Translation

No information
English
Key English Norwegian Nynorsk Actions
You created the group {group}. You created the group {group}. Du laga gruppa {group}.
{profile} created the group {group}. {profile} created the group {group}. {profile} laga gruppa {group}.
You updated the group {group}. You updated the group {group}. Du oppdaterte gruppa {group}.
{profile} updated the group {group}. {profile} updated the group {group}. {profile} oppdaterte gruppa {group}.
{old_group_name} was renamed to {group}. {old_group_name} was renamed to {group}. {old_group_name} vart døypt om til {group}.
Visibility was set to private. Visibility was set to private. Vart gjort privat.
Visibility was set to public. Visibility was set to public. Vart gjort offentleg.
Visibility was set to an unknown value. Visibility was set to an unknown value. Det er uvisst om denne er offentleg eller ikkje.
The group can now only be joined with an invite. The group can now only be joined with an invite. Frå no må det invitasjon til for å bli med i gruppa.
The group can now be joined by anyone. The group can now be joined by anyone. Alle kan bli med i gruppa.
Unknown value for the openness setting. Unknown value for the openness setting. Det er uvisst om gruppa er open eller ikkje.
The group's physical address was changed. The group's physical address was changed. Den fysiske adressa for gruppa er endra.
The group's avatar was changed. The group's avatar was changed. Gruppeavataren er endra.
The group's banner was changed. The group's banner was changed. Gruppebanneret er endra.
The group's short description was changed. The group's short description was changed. Skildringa for gruppa er endra.
No information No information Ingen opplysingar
@{username}'s follow request was accepted @{username}'s follow request was accepted Fylgjeførespurnaden frå @{username} er godkjend
Delete this discussion Delete this discussion Slett dette ordskiftet
Are you sure you want to delete this entire discussion? Are you sure you want to delete this entire discussion? Er du sikker på at du vil sletta heile ordskiftet?
Delete discussion Delete discussion Slett ordskiftet
All activities All activities Alle aktivitetar
From yourself From yourself Frå deg sjølv
By others By others Av andre
You posted a comment on the event {event}. You posted a comment on the event {event}. Du kommenterte hendinga {event}.
{profile} posted a comment on the event {event}. {profile} posted a comment on the event {event}. {profile} kommenterte hendinga {event}.
You replied to a comment on the event {event}. You replied to a comment on the event {event}. Du svara på ein kommentar til hendinga {event}.
{profile} replied to a comment on the event {event}. {profile} replied to a comment on the event {event}. {profile} svara på ein kommentar til hendinga {event}.
New post New post Nytt innlegg
Comment text can't be empty Comment text can't be empty Kommentaren kan ikkje vera tom
Notifications Notifications Varsel
Profile feeds Profile feeds Profilstraumar
Key English Norwegian Nynorsk Actions
Next month Next month Neste månad
Next page Next page Neste sida
Next week Next week Neste veka
No address defined No address defined Inga adresse er oppgjeven
No closed reports yet No closed reports yet Ingen avslutta rapportar enno
No comment No comment Ingen kommentar
No comments yet No comments yet Ingen kommentarar enno
No discussions yet No discussions yet Ingen ordskifte enno
No end date No end date Ingen sluttdato
No events found No events found Fann ingen hendingar
No follower matches the filters No follower matches the filters Ingen fylgjar passar til filtra
No group found No group found Fann ingen grupper
No group matches the filters No group matches the filters Inga gruppe passar til søket
No group member found No group member found Fann ingen medlemer i gruppa
No groups found No groups found Fann ingen grupper
No information No information Ingen opplysingar
No instance follows your instance yet. No instance follows your instance yet. Det er ingen nettstader som fylgjer din enno.
No instance found. No instance found. Fann ingen nettstad.
No instances match this filter. Try resetting filter fields? No instances match this filter. Try resetting filter fields? Ingen nettstader passar til søket. Kanskje du kan nullstilla søkjefiltra?
No instance to approve|Approve instance|Approve {number} instances No instance to approve|Approve instance|Approve {number} instances Ingen nettstad å godkjenna|Godkjenn nettstaden|Godkjenn {number} nettstader
No instance to reject|Reject instance|Reject {number} instances No instance to reject|Reject instance|Reject {number} instances Ingen nettstad å avslå|Avslå nettstaden|Avslå {number} nettstader
No instance to remove|Remove instance|Remove {number} instances No instances to remove|Remove instance|Remove {number} instances Ingen nettstad å fjerna|Fjern nettstaden|Fjern {number} nettstader
No languages found No languages found Fann ingen språk
No member matches the filters No member matches the filters Ingen medlemer passar med filtra
No members found No members found Fann ingen medlemer
No memberships found No memberships found Fann ingen medlemskap
No message No message Inga melding
No moderation logs yet No moderation logs yet Ingen gjennomsynsloggar enno
No more activity to display. No more activity to display. Ikkje meir aktivitet å visa.
None None Ingen

Loading…

User avatar aujawindar

New translation

Mobilizon / FrontendNorwegian Nynorsk

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Nynorsk
No related strings found in the glossary.

String information

Key
No information
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
js/src/i18n/nn.json, string 942