Translation

2081626998027585315
English
Key English Gaelic Actions
2528596078796844503 You want to <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>publish videos<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/> on <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ instanceName }}"/>? Then you need to create your first <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>channel<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/>. You want to <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>publish videos<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/> on <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ instanceName }}"/>? Then you need to create your first <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>channel<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/>.
1335686739562009265 You might want to <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>create a channel by theme:<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/> for example, you can create a channel named "SweetMelodies" to publish your piano concerts and another one "Ecology" in which you publish your videos talking about ecology. You might want to <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>create a channel by theme:<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/> for example, you can create a channel named "SweetMelodies" to publish your piano concerts and another one "Ecology" in which you publish your videos talking about ecology.
5716290603546738313 <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ instanceName }}"/> administrators allow you to publish up to <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/><x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ videoQuota | bytes: 0 }}"/> of videos<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/> on their website. <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ instanceName }}"/> administrators allow you to publish up to <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/><x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ videoQuota | bytes: 0 }}"/> of videos<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/> on their website.
5340005218109333045 Filters <x id="START_TAG_SPAN"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_TAG_SPAN"/> Criathragan <x id="START_TAG_SPAN"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_TAG_SPAN"/>
2236371857137398396 No results found Cha deach toradh a lorg
1516969129397662377 Welcome to PeerTube, dear administrator! Fàilte ort dha PeerTube, a rianaire chòir!
807030720531713957 CLI documentation Docamaideadh na loidhne-àithne
199127249622290422 Upload or import videos, parse logs, prune storage directories, reset user password... Luchdaich suas no ion-phortaich videothan, parsaich logaichean, sgud pasganan stòrais, ath-shuidhich facal-faire cleachdaiche…
249453844439446209 Administer documentation Docamaideadh na rianachd
5910950876330656326 Managing users, following other instances, dealing with spammers... Stiùireadh chleachdaichean, leantainn air ionstans eile, dèiligeadh ri spama…
879127294610588497 Use documentation Docamaideadh dhan luchd-cleachdaich
3848077896245199337 Setup your account, managing video playlists, discover third-party applications... Suidheachadh a’ chunntais agad, stiùireadh liostaichean-cluich video, lorg aplacaidean threas-phàrtaidhean…
6284442506490785579 Useful links Ceanglaichean feumail
5170617864166788170 Official PeerTube website (news, support, contribute...): <x id="START_LINK"/>https://joinpeertube.org<x id="CLOSE_LINK"/> Làrach-lìn PeerTube oifigeil (naidheachdan, taic, cuidich leinn…): <x id="START_LINK"/>https://joinpeertube.org<x id="CLOSE_LINK"/>
4614992717645869756 Put your instance on the public PeerTube index: <x id="START_LINK"/>https://instances.joinpeertube.org/instances<x id="CLOSE_LINK"/> Cuir an t-ionstans agad air inneacs PeerTube poblach: <x id="START_LINK"/>https://instances.joinpeertube.org/instances<x id="CLOSE_LINK"/>
2081626998027585315 It's time to configure your instance! Nach rèitich thu an t-ionstans agad a-nis?
1852111465407058121 Choosing your <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>instance name<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/>, <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>setting up a description<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/>, specifying <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>who you are<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/>, why <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>you created your instance<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/> and <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>how long<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/> you plan to <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>maintain it<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/> is very important for visitors to understand on what type of instance they are. Choosing your <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>instance name<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/>, <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>setting up a description<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/>, specifying <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>who you are<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/>, why <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>you created your instance<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/> and <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>how long<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/> you plan to <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>maintain it<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/> is very important for visitors to understand on what type of instance they are.
5329436244765769292 If you want to open registrations, please decide what <x id="START_TAG_STRONG"/>your moderation rules<x id="CLOSE_TAG_STRONG"/> and <x id="START_TAG_STRONG"/>instance terms of service<x id="CLOSE_TAG_STRONG"/> are, as well as specify the categories and languages and your moderators speak. This way, you will help users to register on <x id="START_TAG_STRONG"/>the appropriate<x id="CLOSE_TAG_STRONG"/> PeerTube instance. Na bu mhiann leat an clàradh fhosgladh, dèan co-dhùnadh air na <x id="START_TAG_STRONG"/>riaghailtean maorsainneachd<x id="CLOSE_TAG_STRONG"/> agus air <x id="START_TAG_STRONG"/>teirmichean an ionstans<x id="CLOSE_TAG_STRONG"/> agad agus sònraich na roinnean-seòrsa agus na cànanan a tha aig na maoir agad. Air an dòigh seo, cuidichidh tu an luchd-cleachdaidh gun clàraich iad air an ionstans PeerTube <x id="START_TAG_STRONG"/>iomchaidh<x id="CLOSE_TAG_STRONG"/>.
5704345824323933019 Remind me later Cuir nam chuimhne an ceann greis
7997432701743294657 Set up Suidhich
9202089339019827574 Configure my instance Rèitich an t-ionstans agam
9005121595859995793 Configuration warning! Rabhadh rèiteachaidh!
8901933019590352016 You enabled user registration on your instance but did not configure the following fields: Chuir thu an clàradh an comas air an ionstans agad ach cha do rèitich thu na raointean seo:
8948444690892731948 Instance name Ainm an ionstans
966824924873033885 Instance short description Tuairisgeul goirid an ionstans
1339481669904426442 Who you are Cò thusa
5026256683194518810 How long you plan to maintain your instance Dè cho fada ’s a tha thu ’n dùil gun glèidh thu an t-ionstans agad
1909672990242291785 How you plan to pay for keeping your instance running Dè an dòigh a tha fainear dhut sa phàigheas tu airson an t-ionstans agad a’ cumail a’ dol
869943508869906576 How you will moderate your instance Ciamar a nì thu maorsainneachd air an ionstans agad
5032335000394561521 Instance terms Teirmichean an ionstans
4116024528500133384 My settings Na roghainnean agam

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Things to check

Mismatched exclamation mark

Source and translation do not both end with an exclamation mark

Reset

Mismatched question mark

Source and translation do not both end with a question mark

Reset

Glossary

English Gaelic
No related strings found in the glossary.

String information

Key
2081626998027585315
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.gd.xlf, string 248