Translation

2516633974298697807
English
Key English Vietnamese
4789897150069082503 Dec Tháng 12
8700121026680200191 Clear Xóa
5922757127987546008 yy-mm-dd yy-mm-dd
2830831449226931729 Instance languages Ngôn ngữ máy chủ
40119547597591062 All languages Mọi ngôn ngữ
996392855508119363 Hidden Ẩn
2173989454916398137 Blurred with confirmation request Được che mờ, yêu cầu xác nhận
8929218224642530466 Displayed Hiện
6291055174438137560 ~ 1 minute ~ 1 phút
189524047518780716 ~ <x id="PH"/> minutes ~ <x id="PH"/> phút
6028521920505655348 <x id="PH"/> of full HD videos <x id="PH"/> video Full HD
117588083391484998 <x id="PH"/> of HD videos <x id="PH"/> video HD
6636555695556123073 <x id="PH"/> of average quality videos <x id="PH"/> video chất lượng trung bình
6952960992592445535 <x id="PH"/> (channel page) <x id="PH"/> (trang kênh)
1209500590333005801 <x id="PH"/> (account page) <x id="PH"/> (trang tài khoản)
2516633974298697807 Emphasis Nhấn mạnh
7565716024468232322 Links Đường dẫn
7838476952710404110 New lines Hàng mới
8756167649220050929 Lists Danh sách
414887388288176527 Images Hình ảnh
6853170548960328665 Close search Đóng tìm kiếm
5708680277917691451 <x id="PH"/> users banned. Đã chặn <x id="PH"/> người dùng.
2448281151916042849 User <x id="PH"/> banned. Đã chặn người dùng <x id="PH"/> .
8269144351796756896 Do you really want to unban <x id="PH"/>? Bạn có chắc muốn bỏ chặn <x id="PH"/>?
1794219875546376069 User <x id="PH"/> unbanned. Đã bỏ chặn người dùng <x id="PH"/>.
9208009623124569456 If you remove user <x id="PH" equiv-text="user.username"/>, you won't be able to create another with the same username! Nếu bạn xóa <x id="PH" equiv-text="user.username"/>, bạn sẽ không thể sử dụng lại tên người dùng này!
6307826440781941134 Delete <x id="PH" equiv-text="user.username"/> Xóa <x id="PH" equiv-text="user.username"/>
6301381219225831298 User <x id="PH"/> deleted. Đã xóa người dùng <x id="PH"/>.
3896582359861826661 User <x id="PH"/> email set as verified Email thành viên <x id="PH"/> đã được xác thực
8150022485860412528 Account <x id="PH"/> muted. Đã tắt tiếng tài khoản <x id="PH"/>.
1598375456114200087 Instance <x id="PH"/> muted. Đã ẩn máy chủ <x id="PH"/>.

Loading…

User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string a month ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string a month ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string a month ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 2 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 2 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 2 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 2 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 3 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 4 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 4 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
2516633974298697807
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 1715