Translation

5621067256208426608
English
Key English Vietnamese Actions
2805037637775107078 Handle must be valid (eg. chocobozzz@example.com). Địa chỉ phải sử dụng được (eg. chocobozzz@example.com).
4968369344159400023 Your name is required. Yêu cầu tên của bạn.
5799695548385507586 Your name must be at least 1 character long. Tên của bạn phải ít nhất 1 ký tự.
3600004643604731577 Your name cannot be more than 120 characters long. Tên của bạn phải dài hơn 120 ký tự.
3981804692726336204 A subject is required. Yêu cầu tựa đề.
7787099349830266861 The subject must be at least 1 character long. Tựa đề ít nhất phải có 1 ký tự.
5905189237950302829 The subject cannot be more than 120 characters long. Tựa đề không được dài hơn 120 ký tự.
847704400962945123 A message is required. Yêu cầu tin nhắn.
3871842658394273178 The message must be at least 3 characters long. Tin nhắn phải dài ít nhất 3 ký tự.
3731145759205895653 The message cannot be more than 5000 characters long. Tin nhắn không được dài hơn 5000 ký tự.
3868123820758341861 Username is required. Yêu cầu tên tài khoản.
3577237269587081090 Password is required. Yêu cầu mật khẩu.
3152303769378345477 Confirmation of the password is required. Yêu cầu xác nhận mật khẩu.
4786141633412279939 Username must be at least 1 character long. Độ dài ít nhất 1 ký tự.
1019755749203839300 Username cannot be more than 50 characters long. Độ dài tối đa 50 ký tự.
5621067256208426608 Username should be lowercase alphanumeric; dots and underscores are allowed. Tài khoản viết chữ thường, được phép dùng dấu chấm và gạch dưới.
6288154707582132676 Channel name is required. Yêu cầu tên kênh.
8178814467139959283 Channel name must be at least 1 character long. Tên kênh phải dài ít nhất 1 ký tự.
8602785819772117007 Channel name cannot be more than 50 characters long. Tên kênh dài tối đa 50 ký tự.
3419415520566928243 Channel name should be lowercase, and can contain only alphanumeric characters, dots and underscores. Tên kênh phải viết thường và chỉ có thể chứa các ký tự chữ và số, dấu chấm và dấu gạch dưới.
525871656034789056 Password must be at least 6 characters long. Độ dài tối thiểu 6 ký tự.
1099684476181448167 Password cannot be more than 255 characters long. Mật khẩu phải ngắn hơn 255 ký tự.
3392630942539073768 The new password and the confirmed password do not correspond. Mật khẩu mới và mật khẩu lặp lại không khớp.
2027337371129904473 Video quota is required. Phải có giới hạn dung lượng.
267386529333143660 Quota must be greater than -1. Dung lượng phải lớn hơn -1.
1220179061234048936 Daily upload limit is required. Yêu cầu giới hạn đăng hằng ngày.
8959404382357999234 Daily upload limit must be greater than -1. Giới hạn đăng hàng ngày phải lớn hơn -1.
4796798537475457493 User role is required. Yêu cầu chức vụ người dùng.
2761226139624435788 Description must be at least 3 characters long. Mô tả phải từ 3 ký tự trở lên.
4717982586356605243 Description cannot be more than 1000 characters long. Mô tả phải từ 100 ký tự trở xuống.
1814372869868173571 You must agree with the instance terms in order to register on it. Bạn phải đồng ý quy tắc máy chủ mới có thể đăng ký.

Loading…

User avatar honhatduy

Translation changed

PeerTube / angularVietnamese

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
5621067256208426608
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 1694