Translation

8603861867909474404
English
Key English Vietnamese Actions
2013324644839511073 Cannot retrieve OAuth Client credentials: <x id="PH" equiv-text="err.text"/>. Ensure you have correctly configured PeerTube (config/ directory), in particular the "webserver" section. Không thể truy xuất thông tin đăng nhập ứng dụng khách OAuth: <x id="PH" equiv-text="err.text"/>. Hãy chắc rằng bạn đã cấu hình đúng PeerTube (config/ directory), đặc biệt là phần "webserver".
375263728166936544 You need to reconnect. Bạn cần kết nối lại.
8093156107152165809 Show/hide this help menu Ẩn/hiện menu trợ giúp
3314265031897048047 Hide this help menu Ẩn menu trợ giúp
2206638022166154361 Keyboard Shortcuts: Phím tắt:
3608407683173066091 My history Lịch sử của tôi
4024404994702813072 In my library Thư viện của tôi
232050922346936574 Trending Thịnh hành
6470888608149621404 ON <x id="PH" equiv-text="config.instance.name"/> <x id="PH" equiv-text="config.instance.name"/>
2821179408673282599 Home Trang chính
4648900870671159218 Success Thành công
1266887509445371246 Incorrect username or password. Sai tên hoặc mật khẩu.
6974874606619467663 Your account is blocked. Tài khoản của bạn đã bị khóa.
7939914198003891823 any language ngôn ngữ bất kỳ
5633144232269377096 hide ẩn
8603861867909474404 blur che mờ
4534458451100881847 display hiển thị
4467323362722952678 Unknown
8781423666414310853 Your password has been successfully reset! Bạn đã đổi mật khẩu thành công!
6048892649018070225 Today Hôm nay
4498682414491138092 Yesterday Hôm qua
5073473933031004097 This week Tuần này
842657237693374355 This month Tháng này
4463380307954693363 Last month Tháng trước
7473676707373218484 Older Cũ hơn
5036991421517255667 Cannot load more videos. Try again later. Không thể tải thêm video. Thử lại sau.
4873149362496451858 Last 7 days 7 ngày qua
2949150997160654358 Last 30 days 30 ngày qua
5328600704510694984 Last 365 days 365 ngày qua
2392481201920342009 VOD videos Video VOD
2180217594100853008 Live videos Video livestream

Loading…

User avatar honhatduy

Translation changed

PeerTube / angularVietnamese

2 months ago
User avatar honhatduy

Translation changed

PeerTube / angularVietnamese

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
8603861867909474404
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 1597