Translation

270726559962362501
English
Key English Vietnamese Actions
2958389355547305739 Login to comment Đăng nhập để bình luận
4817080330698362530 Markdown Emoji List Markdown Emoji
3572897237443938692 Highlighted comment Bình luận nổi bật
4502286564339177240 Reply Trả lời
2447932355167015019 This comment has been deleted Bình luận này đã bị xóa
9031514421077169181 Video redundancies Video dư thừa
3516494528184217808 1 host (without "http://") per line Mỗi dòng là một máy chủ (không cần "http://")
7651712714082200084 Your report will be sent to moderators of <x id="INTERPOLATION"/><x id="START_TAG_NG_CONTAINER"/> and will be forwarded to the comment origin (<x id="INTERPOLATION_1"/>) too<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/>. Báo cáo của bạn sẽ được gửi tới kiểm duyệt viên <x id="INTERPOLATION"/><x id="START_TAG_NG_CONTAINER"/> và đồng thời chuyển tiếp tới máy chủ của người bình luận (<x id="INTERPOLATION_1"/>)<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/>.
658727060940996385 Renewing the token will disallow previously configured clients from retrieving the feed until they use the new token. Proceed? Làm mới token sẽ khiến những người đăng ký feed trước đây không nhận được nữa, cho đến khi họ sử dụng token mới. Tiếp tục?
3029923402309610616 Token renewed. Update your client configuration accordingly. Đã lấy token mới. Cập nhật cấu hình ứng dụng tiếp theo đó.
5302915360176176604 SUBSCRIPTION FEED ĐĂNG KÝ FEED
2645809032917283525 Use third-party feed aggregators to retrieve the list of videos from channels you subscribed to. Sử dụng ứng dụng đọc tin thứ ba để nhận danh sách video từ những kênh bạn theo dõi.
7944777648309302794 Feed URL Feed URL
6086365181226161548 Feed Token Feed Token
6492684506192237359 ⚠️ Never share your feed token with anyone. ⚠️ Đừng bao giờ chia sẻ feed token của bạn với bất cứ ai.
270726559962362501 Renew token Lấy token mới
9209781328340965816 Filter... Bộ lọc...
4965562695253171955 Clear filter Xóa bộ lọc
4266779970063047572 Video/Comment/Account Video/Bình Luận/Tài Khoản
8040881171107393560 ID
5911214550882917183 State Trạng thái
2092225601747599163 Created <x id="START_TAG_P_SORTICON"/><x id="CLOSE_TAG_P_SORTICON"/> Đã tạo <x id="START_TAG_P_SORTICON"/><x id="CLOSE_TAG_P_SORTICON"/>
8898602327647937914 Open actor page in a new tab Mở trang tác nhân bằng tab mới
7317290694079257887 Accepted Đã chấp nhận
4416413576346763682 Pending Đang chờ
8905995985388209337 Accept Chấp nhận
8415175881466057254 Refuse Từ chối
6961112234462008319 No follower found matching current filters. Không tìm thấy người theo dõi nào khớp với bộ lọc.
2117404838551056159 Your instance doesn't have any follower. Máy chủ của bạn chưa có người theo dõi nào.
2845798909207198924 Showing <x id="INTERPOLATION"/> to <x id="INTERPOLATION_1"/> of <x id="INTERPOLATION_2"/> followers Đang hiện từ <x id="INTERPOLATION"/> tới <x id="INTERPOLATION_1"/> trong tổng số <x id="INTERPOLATION_2"/> người theo dõi
6571718060636962350 Redundancy allowed <x id="START_TAG_P_SORTICON"/><x id="CLOSE_TAG_P_SORTICON"/> Đã cho phép dư thừa <x id="START_TAG_P_SORTICON"/><x id="CLOSE_TAG_P_SORTICON"/>

Loading…

User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 8 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 8 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 8 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 8 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 8 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 9 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 9 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 10 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 11 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 11 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
270726559962362501
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 606