Translation

5603224609929994288
English
Key English Vietnamese Actions
3058024914967508975 My videos Video của tôi
8197117721861453263 Do you really want to delete <x id="PH"/> videos? Bạn có thật sự muốn xóa video của <x id="PH"/>?
696910741870112536 {length, plural, =1 {Video has been deleted} other {<x id="length"/> videos have been deleted}} {length, plural, =1 {Video đã bị xóa} other {<x id="length"/> video đã bị xóa}}
3255171236149541417 <x id="PH" equiv-text="toDeleteVideosIds.length"/> have been deleted. <x id="PH" equiv-text="toDeleteVideosIds.length"/> đã bị xóa.
2591467977473302125 Videos list Danh sách video
2027805873922338635 Do you really want to delete <x id="PH"/>? Bạn có thật sự muốn xóa <x id="PH"/>?
2767660806989176400 Video <x id="PH"/> deleted. Video <x id="PH"/> đã bị xóa.
6389312883797462351 Studio Biên tập
6810714890760227072 Ownership change request sent. Đã gửi yêu cầu thay đổi chủ sở hữu.
7699622144571229146 Sort by Xếp theo
3245220240937722814 My channels Kênh của tôi
7545420287297803988 My playlists Danh sách phát của tôi
2527931602940887636 My subscriptions Kênh tôi đăng ký
5177154708872200221 You don't have any subscription yet. Bạn chưa đăng ký kênh nào cả.
1991904494976135035 My abuse reports Báo cáo của tôi
5603224609929994288 <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/><x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ user.pendingEmail }}"/><x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/> is awaiting email verification <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/><x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ user.pendingEmail }}"/><x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/> đang chờ xác minh email
4250548381153518208 Change your email Đổi email
3173210699559672958 Your current email is <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/><x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ user.email }}"/><x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/>. It is never shown to the public. Email hiện tại của bạn là <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/><x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ user.email }}"/><x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/>. Nó sẽ không bị hiển thị công khai.
5752861278140673787 Ownership changes Lượt thay đổi chủ sở hữu
5983006734882925930 My video history Lịch sử xem của tôi
8181077408762380407 Channels Kênh
8936704404804793618 Videos Video
1823843876735462104 Playlists Danh sách phát
7916647920967632052 max size kích cỡ tối đa
6489275254908395777 Maximize editor Phóng to trình chỉnh sửa
4243591013849340688 Exit maximized editor Thoát khỏi toàn màn hình
2687679787442328897 An email with verification link will be sent to <x id="PH"/>. Một email xác minh sẽ được gửi tới <x id="PH"/>.
3856244462638931422 Verify account email confirmation Xác minh email tài khoản
4180693983967989981 Unable to find user id or verification string. Không thể tìm thấy id người dùng hoặc chuỗi xác minh.
1783173774503340906 Subscribe to the account Theo dõi tài khoản này
3131904093925601441 PLAYLISTS DANH SÁCH PHÁT

Loading…

User avatar honhatduy

Translation changed

PeerTube / angularVietnamese

a month ago
User avatar None

String updated in the repository

PeerTube / angularVietnamese

a month ago
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
5603224609929994288
Flags
xml-text
String age
a month ago
Source string age
a month ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 1535