Translation

3656932706364053858
English
Key English Vietnamese Actions
3403978719736970622 You cannot ban root. Không thể chặn root.
7634059432691079352 Do you really want to unban {count, plural, =1 {1 user} other {<x id="count"/> users}}? Bạn có chắc muốn bỏ vô hiệu hóa {count, plural, =1 {1 người dùng} other {<x id="count"/> người dùng}}?
4884272193574287483 Do you really want to unban <x id="PH"/> users? Bạn có chắc muốn bỏ chặn <x id="PH"/> người dùng?
738031253894929036 {count, plural, =1 {1 user unbanned.} other {<x id="count"/> users unbanned.}} {count, plural, =1 {1 người dùng được bỏ cấm.} other {<x id="count"/> người dùng được bỏ cấm.}}
8712248120167780385 <x id="PH"/> users unbanned. Đã bỏ chặn <x id="PH"/> người dùng.
5325873477837320044 You cannot delete root. Bạn không thể xóa root.
5945924096465496818 &lt;p&gt;You can't create users or channels with a username that already used by a deleted user/channel.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Bạn không thể dùng tên người dùng hoặc kênh đã bị xóa trước đó.&lt;/p&gt;
5643060985393782358 It means the following usernames will be permanently deleted and cannot be recovered: Nghĩa là tên người dùng sau sẽ bị xóa vĩnh viễn và khôi phục:
1301767781765127363 {count, plural, =1 {1 user deleted.} other {<x id="count"/> users deleted.}} {count, plural, =1 {1 người dùng đã bị xóa.} other {<x id="count"/> người dùng đã bị xóa.}}
7166936623843420016 <x id="PH"/> users deleted. <x id="PH"/> người dùng đã xóa.
3104427236147521673 {count, plural, =1 {1 user email set as verified.} other {<x id="count"/> user emails set as verified.}} {count, plural, =1 {1 email người dùng đã xác minh.} other {<x id="count"/> email người dùng đã xác minh.}}
8360664597512051242 <x id="PH"/> users email set as verified. <x id="PH"/> đã xác minh email người dùng.
7390990800435887351 Account <x id="PH"/> unmuted. Tài khoản <x id="PH"/> được bỏ ẩn.
7246356397085094208 Instance <x id="PH"/> unmuted. Máy chủ <x id="PH"/> đã bỏ ẩn.
1486537403020619891 My watch history Lịch sử xem của tôi
3656932706364053858 Track watch history Lưu lại lịch sử xem
778524577866863576 <x id="START_TAG_MY_GLOBAL_ICON" ctype="x-my_global_icon" equiv-text="&lt;my-global-icon iconName=&quot;delete&quot; aria-hidden=&quot;true&quot;&gt;"/><x id="CLOSE_TAG_MY_GLOBAL_ICON" ctype="x-my_global_icon" equiv-text="&lt;/my-global-icon&gt;"/> Clear all history <x id="START_TAG_MY_GLOBAL_ICON" ctype="x-my_global_icon" equiv-text="&lt;my-global-icon iconName=&quot;delete&quot; aria-hidden=&quot;true&quot;&gt;"/><x id="CLOSE_TAG_MY_GLOBAL_ICON" ctype="x-my_global_icon" equiv-text="&lt;/my-global-icon&gt;"/> Xóa lịch sử
3183245287221165928 Ownership accepted Đã chấp nhận chủ sở hữu
6012072687166259654 Please check your emails to verify your new email. Xin kiểm tra email để xác minh email mới.
6585766371605707311 Email updated. Đã cập nhật email.
853586874765134886 You current password is invalid. Mật khẩu vừa nhập không đúng.
6159571046971090595 Password updated. Đã cập nhật mật khẩu.
6897292459203320054 Type your username to confirm Xác nhận tên tài khoản
3122895472333547524 Delete your account Xóa tài khoản
577064441120663273 Are you sure you want to delete your account? Bạn có chắc muốn xóa tài khoản?
2740531699780274491 This will delete all your data, including channels, videos, comments and you won't be able to create another user on this instance with "<x id="PH" equiv-text="this.user.username"/>" username. Điều này sẽ xóa toàn bộ dữ liệu, bao gồm các kênh, video, bình luận và bạn sẽ không thể tạo lại tên người dùng "<x id="PH" equiv-text="this.user.username"/>" nữa.
5422897685524094185 Content cached by other servers and other third-parties might make longer to be deleted. Nội dung lưu trữ bởi máy chủ khác có thể vẫn còn.
2520605306994744004 Delete my account Xóa tài khoản của tôi
3902597758945766483 Your account is deleted. Tài khoản của bạn đã bị xóa.
4776289814033837037 Interface settings updated. Đã cập nhật giao diện.
77907918814566205 New video from your subscriptions Video mới từ kênh bạn đăng ký

Loading…

User avatar honhatduy

Translation changed

PeerTube / angularVietnamese

4 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
3656932706364053858
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 1447