Translation

Error details copied!
English
Key English Galician
Group Followers Group Followers Agrupar seguidoras
Follower Follower Seguidora
Reject Reject Rexeitar
No follower matches the filters No follower matches the filters Ningunha seguidora supera o filtro
@{username}'s follow request was rejected @{username}'s follow request was rejected A solicitude de seguimento de @{username} foi rexeitada
Followers will receive new public events and posts. Followers will receive new public events and posts. As seguidoras recibirán os novos eventos públicos e publicacións.
Manually approve new followers Manually approve new followers Aprobar manualmente novas solicitudes
An error has occured. Sorry about that. You may try to reload the page. An error has occured. Sorry about that. You may try to reload the page. Algo fallou, lamentámolo. Podes intentar recargar a páxina.
What can I do to help? What can I do to help? Que podo facer para axudar?
We improve this software thanks to your feedback. To let us know about this issue, two possibilities (both unfortunately require user account creation): We improve this software thanks to your feedback. To let us know about this issue, two possibilities (both unfortunately require user account creation): Melloramos este software grazas á túa colaboración. Infórmanos acerca deste asunto, tes dúas posibilidades (desafortunadamente as dúas requiren a creación dunha conta):
Please add as many details as possible to help identify the problem. Please add as many details as possible to help identify the problem. Por favor engade tódolos detalles posibles para axudarnos a identificar o problema.
Technical details Technical details Detalles técnicos
Error message Error message Mensaxe do erro
Error stacktrace Error stacktrace Informe do erro
The technical details of the error can help developers solve the problem more easily. Please add them to your feedback. The technical details of the error can help developers solve the problem more easily. Please add them to your feedback. Os detalles técnicos do erro axudan ás desenvolvedoras a solucionar o problema máis facilmente. Engádeos ao teu informe.
Error details copied! Error details copied! Detalles do erro copiados!
Copy details to clipboard Copy details to clipboard Copiar detalles ao portapapeis
{instanceName} is an instance of {mobilizon_link}, a free software built with the community. {instanceName} is an instance of {mobilizon_link}, a free software built with the community. {instanceName} é unha instancia de {mobilizon_link}, software libre feito para a comunidade.
Open a topic on our forum Open a topic on our forum Abrir un tema no noso foro
Open an issue on our bug tracker (advanced users) Open an issue on our bug tracker (advanced users) Abrir un informe no noso seguimento de fallos (usuarias avanzadas)
Unable to copy to clipboard Unable to copy to clipboard Non se puido copiar ao portapapeis
{count} km {count} km {count} km
City or region City or region Cidade ou rexión
Select a radius Select a radius Elixe o radio
Your city or region and the radius will only be used to suggest you events nearby. The event radius will consider the administrative center of the area. Your city or region and the radius will only be used to suggest you events nearby. The event radius will consider the administrative center of the area. A túa cidade ou rexión e o radio só se utilizará para suxerirche eventos próximos. O radio do evento será considerado desde o centro da área administrativa.
Your upcoming events Your upcoming events Os teus próximos eventos
Last published events Last published events Últimos eventos publicados
Events nearby Events nearby Pechar eventos
Within {number} kilometers of {place} |Within one kilometer of {place}|Within {number} kilometers of {place} |Menos dun quilómetro de {place}|A menos de {number} quilometros de {place}
@{username} @{username} @{username}
Yesterday Yesterday Onte
Key English Galician
Either the participation request has already been validated, either the validation token is incorrect. Either the participation request has already been validated, either the validation token is incorrect. Ou ben a solicitude de participación xa foi validada, ou ben o token de validación non é correcto.
Element title Element title
Element value Element value
Email Email Email
Email address Email address Enderezo email
Emails usually don't contain capitals, make sure you haven't made a typo. Emails usually don't contain capitals, make sure you haven't made a typo.
Email validate Email validate
Enabled Enabled Activado
enable the feature enable the feature activar a característica
Ends on… Ends on… Remata en…
Enter the link URL Enter the link URL Escribe o URL da ligazón
Enter your email address below, and we'll email you instructions on how to change your password. Enter your email address below, and we'll email you instructions on how to change your password. Escribe o enderezo de email aquí, e eviarémosche un email con instruccións para cambiar o contrasinal.
Enter your own privacy policy. HTML tags allowed. The {mobilizon_privacy_policy} is provided as template. Enter your own privacy policy. HTML tags allowed. The {mobilizon_privacy_policy} is provided as template. Escribe a túa propia política de privacidade. Permítese marcado HTML. A {mobilizon_privacy_policy} proporciónase como modelo.
Enter your own terms. HTML tags allowed. The {mobilizon_terms} are provided as template. Enter your own terms. HTML tags allowed. The {mobilizon_terms} are provided as template. Escribe os teus propios termos. Permítese o marcado HTML. Os {mobilizon_terms} proporciónanse como modelo.
Error Error Erro
Error details copied! Error details copied! Detalles do erro copiados!
Error message Error message Mensaxe do erro
Error stacktrace Error stacktrace Informe do erro
Error while changing email Error while changing email Fallo ó cambiar o email
Error while loading the preview Error while loading the preview Fallo ao subir a vista previa
Error while login with {provider}. Retry or login another way. Error while login with {provider}. Retry or login another way. Erro ó conectar con {provider}. Reintentar ou conectar doutro xeito.
Error while login with {provider}. This login provider doesn't exist. Error while login with {provider}. This login provider doesn't exist. Erro ó conectar con {provider}. Este provedor podería non existir.
Error while reporting group {groupTitle} Error while reporting group {groupTitle} Erro ó denunciar o grupo {groupTitle}
Error while subscribing to push notifications Error while subscribing to push notifications Fallou a subscrición ás notificacións push
Error while suspending group Error while suspending group Erro ao suspender o grupo
Error while updating participation status inside this browser Error while updating participation status inside this browser Erro ao actualizar o estado de participación desde este navegador
Error while validating account Error while validating account Fallo ó validar a conta
Error while validating participation request Error while validating participation request Erro ó validar a solicitude de participación
Etherpad notes Etherpad notes
Ethical alternative to Facebook events, groups and pages, Mobilizon is a <b>tool designed to serve you</b>. Period. Ethical alternative to Facebook events, groups and pages, Mobilizon is a <b>tool designed to serve you</b>. Period. Alternativa ética a Facebook events, grupos e páxinas, Mobilizon é unha <b>ferramenta deseñada para servirte</b>. E punto.

Loading…

User avatar XoseM

New translation

Mobilizon / FrontendGalician

11 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Galician
No related strings found in the glossary.

String information

Key
Error details copied!
String age
11 months ago
Source string age
11 months ago
Translation file
js/src/i18n/gl.json, string 832