Translation

English (United States) Czech Actions
How to contribute? Jak přispět?
Learn more about free/libre software Další informace o softwaru zdarma
Learn more about the federation Další informace o federaci
Skip to content Přeskočit na obsah
V4 is here! V4 je tady!
PeerTube V4 with channel customization, playlists search, custom instance homepage and more video filters is out! PeerTube V4 s přizpůsobením kanálů, vyhledáváním playlistů, vlastní domovskou stránkou instance a dalšími filtry videa je venku!
PeerTube, a free software to take back control of your videos PeerTube, bezplatný software pro převzetí kontroly nad videi
<a href="https://framablog.org/2021/11/30/peertube-v4-more-power-to-help-you-present-your-videos/" target="_blank" class="bottom-link"> Read the blog post </a> <a href="https://framablog.org/2021/11/30/peertube-v4-more-power-to-help-you-present-your-videos/" target="_blank" class="bottom-link"> Přečtěte si příspěvek na blogu </a>
Free software to take back control of your videos Bezplatný software pro převzetí kontroly nad videi
Search for PeerTube videos, channels and playlists Vyhledávání videí, kanálů a playlistů na PeerTube
PeerTube, developed by Framasoft, is the free and decentralized alternative to video platforms, providing you over %{ videos } videos published by %{ users } users and viewed over %{ views } million times PeerTube, vyvinutý společností Framasoft, je bezplatná a decentralizovaná alternativa k videoplatformám, která vám poskytuje více než %{ videos }. videí publikovaných %{ users } uživateli a zhlédnutých více než %{ views } milionkrát
See the instances list Viz seznam instancí
Discover our content selection Objevte náš výběr obsahu
Browse contents Procházet obsah
What is Co je to
? ?
PeerTube aspires to be a <strong>decentralized and free/libre alternative</strong> to video broadcasting services. PeerTube se snaží být <strong>decentralizovanou a bezplatnou / otevřenou alternativou</strong> ke službám vysílání videa.
Our aim is not to replace them, but rather to simultaneously offer something else, with different values. Naším cílem není nahradit je, ale spíše současně nabídnout něco jiného, s jinými hodnotami.
A federation of interconnected hosting services Federace propojených hostingových služeb
PeerTube is not meant to become a huge platform that would centralize videos from all around the world. PeerTube se nemá stát obrovskou platformou, která by centralizovala videa z celého světa.
Rather, it is <strong>a network of inter-connected small videos hosters</strong>. Jedná se spíše o <strong>síť vzájemně propojených hostitelů malých videí</strong>.
Anyone with a modicum of technical skills can host a PeerTube server, aka an instance. Each instance hosts its users and their videos. In this way, <strong>every instance is created, moderated and maintained independently by various administrators.</strong> Hostovat server PeerTube, tzv. instanci, může každý, kdo má alespoň trochu technických dovedností. Každá instance hostí své uživatele a jejich videa. Tímto způsobem <strong>každou instanci vytvářejí, moderují a udržují nezávisle na sobě různí správci.</strong>
Discover PeerTube instances Objevte instance PeerTube
You can still watch from your account videos hosted by other instances though if the administrator of your instance had previously connected it with other instances. Videa hostovaná v jiných instancích však můžete ze svého účtu sledovat i nadále, pokud je správce vaší instance dříve propojil s jinými instancemi.
This is just how a <strong>federation</strong> works! Přesně takhle funguje <strong>federace</strong>!
And there's more! PeerTube uses <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://activitypub.rocks">ActivityPub</a>, a federating protocol that <strong>allows you to interact with other software</strong>, provided they also use this protocol. For example, PeerTube and Mastodon -a Twitter alternative- are connected: <strong>you can follow a PeerTube user from Mastodon</strong> (the latest videos from the PeerTube account you follow will appear in your feed), <strong>and even comment on a PeerTube-hosted video directly from your Mastodon's account.</strong> A je toho víc! PeerTube používá <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://activitypub.rocks">ActivityPub</a>, federační protokol, který <strong>umožňuje interakci s jiným softwarem</strong>, pokud tento protokol také používají. Například PeerTube a Mastodon -alternativa Twitteru- jsou propojeny: <strong>můžete sledovat uživatele PeerTube z Mastodonu</strong> (nejnovější videa z účtu PeerTube, který sledujete, se objeví ve vašem kanálu), <strong>a dokonce komentovat video hostované na PeerTube přímo z účtu Mastodon.</strong>
Open-source, free/libre license code Kód s otevřeným zdrojovým kódem, volná licence
Mainstream online video broadcasting services make money off of your data by analyzing your interactions so that they can then bombard your with targeted advertising. Hlavní služby online vysílání videa vydělávají na vašich datech tím, že analyzují vaše interakce, aby vás pak mohly bombardovat cílenou reklamou.
Peertube is not subject to any corporate monopoly, does not rely on ads and <strong>does not track you.</strong> Peertube nepodléhá žádnému korporátnímu monopolu, nespoléhá na reklamy a <strong>nesleduje vás.</strong>
Most importantly, <strong>you are a person to PeerTube, not a product in need of profiling so as to be stuck in video loops.</strong> For example, PeerTube doesn't use any biased recommendation algorithms to keep you online for hours on end. Nejdůležitější je, že <strong>pro PeerTube jste člověk, nikoli produkt, který je třeba profilovat, abyste mohli trčet ve video smyčkách.</strong> PeerTube například nepoužívá žádné neobjektivní doporučovací algoritmy, které by vás udržovaly online celé hodiny.
All of this is made possible by Peertube's free/libre license (GNU-AGPL). Its code is a digital "common", that belongs to everybody, instead of a secret formula that belongs to Google (in the case of Youtube) or to Vivendi/Bolloré (Dailymotion). This free/libre license <strong>guarantees our fundamental freedoms as users and allows many contributors to offer evolutions and new features.</strong> To vše je možné díky svobodné licenci Peertube (GNU-AGPL). Její kód je digitální "společný", který patří všem, namísto tajného vzorce, který patří Googlu (v případě Youtube) nebo Vivendi / Bolloré (Dailymotion). Tato svobodná / otevřená licence <strong>zaručuje naše základní svobody jako uživatelů a umožňuje mnoha přispěvatelům nabízet rozvoj a nové funkce.</strong>

Loading…

User avatar trendspotter

New translation

joinpeertube / mainCzech

5 months ago
Browse all component changes

Glossary

English (United States) Czech
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
src/views/Home.vue:88 src/views/Home.vue:340
String age
11 months ago
Source string age
2 years ago
Translation file
src/locale/cs/LC_MESSAGES/app.po, string 464