Translation

6767380569816110388
English
Key English Gaelic Actions
7657908235362559477 Publication scheduled on <x id="PH" equiv-text="updateAt"/> Publication scheduled on <x id="PH" equiv-text="updateAt"/>
5093002376262354382 Transcoding failed Dh’fhàillig an tar-chòdachadh
118687079501751948 Move to external storage failed Dh’fhàillig leis a’ ghluasad dhan stòras air an taobh a-muigh
4887724548587271148 Waiting transcoding A’ feitheamh air an tar-chòdachadh
4517785179607945981 To transcode Ri thar-chòdachadh
3299576663551440736 To import Ri ion-phortadh
6963802198225789806 To edit Ri dheasachadh
8492933894084361602 Subscribe to RSS feed "<x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ title }}"/>" Fo-sgrìobh air inbhir RSS “<x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ title }}"/>“
187187500641108332 <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ noResultMessage }}"/> <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ noResultMessage }}"/>
1795705931707209785 Add to watch later Cuir air a’ chlàr-fhaire
8498940878158860248 Remove from watch later Thoir air falbh on chlàr-fhaire
435589893738610428 <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ instanceName }}"/> default theme (<x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ getDefaultInstanceThemeLabel() }}"/>) <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ instanceName }}"/> default theme (<x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ getDefaultInstanceThemeLabel() }}"/>)
5622582942980351192 Light/Orange Soilleir/Orains
1219783168145776019 LIVE ENDED THÀINIG AN SRUTHADH BEÒ GU CRÌOCH
2439066254855913806 Only I can see this video Chan fhaic ach mi fhìn a’ video seo
6767380569816110388 Only shareable via a private link Cha ghabh a cho-roinneadh ach le ceangal prìobhaideach
6828965264297239528 Anyone can see this video Chì duine sam bith a’ video seo
1425933035739773115 Only users of this instance can see this video Chan fhaic ach luchd-cleachdaidh an ionstans seo a’ video seo
5210096066382592800 Video to import updated. Chaidh a’ video ri ion-phortadh ùrachadh.
3284171506518522275 Your video was uploaded to your account and is private. Chaidh a’ video agad a luchdadh suas dhan chunntas agad ’s tha e prìobhaideach.
5699822024600815733 But associated data (tags, description...) will be lost, are you sure you want to leave this page? Ach thèid dàta sam bith nach deach a shàbhaladh (tagaichean, tuairisgeulan…) air chall, a bheil thu cinnteach gu bheil thu airson an duilleag seo fhàgail?
1219739004043110649 Your video is not uploaded yet, are you sure you want to leave this page? Cha deach a’ video agad a luchdadh suas fhathast, a bheil thu cinnteach gu bheil thu airson an duilleag seo fhàgail?
1830802698757049943 Publish <x id="PH" equiv-text="videoName"/> Foillsich <x id="PH" equiv-text="videoName"/>
6932865105766151309 Upload Luchdaich suas
8278735427925094503 Upload <x id="PH"/> Luchdaich suas <x id="PH"/>
5981816353437801748 Video published. Chaidh a’ video fhoillseachadh.
764164089183618119 You have unsaved changes! If you leave, your changes will be lost. Tha atharraichean gun sàbhaladh agad! Ma dh’fhalbhas tu, thèid na h-atharraichean agad air chall.
8306050839443016954 Video updated. Chaidh a’ video ùrachadh.
5609201297201028750 (extensions: <x id="PH" equiv-text="this.videoExtensions.join(', ')"/>) (leudachain: <x id="PH" equiv-text="this.videoExtensions.join(', ')"/>)
2763845919408843325 "<x id="PH" equiv-text="this.getFilename(t.options.file)"/>" will be added at the beginning of the video Thèid “<x id="PH" equiv-text="this.getFilename(t.options.file)"/>” a chur ri toiseach a’ video
4952096817126306891 "<x id="PH" equiv-text="this.getFilename(t.options.file)"/>" will be added at the end of the video Thèid “<x id="PH" equiv-text="this.getFilename(t.options.file)"/>” a chur ri deireadh a’ video

Loading…

User avatar gunchleoc

Translation uploaded

PeerTube / angularGaelic

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Gaelic
No related strings found in the glossary.

String information

Key
6767380569816110388
Flags
xml-text
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
client/src/locale/angular.gd.xlf, string 2048