Translation

5403856660543890284
English
Key English Vietnamese Actions
4249062553881932496 You cannot change the server configuration because it's managed externally. Không thể thay đổi cấu hình máy chủ bởi vì nó được quản lý từ bên ngoài.
8167543029214637769 There are errors in the form: <x id="START_UNORDERED_LIST" ctype="x-ul" equiv-text="&lt;ul&gt; "/><x id="START_LIST_ITEM" ctype="x-li" equiv-text="&lt;li *ngFor=&quot;let error of grabAllErrors()&quot;&gt;"/> <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ error }}"/> <x id="CLOSE_LIST_ITEM" ctype="x-li" equiv-text="&lt;/li&gt;"/><x id="CLOSE_UNORDERED_LIST" ctype="x-ul" equiv-text="&lt;/ul&gt;"/> Có lỗi trong form: <x id="START_UNORDERED_LIST" ctype="x-ul" equiv-text="&lt;ul&gt; "/><x id="START_LIST_ITEM" ctype="x-li" equiv-text="&lt;li *ngFor=&quot;let error of grabAllErrors()&quot;&gt;"/> <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ error }}"/> <x id="CLOSE_LIST_ITEM" ctype="x-li" equiv-text="&lt;/li&gt;"/><x id="CLOSE_UNORDERED_LIST" ctype="x-ul" equiv-text="&lt;/ul&gt;"/>
1445676851449000175 Update configuration Cập nhật thiết lập
5439158575454281141 VIDEO SETTINGS CÀI ĐẶT VIDEO
507542497458686905 NOTIFICATIONS THÔNG BÁO
9138757724802460941 INTERFACE GIAO DIỆN
7789395291034300662 PASSWORD MẬT KHẨU
9012586956848595996 EMAIL EMAIL
7752239348028675311 DANGER ZONE HỦY DIỆT
4915431133669985304 Profile Style
1963136290621768454 Resolution Độ phân giải
7814358426066520520 Aspect ratio Tỉ lệ khung hình
44862519224794374 Average frame rate Tần suất khung hình
5053683525387462246 Pixel format Định dạng Pixel
7858676566953242358 Sample rate Sample rate
5403856660543890284 Channel Layout Kênh
6317170736181476800 Update <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a routerLink=&quot;/my-account/settings&quot; [fragment]=&quot;fragment&quot;&gt;"/><x id="START_TAG_SPAN" ctype="x-span" equiv-text="&lt;span (click)=&quot;onAccountSettingsClick($event)&quot;&gt;"/>your settings<x id="CLOSE_TAG_SPAN" ctype="x-span" equiv-text="&lt;/span&gt;"/><x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a &gt;"/> Cập nhật <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a routerLink=&quot;/my-account/settings&quot; [fragment]=&quot;fragment&quot;&gt;"/><x id="START_TAG_SPAN" ctype="x-span" equiv-text="&lt;span (click)=&quot;onAccountSettingsClick($event)&quot;&gt;"/>thiết lập của bạn<x id="CLOSE_TAG_SPAN" ctype="x-span" equiv-text="&lt;/span&gt;"/><x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a &gt;"/>
1405600824334286337 More filters Bộ lọc
5797835178123017550 Hide filters Ẩn bộ lọc
7028708681117573961 Sort by <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>"Recently Added"<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/> Xếp theo <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>"Mới Nhất"<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/>
8190023086228606960 Sort by <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>"Recent Views"<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/> Xếp theo <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>"Thịnh Hành"<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/>
3224510615614621760 Sort by <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>"Hot"<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/> Xếp theo <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>"Bình Luận"<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/>
4322133526902910662 Sort by <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>"Likes"<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/> Xếp theo <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>"Lượt Thích"<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/>
322705536187172989 Sort by <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>"Global Views"<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/> Xếp theo <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>"Lượt Xem"<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/>
2343321245279384373 Languages: Ngôn ngữ:
5063779773341398537 Sensitive content: Nội dung nhạy cảm:
5723033003381016192 Scope: Phạm vi:
8481241275509347668 Local videos (this instance) Video máy chủ (máy chủ này)
8383401711408398806 Federated videos (this instance + followed instances) Video liên hợp (máy chủ này + những máy chủ đã theo dõi)
2736556170366900089 Type: Định dạng:
1744425032255703211 VOD &amp; Live videos Tất cả

Loading…

User avatar honhatduy

Translation changed

PeerTube / angularVietnamese

a year ago
User avatar honhatduy

Translation changed

PeerTube / angularVietnamese

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
5403856660543890284
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 945