Translation

616370606803836610
English
Key English Vietnamese Actions
2060042292048624940 Configuration updated. Đã cập nhật cấu hình.
6920964195632624609 INSTANCE HOMEPAGE TRANG CHÍNH CỦA MÁY CHỦ
3203902538239082422 You enabled signup: we automatically enabled the "Block new videos automatically" checkbox of the "Videos" section just below. Bạn đã mở đăng ký: chúng tôi đã bật hộp kiểm"Tự động khóa video mới" của mục "Video" bên dưới.
6284468333579755406 Edit custom configuration Sửa tùy chỉnh cấu hình
6549061957433635758 Process domains Xử lý tên miền
1909009883731319373 Report <x id="PH"/> Báo cáo <x id="PH"/>
5065410539274460415 Account reported. Đã báo cáo người dùng.
6245265026120479954 Comment reported. Đã báo cáo bình luận.
2127446333083057097 Domain is required. Yêu cầu tên miền.
7951488350851416577 Hosts entered are invalid. Những máy chủ đã nhập không hợp lệ.
1469559036084108672 Hosts entered contain duplicates. Những máy chủ đã nhập bị trùng lặp.
5991533283446904296 Hosts or handles are invalid. Máy chủ hoặc địa chỉ bị sai.
6759198394434886237 Hosts or handles contain duplicates. Máy chủ hoặc địa chỉ bị trùng lặp.
240806681889331244 Unlimited Không giới hạn
5504952199515017930 None - no upload possible Không cho phép tải lên
616370606803836610 100MB 100MB
9162997081789455476 500MB 500MB
1541266817985876981 1GB 1GB
6075751004411938819 5GB 5GB
246811372655482890 20GB 20GB
2491910291056632032 50GB 50GB
5514849824631859021 100GB 100GB
8245180845645676506 200GB 200GB
5468089754278798237 500GB 500GB
3977630500122496087 10MB 10MB
2060593120571755546 50MB 50MB
7653028819867308249 2GB 2GB
7641416475804061087 10GB 10GB
2520968456492632777 <x id="PH"/> accepted in instance followers <x id="PH"/> đã phê duyệt người theo dõi máy chủ
450530533730658004 Do you really want to reject this follower? Bạn có chắc muốn từ chối người theo dõi này?
7378878529334768232 Reject Từ chối

Loading…

User avatar honhatduy

Translation changed

PeerTube / angularVietnamese

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
616370606803836610
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 1286