Translation

3378360148342029710
English
Key English Polish Actions
3799746968259478616 View account Zobacz konto
6778225321073009261 View owner account Zobacz konto właściciela
8798391261676185924 VIDEO CHANNEL KANAŁ WIDEO
5121874940679887597 Copy channel handle Kopiuj adres kanału
2486917589932345430 OWNER ACCOUNT KONTO WŁAŚCICIELA
1952020204339597057 Short text to tell people how they can support you (membership platform...). Krótki tekst aby poinformować innych, jak mogą Cię wspomóc (platforma członkostwa…).
7003790776240394114 Filename Filename
1186960092655764809 Name of the uploaded file Name of the uploaded file
7958716262877895706 Original publication date Oryginalna data publikacji
50985514722149155 This is the date when the content was originally published (e.g. the release date for a film) To data oryginalnej publikacji treści (np. data wydania filmu)
1669378369440073270 Plugin settings Ustawienia wtyczki
54931094224146544 Small latency Small latency
668281328725856861 Reduce latency to ~15s disabling P2P Reduce latency to ~15s disabling P2P
5607669932062416162 Default Default
4299493457408757206 Average latency of 30s Average latency of 30s
3378360148342029710 High latency High latency
369497609327288447 Average latency of 60s increasing P2P ratio Average latency of 60s increasing P2P ratio
8693603235657020323 Other Other
2200003513633568069 Enable video comments Włącz komentarze do filmu
8896564060463626070 Enable download Zezwól na pobieranie
8821221480638803282 Advanced settings Ustawienia zaawansowane
5407145687662795944 Video thumbnail Video thumbnail
2375260419993138758 URL Adres URL
6760671759540007434 You can import any URL <x id="START_LINK"/>supported by youtube-dl<x id="CLOSE_LINK"/> or URL that points to a media file. You should make sure you have diffusion rights over the content it points to, otherwise it could cause legal trouble to yourself and your instance. Możesz zaimportować dowolny adres URL <x id="START_LINK"/>obsługiwany przez youtube-dl<x id="CLOSE_LINK"/> lub URL wskazujący na plik multimedialny. Upewnij się, że masz prawa do udostępniania treści na którą on wskazuje, aby nie stworzyć problemów prawnych sobie i swojej instancji.
460353452916242022 Sorry, but something went wrong Przepraszamy, ale coś poszło nie tak
5359075917564707730 Congratulations, the video behind <x id="INTERPOLATION"/> will be imported! You can already add information about this video. Gratulacje, film za <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ targetUrl }}"/> będzie zaimportowany! Możesz już dodać informacje o tym filmie.
6722765664648523978 Select the file to upload Wybierz plik do wysłania
9172233176401579786 Scheduled Zaplanowany
1435317307066082710 Hide the video until a specific date Ukryj film przed określoną datą
1087181129481039628 Normal live Normal live
3517255641769192386 Permanent/recurring live Permanent/recurring live

Loading…

User avatar None

String updated in the repository

PeerTube / angularPolish

5 months ago
Browse all component changes

Things to check

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
3378360148342029710
Flags
xml-text
String age
5 months ago
Source string age
5 months ago
Translation file
client/src/locale/angular.pl-PL.xlf, string 452