Translation

English
English Gaelic Actions
subtitles off fo-thiotalan dheth
Captions Fo-thiotalan
captions off fo-thiotalan dheth
Chapters Caibideil
Descriptions Tuairisgeulan
descriptions off tuairisgeulan dheth
Audio Track Traca fuaime
Volume Level Àirde na fuaime
You aborted the media playback Sguir thu de chluich a’ mheadhain
A network error caused the media download to fail part-way. Cha deach leinn an còrr dhen mheadhan a luchdadh a-nuas ri linn mearachd lìonraidh.
The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported. Cha b’ urrainn dhuinn am meadhan a luchdadh – dh’fhaoidte gun do dh’fhàillig leis an fhrithealaiche no an lìonra no nach cuir sinn taic ris an fhòrmat.
The media playback was aborted due to a corruption problem or because the media used features your browser did not support. Sguir sinn de chluich a’ mheadhain – dh’fhaoidte gu bheil e coirbte no gu bheil gleus aig a’ mheadhan nach cuir am brabhsair taic ris.
No compatible source was found for this media. Cha ceach tùs co-chòrdail a lorg airson a’ mheadhain seo.
The media is encrypted and we do not have the keys to decrypt it. Tha am meadhan crioptaichte ’s chan eil iuchair dì-chrioptachaidh againn dha.
Play Video Cluich video
Close Dùin
Close Modal Dialog Dùin an còmhradh
Modal Window Uinneag mòdach
This is a modal window Seo uinneag mòdach
This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button. ’S urrainn dhut seo a dhùnadh leis an iuchair Escape no leis a’ phutan dùnaidh.
, opens captions settings dialog , fosglaidh e còmhradh roghainnean nam fo-thiotalan
, opens subtitles settings dialog , fosglaidh e còmhradh nam fo-thiotalan
, opens descriptions settings dialog , fosglaidh e còmhradh roghainnean nan tuairisgeulan
, selected , air a thaghadh
captions settings roghainnean nam fo-thiotalan
subtitles settings roghainnean nam fo-thiotalan
descriptions settings roghainnean nan tuairisgeulan
Text Teacsa
White Geal
Black Dubh
Red Dearg
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated PeerTube/player
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated PeerTube/angular
Translated PeerTube/angular
Translated PeerTube/angular

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Gaelic
No related strings found in the glossary.

String information

String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
client/src/locale/player.gd.json, string 78