Translation

00:01:09.460-->00:01:10.590
English visible for 1 seconds
Key English Galician Actions
00:00:41.788-->00:00:44.056 without paying for more disk space. sen ter que pagar máis espazo de almacenaxe.
00:00:44.577-->00:00:46.425 This is the base of the web! Este é o fundamento da web!
00:00:47.385-->00:00:49.005 P2P streaming P2P streaming
00:00:49.638-->00:00:50.938 You don't need a data-center Non precisas un centro de datos
00:00:50.938-->00:00:52.213 to run PeerTube. para usar PeerTube.
00:00:52.422-->00:00:54.146 When someone watches a video, Cando alguén ve un vídeo,
00:00:54.146-->00:00:55.446 it is streamed directly é retransmitido directamente
00:00:55.446-->00:00:57.212 from the PeerTube instance. desde a instancia PeerTube.
00:00:57.697-->00:00:58.813 When several people watch Cando varias persoas miran
00:00:58.813-->00:01:00.515 simultaneously the same video, o vídeo ao mesmo tempo,
00:01:01.135-->00:01:02.835 bits of the video are shared os bits do vídeo son compartidos
00:01:02.835-->00:01:04.452 between them in the background. entre eles en segundo plano.
00:01:04.761-->00:01:05.994 Peer-to-peer streaming Retransmisión entre pares
00:01:05.994-->00:01:07.694 makes video streaming resilient dota de fortaleza a reprodución do vídeo
00:01:07.694-->00:01:09.460 and efficent: e tamén de eficiencia:
00:01:09.460-->00:01:10.590 a successfull video un vídeo exitoso
00:01:10.590-->00:01:12.241 shouldn't bring an instance down. non debería tirar abaixo unha instancia.
00:01:13.226-->00:01:15.005 User freedom Liberdade para a Usuaria
00:01:15.005-->00:01:16.578 Peertube is an open-source software Peertube é software de código aberto
00:01:16.578-->00:01:18.889 with community-driven development. co desenvolvemento guiado pola comunidade.
00:01:18.915-->00:01:21.538 Institutions, medias, communities, Institucións, medios, comunidades,
00:01:21.538-->00:01:24.436 anyone can make their own videotube, calquera pode ter o súa videoteca,
00:01:24.436-->00:01:26.755 with their own rules, at a low cost. coas súas regras e a baixo custo.
00:01:27.231-->00:01:28.372 In the long run, A longo prazo,
00:01:28.372-->00:01:30.240 you'll be able to find and join poderás atopar e unirte
00:01:30.240-->00:01:32.938 the Peertube instance that really suits you. a instancia Peertube que máis se axeite aos teus intereses.
00:01:32.938-->00:01:34.738 Make the web yours again, Fai que a web sexa túa de novo,
00:01:34.770-->00:01:35.583 get its control back, retoma o control,
00:01:35.583-->00:01:36.933 one video at a time… un vídeo por vez…
00:01:36.933-->00:01:38.536 just join PeerTube: únete a PeerTube:
00:01:38.536-->00:01:40.151 Joinpeertube.org Joinpeertube.org
Key English Galician Actions
00:00:41.788-->00:00:44.056 without paying for more disk space. sen ter que pagar máis espazo de almacenaxe.
00:00:44.577-->00:00:46.425 This is the base of the web! Este é o fundamento da web!
00:00:47.385-->00:00:49.005 P2P streaming P2P streaming
00:00:49.638-->00:00:50.938 You don't need a data-center Non precisas un centro de datos
00:00:50.938-->00:00:52.213 to run PeerTube. para usar PeerTube.
00:00:52.422-->00:00:54.146 When someone watches a video, Cando alguén ve un vídeo,
00:00:54.146-->00:00:55.446 it is streamed directly é retransmitido directamente
00:00:55.446-->00:00:57.212 from the PeerTube instance. desde a instancia PeerTube.
00:00:57.697-->00:00:58.813 When several people watch Cando varias persoas miran
00:00:58.813-->00:01:00.515 simultaneously the same video, o vídeo ao mesmo tempo,
00:01:01.135-->00:01:02.835 bits of the video are shared os bits do vídeo son compartidos
00:01:02.835-->00:01:04.452 between them in the background. entre eles en segundo plano.
00:01:04.761-->00:01:05.994 Peer-to-peer streaming Retransmisión entre pares
00:01:05.994-->00:01:07.694 makes video streaming resilient dota de fortaleza a reprodución do vídeo
00:01:07.694-->00:01:09.460 and efficent: e tamén de eficiencia:
00:01:09.460-->00:01:10.590 a successfull video un vídeo exitoso
00:01:10.590-->00:01:12.241 shouldn't bring an instance down. non debería tirar abaixo unha instancia.
00:01:13.226-->00:01:15.005 User freedom Liberdade para a Usuaria
00:01:15.005-->00:01:16.578 Peertube is an open-source software Peertube é software de código aberto
00:01:16.578-->00:01:18.889 with community-driven development. co desenvolvemento guiado pola comunidade.
00:01:18.915-->00:01:21.538 Institutions, medias, communities, Institucións, medios, comunidades,
00:01:21.538-->00:01:24.436 anyone can make their own videotube, calquera pode ter o súa videoteca,
00:01:24.436-->00:01:26.755 with their own rules, at a low cost. coas súas regras e a baixo custo.
00:01:27.231-->00:01:28.372 In the long run, A longo prazo,
00:01:28.372-->00:01:30.240 you'll be able to find and join poderás atopar e unirte
00:01:30.240-->00:01:32.938 the Peertube instance that really suits you. a instancia Peertube que máis se axeite aos teus intereses.
00:01:32.938-->00:01:34.738 Make the web yours again, Fai que a web sexa túa de novo,
00:01:34.770-->00:01:35.583 get its control back, retoma o control,
00:01:35.583-->00:01:36.933 one video at a time… un vídeo por vez…
00:01:36.933-->00:01:38.536 just join PeerTube: únete a PeerTube:

Loading…

User avatar XoseM

Translation changed

What is PeerTube video / subtitlesGalician

2 years ago
Browse all component changes
User avatar mkljczk

Source string comment

*successful, not “full”

2 years ago

Glossary

English Galician
No related strings found in the glossary.

String information

Key
00:01:09.460-->00:01:10.590
Source string description
visible for 1 seconds
Source string location
00:01:09.460-->00:01:10.590
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
subtitles/what-is-peertube-gl.srt, string 36