Translation

Return to the group page
English
Key English Norwegian Nynorsk Actions
Create event Create event Lag hending
You didn't create or join any event yet. You didn't create or join any event yet. Du har ikkje laga eller vorte med på hendingar enno.
create an event create an event laga ei hending
explore the events explore the events utforska hendingane
Do you wish to {create_event} or {explore_events}? Do you wish to {create_event} or {explore_events}? Vil du {create_event} eller {explore_events}?
You are not part of any group. You are not part of any group. Du er ikkje med i noko gruppe.
create a group create a group laga ei gruppe
explore the groups explore the groups utforska gruppene
Do you wish to {create_group} or {explore_groups}? Do you wish to {create_group} or {explore_groups}? Vil du {create_group} eller {explore_groups}?
Type or select a date… Type or select a date… Skriv inn eller vel ein dato…
Getting there Getting there Kvar skjer det
Groups are not enabled on this instance. Groups are not enabled on this instance. Denne nettstaden bruker ikkje grupper.
The events you created are not shown here. The events you created are not shown here. Dei hendingane du har laga, vil ikkje syna her.
There's no discussions yet There's no discussions yet Ingen har diskutert dette enno
Only group members can access discussions Only group members can access discussions Berre gruppemedlemer kan sjå ordskifte
Return to the group page Return to the group page Gå tilbake til gruppesida
It is possible that the content is not accessible on this instance, because this instance has blocked the profiles or groups behind this content. It is possible that the content is not accessible on this instance, because this instance has blocked the profiles or groups behind this content. Det kan henda at dette innhaldet ikkje er tilgjengeleg på denne nettstaden, fordi han har blokkert profilane eller gruppene som laga innhaldet.
Atom feed for events and posts Atom feed for events and posts Atom-straum for hendingar og innlegg
ICS feed for events ICS feed for events ICS-straum for hendingar
ICS/WebCal Feed ICS/WebCal Feed ICS/WebCal-straum
Group Followers Group Followers Gruppefylgjarar
Follower Follower Fylgjar
Reject Reject Avslå
No follower matches the filters No follower matches the filters Ingen fylgjar passar til filtra
@{username}'s follow request was rejected @{username}'s follow request was rejected Fyljgeførespurnaden frå @{username} vart avslegen
Followers will receive new public events and posts. Followers will receive new public events and posts. Fylgjarar får nye hendingar og innlegg.
Manually approve new followers Manually approve new followers Godkjenn nye fylgjarar manuelt
An error has occured. Sorry about that. You may try to reload the page. An error has occured. Sorry about that. You may try to reload the page. Her vart det feil. Me orsakar. Kanskje du kan prøva å lasta sida på nytt.
What can I do to help? What can I do to help? Kva kan eg gjera for å hjelpa?
We improve this software thanks to your feedback. To let us know about this issue, two possibilities (both unfortunately require user account creation): We improve this software thanks to your feedback. To let us know about this issue, two possibilities (both unfortunately require user account creation): Viss du melder frå til oss om feil, kan me utbetra denne programvara. Viss du vil melda frå til oss om denne feilen, er det to måtar å gjera det på (båe krev diverre at du registrerer deg som brukar):
Please add as many details as possible to help identify the problem. Please add as many details as possible to help identify the problem. Skriv inn så mange opplysingar du kan for å hjelpa oss å finna feilen.
Key English Norwegian Nynorsk Actions
Report this event Report this event Rapporter denne hendinga
Report this group Report this group Rapporter denne gruppa
Report this post Report this post Meld dette innlegget
Request for participation confirmation sent Request for participation confirmation sent Me har sendt spørsmål om å godkjenna deltakinga
Resend confirmation email Resend confirmation email Send stadfestingseposten på nytt
Resent confirmation email Resent confirmation email Stadfestingseposten er send ein gong til
Reset Reset Nullstill
Reset filters Reset filters Nullstill filter
Reset my password Reset my password Nullstill passordet mitt
Reset password Reset password Nullstill passordet ditt
Resolved Resolved Løyst
Resource provided is not an URL Resource provided is not an URL Denne ressursen er ikkje ei URL-adresse
Resources Resources Ressursar
Restricted Restricted Avgrensa
return to the event's page return to the event's page gå tilbake til hendingssida
Return to the group page Return to the group page Gå tilbake til gruppesida
return to the homepage return to the homepage
Right now Right now Nett no
Role Role Rolle
RSS/Atom Feed RSS/Atom Feed RSS/Atom-straum
Rules Rules Reglar
Save Save Lagre
Save draft Save draft Lagre kladden
Schedule Schedule Tidsplan
Search Search Søk
Search events, groups, etc. Search events, groups, etc. Søk gjennom hendingar, grupper osb.
Searching… Searching… Søkjer…
Select a category Select a category
Select a language Select a language Vel språk
Select a radius Select a radius Vel ein radius

Loading…

User avatar aujawindar

New translation

Mobilizon / FrontendNorwegian Nynorsk

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Nynorsk
No related strings found in the glossary.

String information

Key
Return to the group page
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
js/src/i18n/nn.json, string 811