Translation

2601639465696257054
English
Key English Vietnamese Actions
8630916846096019339 Users can resolve distant content Cho phép tìm kiếm nội dung từ máy chủ khác
3300472325769888962 Plugins & Themes Chủ đề & Tiện ích
1782375284146839174 Available themes Chủ đề có sẵn
9205443410527464015 Plugins enabled Tiện ích đang dùng
5410940035535748578 Close this message Đóng thông điệp này
2144158274184161635 Videos with the most interactions for recent videos Những video được tương tác gần đây
8312243926314494468 Videos with the most views during the last 24 hours Những video được xem nhiều nhất hôm nay
8731139416455609016 Videos with the most views during the last <x id="PH" equiv-text="this.trendingDays"/> days Video được xem nhiều nhất <x id="PH" equiv-text="this.trendingDays"/> ngày qua
1671858302647356245 Videos that have the most likes Những video được yêu thích nhất
2006841089844688970 To load your new installed plugins or themes, refresh the page. Tải lại trang để hiển thị tiện ích hoặc chủ đề vừa cài đặt.
7577430199525157466 Popular plugins Tiện ích phổ biến
830877982972543118 Popular themes Chủ đề phổ biến
1780056719120519633 <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ pagination.totalItems }}"/> <x id="ICU" xid="3148804384763272950" equiv-text="{pagination.totalItems, plural, =1 {result} other {results}}"/> for "<x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ search }}"/>" <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ pagination.totalItems }}"/> <x id="ICU" xid="3148804384763272950" equiv-text="{pagination.totalItems, plural, =1 {kết quả} other {kết quả}}"/> for "<x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ search }}"/>"
3148804384763272950 {VAR_PLURAL, plural, =1 {result} other {results} } {VAR_PLURAL, plural, =1 {kết quả} other {kết quả} }
2722270956157821098 No results. Trống trơn.
2601639465696257054 This <x id="INTERPOLATION"/> does not have settings. <x id="INTERPOLATION"/> này không có thiết lập.
29832309535656200 System System
8949443215142664126 Delete this comment Xóa bình luận này
3327751240218085797 Delete all comments of this account Xóa hết bình luận từ tài khoản này
2850960459131251840 Comments are deleted after a few minutes Tất cả bình luận sẽ bị xóa sau vài phút
1271241007621398467 {count, plural, =1 {1 comment deleted.} other {<x id="count"/> comments deleted.}} {count, plural, =1 {1 bình luận đã xóa.} other {<x id="count"/> bình luận đã xóa.}}
264978617337249011 <x id="PH" equiv-text="commentArgs.length"/> comment(s) deleted. <x id="PH" equiv-text="commentArgs.length"/> bình luận đã bị xóa.
379090446060940062 Do you really want to delete all comments of <x id="PH"/>? Bạn có muốn xóa toàn bộ bình luận của <x id="PH"/>?
4539246224625965241 Comments of <x id="PH"/> will be deleted in a few minutes Bình luận của <x id="PH"/> sẽ bị xóa ngay bây giờ
3204306399736151644 Comments list Danh sách bình luận
7427986413651551775 Video comments Bình luận video
289582790179344391 This view also shows comments from muted accounts. Điều này cũng có hiện bình luận từ những tài khoản đã ẩn.
4523382115569186450 Showing <x id="INTERPOLATION"/> to <x id="INTERPOLATION_1"/> of <x id="INTERPOLATION_2"/> comments Đang hiện từ <x id="INTERPOLATION"/> tới <x id="INTERPOLATION_1"/> trong tổng số <x id="INTERPOLATION_2"/> bình luận
6110554376228744887 Select all rows Chọn toàn bộ hàng
2719284837486030903 Job type Loại công việc
6170245880855918780 Job state Trạng thái công việc

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
2601639465696257054
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 762