Translation

414887388288176527
English
Key English Vietnamese Actions
40119547597591062 All languages Mọi ngôn ngữ
996392855508119363 Hidden Ẩn
2173989454916398137 Blurred with confirmation request Che mờ, cần nhấn để xem
8929218224642530466 Displayed Hiện
6291055174438137560 ~ 1 minute ~ 1 phút
189524047518780716 ~ <x id="PH"/> minutes ~ <x id="PH"/> phút
6028521920505655348 <x id="PH"/> of full HD videos <x id="PH"/> video Full HD
117588083391484998 <x id="PH"/> of HD videos <x id="PH"/> video HD
6636555695556123073 <x id="PH"/> of average quality videos <x id="PH"/> video chất lượng trung bình
6952960992592445535 <x id="PH"/> (channel page) <x id="PH"/> (kênh)
1209500590333005801 <x id="PH"/> (account page) <x id="PH"/> (trang tài khoản)
2516633974298697807 Emphasis Nhấn mạnh
7565716024468232322 Links Liên kết
7838476952710404110 New lines Xuống dòng
8756167649220050929 Lists Liệt kê
414887388288176527 Images Hình ảnh
6853170548960328665 Close search Đóng tìm kiếm
5708680277917691451 <x id="PH"/> users banned. Đã chặn <x id="PH"/> người dùng.
2448281151916042849 User <x id="PH"/> banned. Đã chặn người dùng <x id="PH"/> .
3160979325245958752 Ban <x id="PH" equiv-text="this.usersToBan.length"/> users Cấm <x id="PH" equiv-text="this.usersToBan.length"/> người dùng
8088707210191809175 Ban "<x id="PH" equiv-text="this.usersToBan.username"/>" Cấm "<x id="PH" equiv-text="this.usersToBan.username"/>"
8269144351796756896 Do you really want to unban <x id="PH"/>? Bạn có chắc muốn bỏ chặn <x id="PH"/>?
1794219875546376069 User <x id="PH"/> unbanned. Đã bỏ chặn người dùng <x id="PH"/>.
9208009623124569456 If you remove user <x id="PH" equiv-text="user.username"/>, you won't be able to create another with the same username! Nếu bạn xóa <x id="PH" equiv-text="user.username"/>, bạn sẽ không thể sử dụng lại tên người dùng này!
6307826440781941134 Delete <x id="PH" equiv-text="user.username"/> Xóa <x id="PH" equiv-text="user.username"/>
6301381219225831298 User <x id="PH"/> deleted. Đã xóa người dùng <x id="PH"/>.
3896582359861826661 User <x id="PH"/> email set as verified Email người dùng <x id="PH"/> đã được xác minh
8150022485860412528 Account <x id="PH"/> muted. Đã ẩn <x id="PH"/>.
1598375456114200087 Instance <x id="PH"/> muted. Đã ẩn máy chủ <x id="PH"/>.
2558977494773636050 Account <x id="PH"/> muted by the instance. Người dùng <x id="PH"/> đã bị ẩn bởi máy chủ.
1595779426198793580 Mute server Ẩn máy chủ

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
414887388288176527
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 1794