Translation

3960396487495291449
English
Key English Vietnamese Actions
900099988467638766 An abuse report received a new message Một báo cáo đã nhận được một tin nhắn mới
2326816287669585542 One of your abuse reports has been accepted or rejected by moderators Một trong những báo cáo của bạn đã được kiểm duyệt viên chấp nhận hoặc từ chối
2764971902180889905 A new PeerTube version is available PeerTube có bản cập nhật mới
2560339336098442670 One of your plugin/theme has a new available version Một tiện ích/chủ đề có bản cập nhật mới
988319118163514570 Video studio edition has finished Phiên bản mới video đã biên tập xong
4579496777570550463 Social Mạng xã hội
1852164487280647902 Your videos Video của bạn
5095562193296630034 Preferences saved Đã lưu thiết lập
4967231969832964676 Profile updated. Đã cập nhật style.
6721822899525405039 People can find you using @<x id="INTERPOLATION" equiv-text="sing @{{ user.usern"/>@<x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="me }}@{{ instanceH"/> Mọi người có thể tìm bạn bằng @<x id="INTERPOLATION" equiv-text="sing @{{ user.usern"/>@<x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="me }}@{{ instanceH"/>
3525866160632851851 Avatar changed. Đã đổi ảnh đại diện.
8920809083620698740 avatar ảnh đại diện
2775050991871557896 Avatar deleted. Đã xóa ảnh đại diện.
1233062525939746039 Unknown language Chưa rõ
3761504852202418603 Too many languages are enabled. Please enable them all or stay below 20 enabled languages. Bạn đang bật quá nhiều ngôn ngữ. Chỉ nên bật tối đa 20 ngôn ngữ.
3960396487495291449 Video settings updated. Đã cập nhật cài đặt video.
3326446048041727269 Display/Video settings updated. Đã cập nhật thiết lập video.
1137937154872046253 Video channel <x id="PH"/> created. Kênh video <x id="PH"/> đã tạo.
8723777130353305761 This name already exists on this instance. Tên này đã có người đăng ký.
7589345916094713536 Video channel <x id="PH"/> updated. Đã cập nhật kênh <x id="PH"/>.
8407755843502300957 Banner changed. Đã đổi ảnh bìa.
689638706960732906 banner ảnh bìa
3230561499965076671 Banner deleted. Đã xóa ảnh bìa.
624066830180032195 Video channel <x id="PH"/> deleted. Kênh video <x id="PH"/> đã xóa.
6450826648284332649 Views for the day Lượt xem trong ngày
7440637814928143808 My followers Người theo dõi của tôi
2521678336272309407 No follower found. Chưa có người theo dõi.
5294742063044966238 Follower page Trang người theo dõi
797409137967291468 Is following all your channels đang theo dõi toàn bộ kênh của bạn
7940720844854710428 Is following your channel <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ follow.following.name }}"/> đang theo dõi kênh <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ follow.following.name }}"/> của bạn
1716062177529601456 Channel filters Theo kênh

Loading…

User avatar honhatduy

Translation changed

PeerTube / angularVietnamese

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
3960396487495291449
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 1488