Translation

4499233456830047129
English
Key English Vietnamese Actions
4603134051700562542 Loading instance statistics... Đang thống kê số liệu máy chủ...
5851173629316588976 By users on this instance Máy chủ này
2906587845957718064 Local Máy chủ này
1670306451865226564 users người dùng
5178138591256693636 videos video
1408045022812097780 views lượt xem
117954017715534854 comments bình luận
6090561122481711127 hosted video video lưu trữ
6827125739942610231 In this instance federation Liên hợp
8726138323871139597 Following Đang theo dõi
4914577418256256836 Followers Người theo dõi
3541687134897970106 followers máy chủ theo dõi
6751995972535426095 following máy chủ đang theo dõi
2605931708025789621 The upload failed Tải lên thất bại
1447760976255144968 The connection was interrupted Kết nối bị gián đoạn
4499233456830047129 The server encountered an error Có lỗi xảy ra với máy chủ
3334825601859787496 Your <x id="PH" equiv-text="name"/> file couldn't be transferred before the set timeout (usually 10min) File <x id="PH" equiv-text="name"/> không thể đồng bộ vì thời gian quá lâu (thường là 10 phút)
8530934870279569179 Your <x id="PH" equiv-text="name"/> file was too large (max. size: <x id="PH_1" equiv-text="maxFileSize"/>) File <x id="PH" equiv-text="name"/> quá lớn (tối đa: <x id="PH_1" equiv-text="maxFileSize"/>)
7908493851025027368 A banned user will no longer be able to login. Người dùng bị chặn sẽ không đăng nhập được nữa.
4526499522377118108 Block video "<x id="INTERPOLATION"/>" Chặn video "<x id="INTERPOLATION"/>"
2992313729068029516 Block live "<x id="INTERPOLATION"/>" Chặn livestream "<x id="INTERPOLATION"/>"
7256462927215762997 Please describe the reason... Hãy mô tả lý do...
9133713232258232158 Unfederate Không liên hợp
7312374115603954471 This will ask remote instances to delete local videos Yêu cầu những máy chủ khác xóa video cục bộ
2728722206183105047 This will ask remote instances to delete this video Yêu cầu máy chủ khác xóa video này
3849007546028672808 Blocking a live will automatically terminate the live stream. Chặn livestream sẽ tự động hủy bỏ buổi livestream.
4195458579645833046 Blocked <x id="PH" equiv-text="this.videos.length"/> videos. Đã chặn <x id="PH" equiv-text="this.videos.length"/> video.
8507506914483467943 Blocked <x id="PH" equiv-text="this.getSingleVideo().name"/> Đã chặn <x id="PH" equiv-text="this.getSingleVideo().name"/>
1191071088182425837 <x id="PH"/>h <x id="PH"/> giờ
8981309282078866700 <x id="PH"/>min <x id="PH"/> phút
350798057497677761 <x id="PH"/>sec <x id="PH"/>s

Loading…

User avatar honhatduy

Translation changed

PeerTube / angularVietnamese

11 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
4499233456830047129
Flags
xml-text
String age
11 months ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 172