Translation

8205344394429673413
English
Key English Vietnamese Actions
1970848297295860531 ADMINISTRATORS & SUSTAINABILITY ĐỘI NGŨ QUẢN TRỊ & VẬN HÀNH
6741838149332998818 Who we are Chúng tôi là
4722135551130122302 Why we created this instance Mục đích tạo máy chủ này
6434467346812189214 How long we plan to maintain this instance Chúng tôi dự kiến vận hành máy chủ này trong
8765504394950427814 How we will pay for keeping our instance running Chúng tôi duy trì kinh phí vận hành bằng cách
7707185552909365717 INFORMATION THÔNG TIN
8685905644837116382 MODERATION KIỂM DUYỆT
9178042134345945115 OTHER INFORMATION THÔNG TIN KHÁC
4281738631669138686 Hardware information Thông tin phần cứng
273909283347871 FEATURES TÍNH NĂNG
8495040351808033345 Features found on this instance Tính năng trên máy chủ này
8932880935037645502 STATISTICS THỐNG KÊ
1161141363959659794 PeerTube is a self-hosted ActivityPub-federated video streaming platform using P2P directly in your web browser. PeerTube là một nền tảng lưu trữ và truyền tải video liên hợp ActivityPub, sử dụng P2P trực tiếp trên trình duyệt của bạn.
135286612733607700 It is free and open-source software, under <x id="START_LINK"/>AGPLv3 licence<x id="CLOSE_LINK"/>. Đây là phần mềm tự do và mã nguồn mở, dùng giấy phép <x id="START_LINK"/>AGPLv3<x id="CLOSE_LINK"/>.
7257048945916143687 For more information, please visit <x id="START_LINK"/>joinpeertube.org<x id="CLOSE_LINK"/>. Để tìm hiểu rõ hơn, xin truy cập <x id="START_LINK"/>joinpeertube.org<x id="CLOSE_LINK"/>.
8205344394429673413 Use PeerTube documentation Đọc tài liệu PeerTube
8674693181203168033 Discover how to setup your account, what is a channel, how to create a playlist and more! Tìm hiểu cách tạo tài khoản, kênh là gì, cách tạo danh sách phát và nhiều hơn thế nữa!
5336387229608682776 PeerTube Applications Ứng dụng PeerTube
7916664392219781729 Discover unofficial Android applications or browser addons! Khám phá những ứng dụng Android chưa chính thức hoặc addon cho trình duyệt!
4093735071527927163 Contribute on PeerTube Đóng góp cho PeerTube
6886584917624458638 Want to help to improve PeerTube? You can translate the web interface, give your feedback or directly contribute to the code! Bạn muốn cải thiện PeerTube? Hãy giúp dịch giao diện web, báo lỗi hoặc trực tiếp chỉnh sửa mã nguồn!
185970110822844952 P2P &amp; Privacy P2P &amp; Riêng tư
442017645619017020 PeerTube uses the BitTorrent protocol to share bandwidth between users by default to help lower the load on the server, but ultimately leaves you the choice to switch back to regular streaming exclusively from the server of the video. What follows applies only if you want to keep using the P2P mode of PeerTube. PeerTube mặc định sử dụng giao thức BitTorrent chia sẻ băng thông giữa các người dùng, nhằm giảm thiểu áp lực lên server. Nhưng chúng tôi cho phép bạn tự do chuyển sang kiểu truyền video trực tiếp từ server. Những điều sau đây chỉ áp dụng nếu bạn sử dụng chế độ P2P của PeerTube.
6314880288843792309 The main threat to your privacy induced by BitTorrent lies in your IP address being stored in the instance's BitTorrent tracker as long as you download or watch the video. Mối đe dọa chính về quyền riêng tư khi sử dụng BitTorrent là địa chỉ IP của bạn sẽ được lưu trữ trên máy chủ của BitTorrent tracker cho đến khi bạn tải xong hoặc xem xong video.
6868048887248005916 What are the consequences? Kết quả là gì?
1411398404280870617 In theory, someone with enough technical skills could create a script that tracks which IP is downloading which video. In practice, this is much more difficult because: Về mặt lý thuyết, một vài người am hiểu công nghệ có thể tạo một đoạn mã ghi lại những địa chỉ IP nào đang tải video. Nhưng điều này hơi khó vì:
6870500454322981404 An HTTP request has to be sent on each tracker for each video to spy. If we want to spy all PeerTube's videos, we have to send as many requests as there are videos (so potentially a lot) Một truy vấn HTTP phải được gửi tới mỗi tracker cho mỗi video để thăm dò. Nếu ai muốn do thám mọi video PeerTube, họ cần gửi truy vấn tới bấy nhiêu số lượng video đó (vất vả)
4042605201005159699 For each request sent, the tracker returns random peers at a limited number. For instance, if there are 1000 peers in the swarm and the tracker sends only 20 peers for each request, there must be at least 50 requests sent to know every peer in the swarm Với mỗi truy vấn được gửi đi, tracker gửi lại một peer ngẫu nhiên với số lượng giới hạn. Đối với một máy chủ, nếu có 1000 peer trong máy chủ mà tracker chỉ gửi 20 peer cho mỗi truy vấn, phải có ít nhất 50 truy vấn được gửi để biết mỗi peer trong máy chủ
8817667841110447397 Those requests have to be sent regularly to know who starts/stops watching a video. It is easy to detect that kind of behaviour Những truy vấn đó được gửi thường xuyên để biết ai bắt đầu/tạm dừng xem một video. Rất dễ để phát hiện hành vi đáng ngờ
4100327951517495019 If an IP address is stored in the tracker, it doesn't mean that the person behind the IP (if this person exists) has watched the video Nếu một địa chỉ IP được lưu trong tracker, đó không có nghĩa là người đứng sau IP đó (nếu người đó tồn tại) đang xem video
7196664247366401915 The IP address is a vague information: usually, it regularly changes and can represent many persons or entities Địa chỉ IP là một thông tin mơ hồ: nó được thay đổi thường xuyên để giới thiệu đại diện cho nhiều cá nhân hay chủ thể khác nhau

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
8205344394429673413
Flags
xml-text
String age
11 months ago
Source string age
11 months ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 1116