Translation

5065410539274460415
English
Key English Vietnamese Actions
6659155428791414865 x264, targeting maximum device compatibility x264, tương thích tối đa với thiết bị
1473738049081128420 Estimating a server's capacity to transcode and stream videos isn't easy and we can't tune PeerTube automatically. Việc ước tính khả năng chuyển mã và phát trực tuyến video của máy chủ không dễ dàng và chúng tôi không thể tự động điều chỉnh PeerTube.
8538708819525283296 However, you may want to read <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a class=&quot;link-orange&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener noreferrer&quot; href=&quot;https://docs.joinpeertube.org/admin-configuration?id=transcoding&quot;&gt;"/>our guidelines<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> before tweaking the following values. Tuy nhiên, bạn hãy đọc <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a class=&quot;link-orange&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener noreferrer&quot; href=&quot;https://docs.joinpeertube.org/admin-configuration?id=transcoding&quot;&gt;"/>quy tắc của chúng tôi<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> trước khi quyết định.
2384409178337534505 Process uploaded videos so that they are in a streamable form that any device can play. Though costly in resources, this is a critical part of PeerTube, so tread carefully. Xử lý những video đã upload để chúng có thể phát được trên mọi thiết bị. Điều này hao tốn tài nguyên và là một phần của PeerTube, nên hãy xử lý cẩn thận.
1618463615802675111 threads luồng
709846045064893539 Updating instance configuration from the web interface is disabled by the system administrator. Thay đổi cấu hình máy chủ từ giao diện web đã bị tắt bởi quản trị viên hệ thống.
1305357231288135414 Homepage Trang chính
5037437391296624618 Information Thông tin
8643289769990675407 Basic Cơ bản
2060042292048624940 Configuration updated. Đã cập nhật cấu hình.
6920964195632624609 INSTANCE HOMEPAGE TRANG CHÍNH CỦA MÁY CHỦ
3203902538239082422 You enabled signup: we automatically enabled the "Block new videos automatically" checkbox of the "Videos" section just below. Bạn đã mở đăng ký: chúng tôi đã bật hộp kiểm"Tự động khóa video mới" của mục "Video" bên dưới.
6284468333579755406 Edit custom configuration Sửa tùy chỉnh cấu hình
6549061957433635758 Process domains Xử lý tên miền
1909009883731319373 Report <x id="PH"/> Báo cáo <x id="PH"/>
5065410539274460415 Account reported. Đã báo cáo người dùng.
6245265026120479954 Comment reported. Đã báo cáo bình luận.
2127446333083057097 Domain is required. Yêu cầu tên miền.
7951488350851416577 Hosts entered are invalid. Những máy chủ đã nhập không hợp lệ.
1469559036084108672 Hosts entered contain duplicates. Những máy chủ đã nhập bị trùng lặp.
5991533283446904296 Hosts or handles are invalid. Máy chủ hoặc địa chỉ bị sai.
6759198394434886237 Hosts or handles contain duplicates. Máy chủ hoặc địa chỉ bị trùng lặp.
240806681889331244 Unlimited Không giới hạn
5504952199515017930 None - no upload possible Không cho phép tải lên
616370606803836610 100MB 100MB
9162997081789455476 500MB 500MB
1541266817985876981 1GB 1GB
6075751004411938819 5GB 5GB
246811372655482890 20GB 20GB
2491910291056632032 50GB 50GB
5514849824631859021 100GB 100GB

Loading…

User avatar honhatduy

Translation changed

PeerTube / angularVietnamese

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
5065410539274460415
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 1277