Translation

1504521795586863905
English
Key English Vietnamese Actions
6823616469362610020 Account video channels Tất cả kênh của tài khoản
807777065817324789 Display all videos (private, unlisted or not yet published) Hiện tất cả video (riêng tư, không liệt kê và chưa đăng)
784681343382270982 Remove this filter Xóa bộ lọc này
5254305728396198887 Sensitive content Nội dung nhạy cảm
5590086849807274701 Scope Phạm vi
5019568087038659501 Federated Liên hợp
1949800099101277248 Languages Ngôn ngữ
1902100407096396858 Categories Thể loại
3599150758014724057 All videos Tất cả video
8466337030143068285 Blurred Che mờ
7054829409324166420 hidden ẩn
5766954855630346873 blurred che mờ
1833483831276078393 displayed hiện
6250999352462648289 Report this account Báo cáo tài khoản này
2614607010577950577 Overview Tổng quan
1504521795586863905 VIDEOS VIDEO
25349740244798533 Username copied Đã chép tên tài khoản
1035838766454786107 Audio-only Chỉ có âm thanh
8011855989482474311 A <code>.mp4</code> that keeps the original audio track, with no video A <code>.mp4</code> giữ âm thanh gốc, không video
7756250490108954499 144p 144p
3768852440495368591 240p 240p
6824490596490222280 360p 360p
4039682741786530029 480p 480p
5165245100010036661 720p 720p
7709767791012306261 1080p 1080p
3671005503070777897 1440p 1440p
597839553814574067 2160p 2160p
5921284055608402352 {value, plural, =1 {thread} other {threads}} {value, plural, =1 {luồng} other {luồng}}
3957742085471141221 Auto (via ffmpeg) Tự động (ffmpeg)
3642770981085338761 Followers of your instance Những người theo dõi máy chủ của bạn
931255636742351800 No limit Không giới hạn

Loading…

User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 7 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 7 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 7 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 7 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 7 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 7 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 8 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 8 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 9 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 10 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
1504521795586863905
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 1242