id="PH"/> phút.

Loading…

User avatar kantcer

Translation changed

PeerTube / angularVietnamese

a month ago
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
8546847443058492245
Flags
xml-text
String age
a month ago
Source string age
a month ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 1766