Translation

3701439542279610547
English
Key English Vietnamese Actions
3068011377000255023 {VAR_PLURAL, plural, =1 {1 videos} other {<x id="INTERPOLATION"/> videos}} {VAR_PLURAL, plural, =1 {1 video} other {<x id="INTERPOLATION"/> video}}
8856905278208146821 <x id="ICU" xid="1730926218636655979" equiv-text="{getTotalVideosOf(videoChannel), plural, =0 {No videos} =1 {1 video} other {{{ getTotalVideosOf(videoChannel) }} videos}}"/> <x id="ICU" xid="8553183884518584864" equiv-text="{getTotalVideosOf(videoChannel), plural, =1 {1 video} other {{{ getTotalVideosOf(videoChannel) }} video}}"/>
4071627711041975501 Show this channel Xem kênh này
7766488542631150871 {VAR_PLURAL, plural, =0 {No videos} =1 {1 video} other {<x id="INTERPOLATION"/> videos}} {VAR_PLURAL, plural, =0 {Chưa có video} =1 {1 video} other {<x id="INTERPOLATION"/> video}}
7152797255397280410 Do you really want to delete <x id="PH" equiv-text="videoChannel.displayName"/>? It will delete <x id="PH_1" equiv-text="videoChannel.videosCount"/> videos uploaded in this channel, and you will not be able to create another channel with the same name (<x id="PH_2" equiv-text="videoChannel.name"/>)! Bạn có chắc chắn muốn xóa <x id="PH" equiv-text="videoChannel.displayName"/>? Điều này sẽ xóa hết <x id="PH_1" equiv-text="videoChannel.videosCount"/> video đã đăng trên kênh này, và bạn sẽ không thể tạo kênh khác có cùng tên (<x id="PH_2" equiv-text="videoChannel.name"/>)!
4433306639366959484 Please type the name of the video channel (<x id="PH" equiv-text="videoChannel.name"/>) to confirm Nhập tên kênh video (<x id="PH" equiv-text="videoChannel.name"/>) để xác nhận
3428015997161360357 NEW CHANNEL KÊNH MỚI
7828153032795614080 See this video channel Xem kênh video này
6591746065516872491 {VAR_PLURAL, plural, =0 {No subscribers} =1 {1 subscriber} other {<x id="INTERPOLATION"/> subscribers}} {VAR_PLURAL, plural, =0 {Chưa có ai đăng ký} =1 {1 người đăng ký} other {<x id="INTERPOLATION"/> người đăng ký}}
1545109431751219382 This channel doesn't have any videos. Kênh này chưa có video nào.
2705478076887104088 SHOW THIS CHANNEL &gt; XEM KÊNH NÀY &gt;
4088311569349098646 Stats Thống kê
4068658588793749132 This channel does not have playlists. Kênh này chưa có danh sách phát.
5066829276646988805 PeerTube PeerTube
1415060111017347427 Network Mạng liên hợp
3701439542279610547 Follows Theo dõi
400578776928464905 Follower instances (<x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ followersPagination.totalItems }}"/>) Máy chủ theo dõi (<x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ followersPagination.totalItems }}"/>)
2081837971167498893 Following instances (<x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ followingsPagination.totalItems }}"/>) Máy chủ đang theo dõi (<x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ followingsPagination.totalItems }}"/>)
8203367621031610680 Your name Tên bạn
1769661379068269645 Your email Email của bạn
9127604588498960753 Subject Tiêu đề
1391056849737890767 Your message Tin nhắn của bạn
3174354408404578867 About <x id="INTERPOLATION"/> Về <x id="INTERPOLATION"/>
8525213662266893834 Contact us Liên hệ
19872047295276660 This instance is dedicated to sensitive/NSFW content. Máy chủ này mang nội dung nhạy cảm/NSFW.
1970848297295860531 ADMINISTRATORS &amp; SUSTAINABILITY ĐỘI NGŨ QUẢN TRỊ &amp; VẬN HÀNH
6741838149332998818 Who we are Chúng tôi là
4722135551130122302 Why we created this instance Mục đích tạo máy chủ này
6434467346812189214 How long we plan to maintain this instance Chúng tôi dự kiến vận hành máy chủ này trong
8765504394950427814 How we will pay for keeping our instance running Chúng tôi duy trì kinh phí vận hành bằng cách
7707185552909365717 INFORMATION THÔNG TIN

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
3701439542279610547
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 1129