Translation

English (United States)
English (United States) Czech Actions
All of this is made possible by Peertube's free/libre license (GNU-AGPL). Its code is a digital "common", that belongs to everybody, instead of a secret formula that belongs to Google (in the case of Youtube) or to Vivendi/Bolloré (Dailymotion). This free/libre license <strong>guarantees our fundamental freedoms as users and allows many contributors to offer evolutions and new features.</strong> To vše je možné díky svobodné licenci Peertube (GNU-AGPL). Její kód je digitální "společný", který patří všem, namísto tajného vzorce, který patří Googlu (v případě Youtube) nebo Vivendi / Bolloré (Dailymotion). Tato svobodná / otevřená licence <strong>zaručuje naše základní svobody jako uživatelů a umožňuje mnoha přispěvatelům nabízet rozvoj a nové funkce.</strong>
Are you a video maker? Jste tvůrce videí?
With PeerTube, choose <strong>your hosting company and the rules you believe in.</strong> S PeerTube si můžete vybrat <strong>svoji hostingovou společnost a pravidla, kterým věříte.</strong>
YouTube has clearly gone astray: its hoster, Google-Alphabet, can enforce its ContentID system (the infamous "Robocopyright") or its videos recommendation system, all of which appear to be as obscure as unfair. YouTube se zjevně dostal na scestí: jeho hostitel, společnost Google-Alphabet, může prosazovat svůj systém ContentID (nechvalně známý "Robocopyright") nebo svůj systém doporučování videí, což se zdá být stejně obskurní jako nespravedlivé.
Direct contact with a human-scale hoster allows for two things: you no longer are the client of a huge tech company, and <strong>you can nurture a special relationship with your hoster, who distributes your data.</strong> Přímý kontakt s hosterem v lidském měřítku umožňuje dvě věci: už nejste klientem obrovské technologické společnosti a <strong>můžete si vypěstovat zvláštní vztah se svým hosterem, který distribuuje vaše data.</strong>
With PeerTube, you get to choose your hosting provider according to their terms of use, such as their disk space limit per user, their moderation policy, who they chose to federate with... You are not speaking with a huge tech company, so you can talk it out in case of any issue, need, desire... U PeerTube si můžete vybrat poskytovatele hostingu podle jeho podmínek používání, jako je limit diskového prostoru na uživatele, politika moderování, kdo se rozhodl pro federaci... Nemluvíte s obrovskou technickou společností, takže si to můžete vyříkat v případě jakéhokoli problému, potřeby, přání...
Browse/discover PeerTube instances Procházení/objevování instancí PeerTube
About peer-to-peer broadcasting and watching O peer-to-peer vysílání a sledování
The PeerTube software can, whenever necessary, use a peer-to-peer protocol (P2P) to broadcast viral videos, <strong>lowering the load of their hosts.</strong> Software PeerTube může v případě potřeby použít k vysílání virálních videí protokol P2P (peer-to-peer), čímž <strong>sníží zátěž svých hostitelů.</strong>
In this way, when you watch a video, your computer contributes to its broadcast. If a lot of people are watching the same video at the same time, their browser automatically send smalls pieces of the video to the other viewers. <strong>The server resources are not over-exploited</strong>: the stream is split, the network optimized. Při sledování videa se tak váš počítač podílí na jeho vysílání. Pokud se na stejné video dívá mnoho lidí současně, jejich prohlížeč automaticky posílá malé části videa ostatním divákům. <strong>Serverové zdroje nejsou nadměrně vytěžovány</strong>: stream je rozdělen, síť optimalizována.
It might not look like it, but thanks to peer-to-peer broadcasting, popular video makers and their videos are no longer forced to be hosted by big companies, whose infrastructure can stand thousands of views at the same time... or to pay for a robust but extremely expensive independent video host. Možná to tak nevypadá, ale díky peer-to-peer vysílání už nejsou populární tvůrci videí a jejich videa nuceni být hostováni velkými společnostmi, jejichž infrastruktura snese tisíce zhlédnutí najednou... nebo platit za robustní, ale extrémně drahý nezávislý videhosting.
Your move! Jste na tahu!
Sign up Zaregistrujte se
Enjoy every feature: history, subscriptions, playlists, notifications... Využívejte všechny funkce: historii, odběry, seznamy skladeb, oznámení...
Who is behind Kdo za tím stojí
Peertube is a <strong>free/libre software funded by a French non-profit organization</strong>: Framasoft Peertube je <strong>svobodný / otevřený software financovaný francouzskou neziskovou organizací</strong>: Framasoft
Our organization started in 2004, and now devotes itself <strong>to popular education about digital technology issues.</strong> We are a small structure of less than 40 members and under 10 employees, well-known for the De-google-ify Internet project, when we offered 34 ethical and alternative online tools. As a public interest organization, <strong>over 90% of our funding comes from donations</strong> (tax deductible for French taxpayers). Naše organizace vznikla v roce 2004 a nyní se věnuje <strong>populárnímu vzdělávání o problematice digitálních technologií.</strong> Jsme malá struktura s méně než 40 členy a méně než 10 zaměstnanci, známá díky projektu De-google-ify Internet, kdy jsme nabídli 34 etických a alternativních online nástrojů. Jako organizace veřejného zájmu <strong>přes 90 % našeho financování pochází z darů</strong> (pro francouzské daňové poplatníky odečitatelných z daní).
Thanks to our <a href="/hall-of-fame" target="_blank">crowdfunding (from March to July 2018)</a>, <strong>Framasoft were able to employ PeerTube's main developer.</strong> After a beta release in March 2018, release 1 came out in November 2018. Since then, several intermediary releases have brought many features along. Several collectives have already created PeerTube hosts, laying the foundation for the federation. Díky našemu <a href="/hall-of-fame" target="_blank">crowdfundingu (od března do července 2018)</a> se <strong>Framasoftu podařilo zaměstnat hlavního vývojáře PeerTube.</strong> Po vydání beta verze v březnu 2018 vyšla v listopadu 2018 verze 1. Od té doby přineslo několik mezivydání mnoho funkcí. Několik kolektivů již vytvořilo hostitele PeerTube a položilo tak základy federace.
The more people use, support, and contribute to PeerTube, the quicker it will become a concrete alternative to platforms like YouTube. Čím více lidí bude PeerTube používat, podporovat a přispívat, tím rychleji se stane konkrétní alternativou k platformám, jako je YouTube.
Donate to Framasoft Přispějte společnosti Framasoft
If you would like to interact with videos (like, comment, download...), subscribe to channels, create playlists or play videos, then all you have to do is <strong>create an account on the PeerTube instance of your choice.</strong> Pokud chcete komunikovat s videi (lajkovat, komentovat, stahovat...), odebírat kanály, vytvářet playlisty nebo přehrávat videa, stačí si <strong>vytvořit účet na vybrané instanci PeerTube.</strong>
PeerTube instances Instance PeerTube
1. Find the instance that suits you best 1. Najděte instanci, která vám nejlépe vyhovuje
By <strong>filtering according to your profile</strong> (video maker or viewer), <strong>topics</strong> that you are looking for or <strong>languages</strong> you speak, <strong>find an instance whose rules match your needs!</strong> <strong>filtrováním podle vašeho profilu</strong> (tvůrce videa nebo divák), <strong>témat</strong>, která hledáte, nebo <strong>jazyky</strong>, kterými mluvíte, <strong>najděte instance, jejíž pravidla odpovídají vašim potřebám!</strong>
2. Create your account and enjoy PeerTube 2. Vytvořte si účet a užívejte si PeerTube
A username, an email, a password and you can already <strong>enjoy all the features of PeerTube!</strong> Uživatelské jméno, e-mail, heslo a už můžete <strong>užívat všechny funkce PeerTube!</strong>
PeerTube news archive Archiv novinek PeerTube
PeerTube news! Novinky na PeerTube!
Discover the latest PeerTube improvements Objevte nejnovější vylepšení PeerTube
Subscribe Odebírat
Your email Váš e-mail

Loading…

User avatar trendspotter

Translation changed

joinpeertube / mainCzech

5 months ago
User avatar trendspotter

New translation

joinpeertube / mainCzech

5 months ago
Browse all component changes

Glossary

English (United States) Czech
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
src/views/Home.vue:350
String age
11 months ago
Source string age
2 years ago
Translation file
src/locale/cs/LC_MESSAGES/app.po, string 494