Translation

7417677567611860270
English
Key English Vietnamese Actions
3386631781603205915 User registration allowed Cho phép đăng ký
2562108310156005500 Video uploads Video tải lên
457567965747150035 Transcoding in multiple resolutions Chuyển ra nhiều độ phân giải
330610135077253864 Live streaming enabled Cho phép livestream
8135461567542503937 Transcode live video in multiple resolutions Chuyển video livestream ra nhiều độ phân giải
4990508956923223990 Max parallel lives Luồng tối đa
7864066132065250510 <x id="INTERPOLATION"/> per user / <x id="INTERPOLATION_1"/> per instance <x id="INTERPOLATION"/> mỗi người dùng / <x id="INTERPOLATION_1"/> mỗi máy chủ
486979448055158839 Requires manual validation by moderators Duyệt thủ công bởi quản trị viên
3584756669036615394 Automatically published Duyệt tự động
2602586221576511475 Video quota Dung lượng cho phép
1502595455339510144 Unlimited <x id="START_TAG_NG_CONTAINER"/>(<x id="INTERPOLATION"/> per day)<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/> Vô hạn <x id="START_TAG_NG_CONTAINER"/>(<x id="INTERPOLATION"/> mỗi ngày)<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/>
1071721880474488785 Import Nhập
6276792241563504067 You can import any torrent file that points to a media file. You should make sure you have diffusion rights over the content it points to, otherwise it could cause legal trouble to yourself and your instance. Bạn có thể nhập bất cứ file torrent nào có chứa video. Hãy chắc chắn rằng bạn có quyền sử dụng chúng, bởi vì điều nàycó thể gây rắc rối pháp lý với bạn và cả máy chủ của bạn.
5812787579835788700 HTTP import (YouTube, Vimeo, direct URL...) Nhập bằng HTTP (YouTube, Vimeo, URL...)
4992364287704007430 Torrent import Nhập bằng torrent
7417677567611860270 Channel synchronization with other platforms (YouTube, Vimeo, ...) Đồng bộ kênh với các nền tảng khác (YouTube, Vimeo...)
4603134051700562542 Loading instance statistics... Đang thống kê số liệu máy chủ...
5851173629316588976 By users on this instance Máy chủ này
2906587845957718064 Local Máy chủ này
1670306451865226564 users người dùng
5178138591256693636 videos video
1408045022812097780 views lượt xem
117954017715534854 comments bình luận
6090561122481711127 hosted video video lưu trữ
6827125739942610231 In this instance federation Liên hợp
8726138323871139597 Following Đang theo dõi
4914577418256256836 Followers Người theo dõi
3541687134897970106 followers máy chủ theo dõi
6751995972535426095 following máy chủ đang theo dõi
1447760976255144968 The connection was interrupted Kết nối bị gián đoạn
4499233456830047129 The server encountered an error Có lỗi xảy ra với máy chủ

Loading…

User avatar honhatduy

Translation changed

PeerTube / angularVietnamese

2 months ago
User avatar honhatduy

Translation changed

PeerTube / angularVietnamese

3 months ago
User avatar None

String updated in the repository

PeerTube / angularVietnamese

3 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
7417677567611860270
Flags
xml-text
String age
3 months ago
Source string age
3 months ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 168