Translation

Only group members can access discussions
English
Key English Norwegian Nynorsk Actions
You will find here all the events you have created or of which you are a participant, as well as events organized by groups you follow or are a member of. You will find here all the events you have created or of which you are a participant, as well as events organized by groups you follow or are a member of. Her finn du alle hendingane du har laga eller hendingar du deltek på, samt alle hendingane som er laga av grupper du er medlem i eller fylgjer.
Create event Create event Lag hending
You didn't create or join any event yet. You didn't create or join any event yet. Du har ikkje laga eller vorte med på hendingar enno.
create an event create an event laga ei hending
explore the events explore the events utforska hendingane
Do you wish to {create_event} or {explore_events}? Do you wish to {create_event} or {explore_events}? Vil du {create_event} eller {explore_events}?
You are not part of any group. You are not part of any group. Du er ikkje med i noko gruppe.
create a group create a group laga ei gruppe
explore the groups explore the groups utforska gruppene
Do you wish to {create_group} or {explore_groups}? Do you wish to {create_group} or {explore_groups}? Vil du {create_group} eller {explore_groups}?
Type or select a date… Type or select a date… Skriv inn eller vel ein dato…
Getting there Getting there Kvar skjer det
Groups are not enabled on this instance. Groups are not enabled on this instance. Denne nettstaden bruker ikkje grupper.
The events you created are not shown here. The events you created are not shown here. Dei hendingane du har laga, vil ikkje syna her.
There's no discussions yet There's no discussions yet Ingen har diskutert dette enno
Only group members can access discussions Only group members can access discussions Berre gruppemedlemer kan sjå ordskifte
Return to the group page Return to the group page Gå tilbake til gruppesida
It is possible that the content is not accessible on this instance, because this instance has blocked the profiles or groups behind this content. It is possible that the content is not accessible on this instance, because this instance has blocked the profiles or groups behind this content. Det kan henda at dette innhaldet ikkje er tilgjengeleg på denne nettstaden, fordi han har blokkert profilane eller gruppene som laga innhaldet.
Atom feed for events and posts Atom feed for events and posts Atom-straum for hendingar og innlegg
ICS feed for events ICS feed for events ICS-straum for hendingar
ICS/WebCal Feed ICS/WebCal Feed ICS/WebCal-straum
Group Followers Group Followers Gruppefylgjarar
Follower Follower Fylgjar
Reject Reject Avslå
No follower matches the filters No follower matches the filters Ingen fylgjar passar til filtra
@{username}'s follow request was rejected @{username}'s follow request was rejected Fyljgeførespurnaden frå @{username} vart avslegen
Followers will receive new public events and posts. Followers will receive new public events and posts. Fylgjarar får nye hendingar og innlegg.
Manually approve new followers Manually approve new followers Godkjenn nye fylgjarar manuelt
An error has occured. Sorry about that. You may try to reload the page. An error has occured. Sorry about that. You may try to reload the page. Her vart det feil. Me orsakar. Kanskje du kan prøva å lasta sida på nytt.
What can I do to help? What can I do to help? Kva kan eg gjera for å hjelpa?
We improve this software thanks to your feedback. To let us know about this issue, two possibilities (both unfortunately require user account creation): We improve this software thanks to your feedback. To let us know about this issue, two possibilities (both unfortunately require user account creation): Viss du melder frå til oss om feil, kan me utbetra denne programvara. Viss du vil melda frå til oss om denne feilen, er det to måtar å gjera det på (båe krev diverre at du registrerer deg som brukar):
Key English Norwegian Nynorsk Actions
{number} seats left {number} seats left {number} ledige sete
OK OK OK
{old_group_name} was renamed to {group}. {old_group_name} was renamed to {group}. {old_group_name} vart døypt om til {group}.
Old password Old password Gamalt passord
On {date} On {date} {date}
On {date} ending at {endTime} On {date} ending at {endTime} {date}, slutt klokka {endTime}
On {date} from {startTime} to {endTime} On {date} from {startTime} to {endTime} {date} frå kl. {startTime} til {endTime}
On {date} starting at {startTime} On {date} starting at {startTime} {date}, startar klokka {startTime}
On {instance} and other federated instances On {instance} and other federated instances På {instance} og andre samankopla nettstader
Online Online På nett
Online ticketing Online ticketing Billettsal på nett
Only accessible through link Only accessible through link Berre tilgjengeleg med denne lenka
Only accessible through link (private) Only accessible through link (private) Berre tilgjengeleg med lenka (private)
Only accessible to members of the group Only accessible to members of the group Berre tilgjengeleg for gruppemedlemer
Only alphanumeric lowercased characters and underscores are supported. Only alphanumeric lowercased characters and underscores are supported. Du kan berre bruka små bokstavar (a-z) og tal.
Only group members can access discussions Only group members can access discussions Berre gruppemedlemer kan sjå ordskifte
Only group moderators can create, edit and delete events. Only group moderators can create, edit and delete events. Berre gruppestyrarar kan laga, endra og sletta hendingar.
Only group moderators can create, edit and delete posts. Only group moderators can create, edit and delete posts. Berre gruppestyrarar kan skriva, endra og sletta innlegg.
Only Mobilizon instances can be followed Du kan berre fylgja Mobilizon-nettstader
Only registered users may fetch remote events from their URL. Only registered users may fetch remote events from their URL. Berre registrerte brukarar kan henta eksterne hendingar frå ei adresse.
Open Open Open
Open an issue on our bug tracker (advanced users) Open an issue on our bug tracker (advanced users) Lag ei ny feilmelding på feilrettingsverktyet vårt (avanserte brukarar)
Open a topic on our forum Open a topic on our forum Lag eit nytt emne på forumet vårt
Opened reports Opened reports Opna rapportar
Or Or Eller
Ordered list Ordered list Nummerert liste
Organized Organized Organisert
Organized by Organized by Organisert av
Organized by {name} Organized by {name} Organisert av {name}
Organized events Organized events Organiserte hendingar

Loading…

User avatar aujawindar

New translation

Mobilizon / FrontendNorwegian Nynorsk

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Nynorsk
No related strings found in the glossary.

String information

Key
Only group members can access discussions
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
js/src/i18n/nn.json, string 810