Translation

6159571046971090595
English
Key English Vietnamese
7390990800435887351 Account <x id="PH"/> unmuted. Tài khoản <x id="PH"/> được bỏ ẩn.
7246356397085094208 Instance <x id="PH"/> unmuted. Máy chủ <x id="PH"/> đã bỏ ẩn.
5551551295632950210 Videos history is enabled Đã mở lịch sử video
9136227503281311926 Videos history is disabled Đã tắt lịch sử video
8966726118414892732 Delete videos history Xóa lịch sử video
2482543433481435105 Are you sure you want to delete all your videos history? Bạn có muốn xóa toàn bộ lịch sử video?
4051606152827088952 Videos history deleted Đã xóa lịch sử video
1486537403020619891 My watch history Lịch sử xem của bạn
3656932706364053858 Track watch history Lưu dấu lịch sử xem
778524577866863576 <x id="START_TAG_MY_GLOBAL_ICON" ctype="x-my_global_icon" equiv-text="&lt;my-global-icon iconName=&quot;delete&quot; aria-hidden=&quot;true&quot;&gt;"/><x id="CLOSE_TAG_MY_GLOBAL_ICON" ctype="x-my_global_icon" equiv-text="&lt;/my-global-icon&gt;"/> Clear all history <x id="START_TAG_MY_GLOBAL_ICON" ctype="x-my_global_icon" equiv-text="&lt;my-global-icon iconName=&quot;delete&quot; aria-hidden=&quot;true&quot;&gt;"/><x id="CLOSE_TAG_MY_GLOBAL_ICON" ctype="x-my_global_icon" equiv-text="&lt;/my-global-icon&gt;"/> Xóa lịch sử
3183245287221165928 Ownership accepted Đã chấp nhận chủ sở hữu
6012072687166259654 Please check your emails to verify your new email. Xin kiểm tra email để xác thực email mới.
6585766371605707311 Email updated. Đã cập nhật email.
8553059323353586765 Your current email is <x id="START_TAG_SPAN" ctype="x-span" equiv-text="&lt;span class=&quot;email&quot;&gt;"/><x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ user.email }}"/><x id="CLOSE_TAG_SPAN" ctype="x-span" equiv-text="&lt;/span&gt;"/>. It is never shown to the public. Email gần đây của bạn là <x id="START_TAG_SPAN" ctype="x-span" equiv-text="&lt;span class=&quot;email&quot;&gt;"/><x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ user.email }}"/><x id="CLOSE_TAG_SPAN" ctype="x-span" equiv-text="&lt;/span&gt;"/>. Nó sẽ không bao giờ hiển thị công khai.
853586874765134886 You current password is invalid. Mật khẩu vừa nhập không đúng.
6159571046971090595 Password updated. Đã cập nhật mật khẩu.
5179099584732142331 Are you sure you want to delete your account? This will delete all your data, including channels, videos and comments. Content cached by other servers and other third-parties might make longer to be deleted. Bạn có chắc rằng bạn muốn xóa tài khoản của bạn? Thao tác này sẽ xóa tất cả dữ liệu của bạn, bao gồm kênh, video và nhận xét. Nội dung được lưu trong bộ nhớ cache bởi các máy chủ khác và các bên thứ ba khác có thể mất nhiều thời gian hơn để bị xóa.
6897292459203320054 Type your username to confirm Xác nhận tên tài khoản
3122895472333547524 Delete your account Xóa tài khoản
2520605306994744004 Delete my account Xóa tài khoản của tôi
3902597758945766483 Your account is deleted. Tài khoản của bạn đã bị xóa.
4776289814033837037 Interface settings updated. Đã cập nhật giao diện.
77907918814566205 New video from your subscriptions Video mới từ kênh bạn đăng ký
4343589211916204486 New comment on your video Bình luận mới trên video của bạn
7130088765428829942 New abuse Lượt báo cáo mới
5618790697446401830 An automatically blocked video is awaiting review Tự động chặn video đang chờ duyệt
5671547068905553663 One of your video is blocked/unblocked Một video của bạn bị khóa/mở khóa
1158912204255103651 Video published (after transcoding/scheduled update) Đã đăng video (sau khi chuyển mã/cập nhật lịch đăng)
3809414664640924954 Video import finished Đã nhập video từ nguồn khác xong
3268838889659873892 A new user registered on your instance Một thành viên vừa đăng ký máy chủ của bạn
7373104725413001009 You or your channel(s) has a new follower Bạn hoặc kênh của bạn có người theo dõi mới

Loading…

User avatar kantcer

Translation changed

PeerTube / angularVietnamese

9 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
6159571046971090595
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 1366