Translation

English
English Vietnamese Actions
subtitles off phụ đề tắt
Captions Mô tả
captions off mô tả tắt
Chapters Tập
Descriptions Chú thích
descriptions off chú thích tắt
Audio Track Nhạc nền
Volume Level Mức âm lượng
You aborted the media playback Bạn đã ngừng phát video
A network error caused the media download to fail part-way. Lỗi mạng khiến quá trình truyền tải bị thất bại giữa chừng.
The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported. Không thể tải video, có thể do lỗi máy chủ hay rớt mạng, hoặc định dạng không được hỗ trợ.
The media playback was aborted due to a corruption problem or because the media used features your browser did not support. Tạm ngừng video do tập tin bị lỗi hoặc trình duyệt không hỗ trợ định dạng.
No compatible source was found for this media. Không tìm thấy nguồn tương thích cho video này.
The media is encrypted and we do not have the keys to decrypt it. Video bị mã hoá và chúng tôi không thể giải mã.
Play Video Phát Video
Close Đóng
Close Modal Dialog Đóng hộp thoại
Modal Window Cửa sổ hộp thoại
This is a modal window Đây là một cửa sổ hộp thoại
This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button. Có thể nhấn phím ESC hoặc nhấn nút đóng để đóng hộp thoại này.
, opens captions settings dialog , mở thiết lập mô tả
, opens subtitles settings dialog , mở thiết lập phụ đề
, opens descriptions settings dialog , mở thiết lập chú thích
, selected , đã chọn
captions settings thiết lập tựa đề
subtitles settings thiết lập phụ đề
descriptions settings thiết lập mô tả
Text Văn bản
White Trắng
Black Đen
Red Đỏ
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated PeerTube/player
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated PeerTube/angular
Translated PeerTube/angular
Translated PeerTube/angular

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
client/src/locale/player.vi-VN.json, string 78