Translation

6201638315245239510
English
Key English Vietnamese
6421580347313273983 Allow your users to automatically publish a replay of their live Cho phép người dùng đăng lại buổi livestream của họ
3472969629566153023 If the user quota is reached, PeerTube will automatically terminate the live streaming Khi đạt tới dung lượng giới hạn, PeerTube sẽ tự động kết thúc buổi livestream
4420104899393268652 Max simultaneous lives created on your instance <x id="START_TAG_SPAN" ctype="x-span" equiv-text="&lt;span class=&quot;text-muted&quot;&gt;"/>(-1 for "unlimited")<x id="CLOSE_TAG_SPAN" ctype="x-span" equiv-text="&lt;/span&gt;"/> Số livestream cùng lúc tối đa trên máy chủ của bạn <x id="START_TAG_SPAN" ctype="x-span" equiv-text="&lt;span class=&quot;text-muted&quot;&gt;"/>(-1 là "không giới hạn")<x id="CLOSE_TAG_SPAN" ctype="x-span" equiv-text="&lt;/span&gt;"/>
7210210728441530221 Max simultaneous lives created per user <x id="START_TAG_SPAN" ctype="x-span" equiv-text="&lt;span class=&quot;text-muted&quot;&gt;"/>(-1 for "unlimited")<x id="CLOSE_TAG_SPAN" ctype="x-span" equiv-text="&lt;/span&gt;"/> Số lần livestream của mỗi tài khoản <x id="START_TAG_SPAN" ctype="x-span" equiv-text="&lt;span class=&quot;text-muted&quot;&gt;"/>(-1 là "không giới hạn")<x id="CLOSE_TAG_SPAN" ctype="x-span" equiv-text="&lt;/span&gt;"/>
6830777508073747241 {VAR_PLURAL, plural, =1 {live} other {lives}} {VAR_PLURAL, plural, =1 {livestream} other {livestream}}
1521259619066122077 Max live duration Thời lượng livestream tối đa
5309195634424105927 Live transcoding threads Chủ đề chuyển độ phân giải buổi livestream
4240037618955024499 will claim at most <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ getTotalTranscodingThreads().value }}"/> <x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ getTotalTranscodingThreads().unit }}"/> with VOD transcoding sẽ cáo buộc hầu hết <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ getTotalTranscodingThreads().value }}"/> <x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ getTotalTranscodingThreads().unit }}"/> vơi chuyển độ phân giải VOD
8489317904250057957 will claim at least <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ getTotalTranscodingThreads().value }}"/> <x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ getTotalTranscodingThreads().unit }}"/> with VOD transcoding sẽ cáo buộc tối thiểu <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ getTotalTranscodingThreads().value }}"/> <x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ getTotalTranscodingThreads().unit }}"/> với chuyển độ phân giải VOD
1417246074503129277 Live transcoding profile Hồ sơ chuyển độ phân giải livestream
8294583621306221742 new live transcoding profiles can be added by PeerTube plugins hồ sơ chuyển độ phân giải livestream có thể thêm thông qua những plugin của PeerTube
6727057461851446921 Live resolutions to generate Độ phân giải livestream để tạo
2281161665447607254 Allow live streaming Cho phép livestream
6759167469686242835 Transcoding enabled for live streams Đã bật chuyển độ phân giải cho livestream
5975271795105968425 Live streaming Livestream
6201638315245239510 Advanced Nâng cao
7911929966701561067 TRANSCODING TRANSCODING
8212237880239644112 Same as VOD transcoding, transcoding live streams so that they are in a streamable form that any device can play. Requires a beefy CPU, and then some. Cũng giống như VOD, hãy transcode livestream để chúng có thể phát trên bất kỳ thiết bị nào. Yêu cầu có CPU mạnh như trâu.
3444148141968928069 Input formats Format đầu vào
4560217482714993155 Transcoding enabled Bật Transcoding
7452751710576287271 Allow additional extensions Cho phép thêm định dạng khác
5698272164915890247 Allows users to upload videos with additional extensions than .mp4, .ogv and .webm (for example: .avi, .mov, .mkv etc). Cho phép thành viên tải lên định dạng video khác mp4, ogv và webm (ví dụ như avi, mov, mkv etc).
1823941382992046371 Allow audio files upload Cho phép tải lên âm thanh
8340360585610503574 Allows users to upload .mp3, .ogg, .wma, .flac, .aac, or .ac3 audio files. Cho phép người dùng tải lên định dạng .mp3, .ogg, .wma, .flac, .aac, hoặc .ac3.
5867513506373651775 The file will be merged in a still image video with the preview file on upload. File sẽ được ghép trong một still hình ảnh video với ảnh xem trước trong khi upload.
2036818807823848377 Output formats Định dạng xuất
522057769554096255 WebTorrent enabled Đã bật WebTorrent
8373385486403101567 If you also enabled HLS support, it will multiply videos storage by 2 Nếu bạn cũng bật hỗ trợ HLS, dung lượng lưu trữ video sẽ gấp đôi
3839590624406770455 HLS with P2P support enabled Đã bật hỗ trợ HLS với P2P
7334484418359079994 <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>Requires ffmpeg &gt;= 4.1<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/><x id="START_PARAGRAPH" ctype="x-p" equiv-text="&lt;p&gt;"/>Generate HLS playlists and fragmented MP4 files resulting in a better playback than with plain WebTorrent:<x id="CLOSE_PARAGRAPH" ctype="x-p" equiv-text="&lt;/p&gt;"/><x id="START_UNORDERED_LIST" ctype="x-ul" equiv-text="&lt;ul&gt; "/><x id="START_LIST_ITEM" ctype="x-li" equiv-text="&lt;li&gt;"/>Resolution change is smoother<x id="CLOSE_LIST_ITEM" ctype="x-li" equiv-text="&lt;/li&gt;"/><x id="START_LIST_ITEM" ctype="x-li" equiv-text="&lt;li&gt;"/>Faster playback especially with long videos<x id="CLOSE_LIST_ITEM" ctype="x-li" equiv-text="&lt;/li&gt;"/><x id="START_LIST_ITEM" ctype="x-li" equiv-text="&lt;li&gt;"/>More stable playback (less bugs/infinite loading)<x id="CLOSE_LIST_ITEM" ctype="x-li" equiv-text="&lt;/li&gt;"/><x id="CLOSE_UNORDERED_LIST" ctype="x-ul" equiv-text="&lt;/ul&gt;"/><x id="START_PARAGRAPH" ctype="x-p" equiv-text="&lt;p&gt;"/>If you also enabled WebTorrent support, it will multiply videos storage by 2<x id="CLOSE_PARAGRAPH" ctype="x-p" equiv-text="&lt;/p&gt;"/> <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>Yêu cầu ffmpeg &gt;= 4.1<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/><x id="START_PARAGRAPH" ctype="x-p" equiv-text="&lt;p&gt;"/>Tạo danh sách HLS và phân mảnh file MP4 cho kết quả phát mượt hơn so với chỉ WebTorrent:<x id="CLOSE_PARAGRAPH" ctype="x-p" equiv-text="&lt;/p&gt;"/><x id="START_UNORDERED_LIST" ctype="x-ul" equiv-text="&lt;ul&gt; "/><x id="START_LIST_ITEM" ctype="x-li" equiv-text="&lt;li&gt;"/>Độ phân giải thay đổi mượt hơn<x id="CLOSE_LIST_ITEM" ctype="x-li" equiv-text="&lt;/li&gt;"/><x id="START_LIST_ITEM" ctype="x-li" equiv-text="&lt;li&gt;"/>Tải nhanh hơn đặc biệt với video dài<x id="CLOSE_LIST_ITEM" ctype="x-li" equiv-text="&lt;/li&gt;"/><x id="START_LIST_ITEM" ctype="x-li" equiv-text="&lt;li&gt;"/>Ít lỗi/chờ lâu<x id="CLOSE_LIST_ITEM" ctype="x-li" equiv-text="&lt;/li&gt;"/><x id="CLOSE_UNORDERED_LIST" ctype="x-ul" equiv-text="&lt;/ul&gt;"/><x id="START_PARAGRAPH" ctype="x-p" equiv-text="&lt;p&gt;"/>Nếu bạn bật hỗ trợ WebTorrent, dung lượng lưu trữ video sẽ tăng gấp đôi<x id="CLOSE_PARAGRAPH" ctype="x-p" equiv-text="&lt;/p&gt;"/>
4748900450708089645 Resolutions to generate per enabled format Độ phân giải để tạo mỗi định dạng đã bật
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated PeerTube/angular
The following string has different context, but the same source.
Translated PeerTube/angular

Loading…

User avatar kantcer

Translation changed

PeerTube / angularVietnamese

7 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
6201638315245239510
Flags
xml-text
String age
7 months ago
Source string age
7 months ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 863