Translation

Within {number} kilometers of {place}
English
Key English Galician
Error stacktrace Error stacktrace Informe do erro
The technical details of the error can help developers solve the problem more easily. Please add them to your feedback. The technical details of the error can help developers solve the problem more easily. Please add them to your feedback. Os detalles técnicos do erro axudan ás desenvolvedoras a solucionar o problema máis facilmente. Engádeos ao teu informe.
Error details copied! Error details copied! Detalles do erro copiados!
Copy details to clipboard Copy details to clipboard Copiar detalles ao portapapeis
{instanceName} is an instance of {mobilizon_link}, a free software built with the community. {instanceName} is an instance of {mobilizon_link}, a free software built with the community. {instanceName} é unha instancia de {mobilizon_link}, software libre feito para a comunidade.
Open a topic on our forum Open a topic on our forum Abrir un tema no noso foro
Open an issue on our bug tracker (advanced users) Open an issue on our bug tracker (advanced users) Abrir un informe no noso seguimento de fallos (usuarias avanzadas)
Unable to copy to clipboard Unable to copy to clipboard Non se puido copiar ao portapapeis
{count} km {count} km {count} km
City or region City or region Cidade ou rexión
Select a radius Select a radius Elixe o radio
Your city or region and the radius will only be used to suggest you events nearby. The event radius will consider the administrative center of the area. Your city or region and the radius will only be used to suggest you events nearby. The event radius will consider the administrative center of the area. A túa cidade ou rexión e o radio só se utilizará para suxerirche eventos próximos. O radio do evento será considerado desde o centro da área administrativa.
Your upcoming events Your upcoming events Os teus próximos eventos
Last published events Last published events Últimos eventos publicados
Events nearby Events nearby Pechar eventos
Within {number} kilometers of {place} |Within one kilometer of {place}|Within {number} kilometers of {place} |Menos dun quilómetro de {place}|A menos de {number} quilometros de {place}
@{username} @{username} @{username}
Yesterday Yesterday Onte
You created the event {event}. You created the event {event}. Creaches o evento {event}.
The event {event} was created by {profile}. The event {event} was created by {profile}. O evento {event} foi creado por {profile}.
You updated the event {event}. You updated the event {event}. Actualizaches o evento {event}.
The event {event} was updated by {profile}. The event {event} was updated by {profile}. {profile} actualizou o evento {evento}.
You deleted the event {event}. You deleted the event {event}. Eliminaches o evento {evento}.
The event {event} was deleted by {profile}. The event {event} was deleted by {profile}. {profile} eliminou o evento {event}.
You created the post {post}. You created the post {post}. Creaches a publicación {post}.
The post {post} was created by {profile}. The post {post} was created by {profile}. {profile} creou a publicación {post}.
You updated the post {post}. You updated the post {post}. Actualizaches a publicación {post}.
The post {post} was updated by {profile}. The post {post} was updated by {profile}. A publicación {post} foi actualizada por {profile}.
You deleted the post {post}. You deleted the post {post}. Eliminaches a publicación {post}.
The post {post} was deleted by {profile}. The post {post} was deleted by {profile}. A publicación {post} foi eliminada por {profile}.
No more activity to display. No more activity to display. Sen máis actividade que amosar.
Key English Galician
What can I do to help? What can I do to help? Que podo facer para axudar?
Wheelchair accessibility Wheelchair accessibility
When a moderator from the group creates an event and attributes it to the group, it will show up here. When a moderator from the group creates an event and attributes it to the group, it will show up here. Aquí aparecerá un evento cando un moderador do grupo o cree e o atribúa ó grupo.
When the event is private, you'll need to share the link around. When the event is private, you'll need to share the link around.
When the post is private, you'll need to share the link around. When the post is private, you'll need to share the link around.
Whether the event is accessible with a wheelchair Whether the event is accessible with a wheelchair
Whether the event is interpreted in sign language Whether the event is interpreted in sign language
Whether the event live video is subtitled Whether the event live video is subtitled
Who can post a comment? Who can post a comment?
Who can view this event and participate Who can view this event and participate Quen pode ver e participar neste evento
Who can view this post Who can view this post Quen pode ver esta publicación
Who published {number} events Who published {number} events Que publicaron {number} eventos
Why create an account? Why create an account? Por que crear unha conta?
Will allow to display and manage your participation status on the event page when using this device. Uncheck if you're using a public device. Will allow to display and manage your participation status on the event page when using this device. Uncheck if you're using a public device. Permitirá mostrar e xestionar o estado da túa participación na páxina do evento cando utilices este dispositivo. Quita a marca se estás a usar un dispositivo público.
with another identity… with another identity… con outra identidade…
Within {number} kilometers of {place} |Within one kilometer of {place}|Within {number} kilometers of {place} |Menos dun quilómetro de {place}|A menos de {number} quilometros de {place}
Yesterday Yesterday Onte
You accepted the invitation to join the group. You accepted the invitation to join the group. Aceptaches o convite para unirte ao grupo.
You added the member {member}. You added the member {member}. Engadiches a {member}.
You approved {member}'s membership. You approved {member}'s membership.
You archived the discussion {discussion}. You archived the discussion {discussion}. Arquivaches o debate {discussion}.
You are not an administrator for this group. You are not an administrator for this group. Non es administradora deste grupo.
You are not part of any group. You are not part of any group. Non formas parte de ningún grupo.
You are offline You are offline Non tes conexión
You are participating in this event anonymously You are participating in this event anonymously Participas neste evento de xeito anónimo
You are participating in this event anonymously but didn't confirm participation You are participating in this event anonymously but didn't confirm participation Participas neste evento de xeito anónimo pero non confirmaches a participación
You can add tags by hitting the Enter key or by adding a comma You can add tags by hitting the Enter key or by adding a comma Podes engadir etiquetas premento Enter ou con vírgulas
You can pick your timezone into your preferences. You can pick your timezone into your preferences. Podes escoller a zona horaria nas preferencias.
You can't change your password because you are registered through {provider}. You can't change your password because you are registered through {provider}. Non podes cambiar o contrasinal porque estás rexistrada en {provider}.
You can try another search term or drag and drop the marker on the map You can try another search term or drag and drop the marker on the map Podes intentalo con outro termo de busca ou arrastrar e soltar a marca no mapa

Loading…

User avatar XoseM

New translation

Mobilizon / FrontendGalician

11 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Galician
No related strings found in the glossary.

String information

Key
Within {number} kilometers of {place}
String age
11 months ago
Source string age
11 months ago
Translation file
js/src/i18n/gl.json, string 845