Translation

996392855508119363
English
Key English Vietnamese Actions
2980544278361296608 Feb Tháng 2
3124926955462217092 Mar Tháng 3
9658641661863772 Apr Tháng 4
502512326533496869 May Tháng 5
3044090977322782161 Jun Tháng 6
8066434078267346927 Jul Tháng 7
1796563865253467834 Aug Tháng 8
5865190625753625986 Sep Tháng 9
4011114601374284323 Oct Tháng 10
5063734982204786445 Nov Tháng 11
4789897150069082503 Dec Tháng 12
8700121026680200191 Clear Xóa
5922757127987546008 yy-mm-dd yy-mm-dd
2830831449226931729 Instance languages Ngôn ngữ máy chủ
40119547597591062 All languages Mọi ngôn ngữ
996392855508119363 Hidden Ẩn
2173989454916398137 Blurred with confirmation request Che mờ, cần nhấn để xem
8929218224642530466 Displayed Hiện
3911025298999036211 ~ {hours, plural, =1 {1 hour} other {<x id="hours"/> hours}} ~ {hours, plural, =1 {1 giờ} other {<x id="hours"/> giờ}}
8587199198938218660 ~ <x id="PH" equiv-text="hours"/> hours ~ <x id="PH" equiv-text="hours"/> giờ
2819927377059070056 ~ {minutes, plural, =1 {1 minute} other {<x id="minutes"/> minutes}} ~ {phút, plural, =1 {1 phút} other {<x id="minutes"/> phút}}
189524047518780716 ~ <x id="PH"/> minutes ~ <x id="PH"/> phút
6028521920505655348 <x id="PH"/> of full HD videos <x id="PH"/> video Full HD
117588083391484998 <x id="PH"/> of HD videos <x id="PH"/> video HD
6636555695556123073 <x id="PH"/> of average quality videos <x id="PH"/> video chất lượng trung bình
6952960992592445535 <x id="PH"/> (channel page) <x id="PH"/> (kênh)
1209500590333005801 <x id="PH"/> (account page) <x id="PH"/> (trang tài khoản)
2516633974298697807 Emphasis Nhấn mạnh
7565716024468232322 Links Liên kết
7838476952710404110 New lines Xuống dòng
8756167649220050929 Lists Liệt kê

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
996392855508119363
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 1834