Translation

English (United States) Czech Actions
Company, association, community... Společnost, sdružení, komunita...
Last name Příjmení
e.g. Lovelace např. Lovelace
First name Jméno
an individual jednotlivec
e.g. Ada např. Ada
Legal entity Právní subjekt
e.g. Free Software Foundation např. Nadace pro svobodný software
a company společnost
Address Adresa
e.g. 12, Freedom Street např. ulice Freedom Street 12
Address line 2 Adresní řádek 2
e.g. Building VI např. budova VI
Postal/Zip code Poštovní směrovací číslo / PSČ
e.g. 42100 např. 42100
City Město
e.g. Saint-Etienne např. Saint-Etienne
This field must be filled in. Toto pole musí být vyplněno.
You must enter a valid email address. Zadejte platnou e-mailovou adresu.
In France, thanks to the %{ percent } tax deduction, your donation of %{ amount } will cost you %{ defisc }. Ve Francii vás díky daňovému odpočtu %{ percent } bude váš dar ve výši %{ amount } stát %{ defisc }.
Credit card Kreditní karta
Give Poskytněte
now teď
Why progressive fundraising over 6 months? Proč postupné získávání finančních prostředků po dobu 6 měsíců?
At a time when no one knows what the future holds, we deem it inappropriate to start a crowdfunding campaign and threaten not to do our best on PeerTube if we don't get the necessary funds. V době, kdy nikdo neví, co přinese budoucnost, považujeme za nevhodné zahájit crowdfundingovou kampaň a vyhrožovat, že pokud nezískáme potřebné prostředky, nebudeme se na PeerTube snažit.
We believe in the public utility of PeerTube, so much so that we commit to working on it for six months to make this v3 happen, even if we must do it with our own funds (which <a href="https://framablog.org/2019/11/12/peertube-has-worked-twice-as-hard-to-free-your-videos-from-youtube/">we had already done for v2</a>). Věříme ve veřejnou prospěšnost PeerTube natolik, že jsme se zavázali pracovat na něm šest měsíců, aby vznikla v3, i kdybychom to měli dělat z vlastních prostředků (což <a href="https://framablog.org/2019/11/12/peertube-has-worked-twice-as-hard-to-free-your-videos-from-youtube/">jsme udělali už pro v2</a>).
We still hope that by sharing this roadmap as widely as possible, some of you will support us in our approach with a donation that will allow us to fund this project. Stále doufáme, že díky co nejširšímu sdílení tohoto plánu nás někteří z vás podpoří v našem přístupu darem, který nám umožní tento projekt financovat.
Global search Globální vyhledávání
Learn more on Další informace najdete na
Moderation tools Nástroje pro moderování
Plugins & Playlists Zásuvné moduly a seznamy skladeb

Loading…

User avatar petrbalicek

Suggestion accepted

joinpeertube / mainCzech

7 months ago
User avatar None

Suggestion added

joinpeertube / mainCzech

8 months ago
Browse all component changes

Glossary

English (United States) Czech
No related strings found in the glossary.

String information

String age
11 months ago
Source string age
a year ago
Translation file
src/locale/cs/LC_MESSAGES/app.po, string 139