Translation

English
Context English Catalan
Reason Raó
Reset Password Canvia la contrasenya
Resetting your password is easy. Just press the button below and follow the instructions. We'll have you up and running in no time. Restablir la teva contrasenya és fàcil. Prem el botó de sota i segueix les instruccions. Acabarem de seguida.
Instructions to confirm your Mobilizon account on %{instance} Instruccions per confirmar el teu compte de Mobilizon a %{instance}
New report on Mobilizon instance %{instance} S'ha denunciat una activitat al servidor de Mobilizon %{instance}
Go to event page Ves a la pàgina de l'activitat
New report from %{reporter} on %{instance} S'ha denunciat una activitat a %{instance}
Participation approved S'ha aprovat la participació
Password reset Reinicia la contrasenya
Resetting your password is easy. Just click the link below and follow the instructions. We'll have you up and running in no time. Restablir la contrasenya és fàcil. Segueix l'enllaç de sota i segueix les instruccions. Serà un no-res.
You created an account on %{host} with this email address. You are one click away from activating it. If this wasn't you, please ignore this email. Has creat un compte a %{host} amb aquesta adreça de mail. Estàs a un clic d'activar-lo. Si no l'has creat tu, ignora aquest mail.
Your participation to event %{title} has been approved T'han aprovat la participació a %{title}
Your participation to event %{title} has been rejected T'han denegat la participació a %{title}
Event %{title} has been updated S'ha actualitzat {%title}
New title: %{title} Nou títol: %{title}
You requested a new password for your account on %{instance}. Algú ha soŀlicitat a %{instance} una contrasenya nova.
Warning Alerta
Confirm your participation to event %{title} Confirma que participaràs a l'activitat %{title}
terms An internal ID for your current selected identity Un identificador intern per la teva identitat actual
terms An internal user ID Un identificador intern
terms Any of the information we collect from you may be used in the following ways: Qualsevol informació que recollim de tu la podrem fer servir d'aquestes maneres:
terms Basic account information Informació bàsica del compte
terms Do not share any dangerous information over Mobilizon. No comparteixis informació perillosa a través de Mobilizon.
terms Do we disclose any information to outside parties? Revelem algun tipus d'informació a altri?
terms Do we use cookies? Fem servir cookies?
terms How do we protect your information? Com protegim la teva informació?
terms IPs and other metadata Adreces IP i altres metadades
terms Published events and comments Activitats i comentaris publicats
terms Retain the IP addresses associated with registered users no more than 12 months. Mantingues les adreces IP associades a usuàries registrades no més de 12 mesos.
terms Tokens to authenticate you Claus per autenticar-te
terms We also may retain server logs which include the IP address of every request to our server. També podem guardar registres del funcionament del servidor, que poden incloure l'adreça IP de cada petició que rep.

Loading…

User avatar fadelkon

New translation

Mobilizon / BackendCatalan

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Catalan
instance instància Mobilizon

String information

Flags
elixir-format
Source string location
lib/web/templates/email/password_reset.text.eex:5
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
priv/gettext/ca/LC_MESSAGES/default.po, string 23