English (United States) Czech
A free software to take back control of your videos! With more than 100 000 hosted videos, viewed more than 6 millions times and 20 000 users, PeerTube is the decentralized free software alternative to videos platforms developed by Framasoft Bezplatný software, který Vám vrátí kontrolu nad vašimi videi! S více než 100 000 uloženými videi, více než 6 miliony zhlédnutí a 20 000 uživateli, je PeerTube decentralizovanou bezplatnou softwarovou alternativou k videoplatformám vyvinutou společností Framasoft
Discover the channel Objevte kanál
Go on the instance Přejít na instanci
Watch the video Shlédnout video
Legal notices Právní upozornění
Contact Kontakt
Newsletter Newsletter
Forum Fórum
Press kit Pro novináře
JoinPeerTube Git JoinPeerTube Git
PeerTube Git PeerTube Git
Website developed by <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://framasoft.org">Framasoft</a> and designed by <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.maiwann.net/">Maiwann</a> Web vyvinula společnost <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://framasoft.org">Framasoft</a> a graficky navrhla <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.maiwann.net/">Maiwann</a>
Illustrations from <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://framatube.org/videos/watch/9c9de5e8-0a1e-484a-b099-e80766180a6d">What is PeerTube video</a>, created by <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://libreart.info/">LILA</a> - <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://film.zemarmot.net/">ZeMarmot Team</a>
PeerTube mascot created by <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.davidrevoy.com/">David Revoy</a>
<em>PeerTube news!</em> content licensed under <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">CC-BY-SA</a>
Roadmap
developed by
Home
Create an account Vytvořit účet
News Novinky