Translation

7239750919884229270
English
Key English Vietnamese Actions
6549265851868599441 Video Video
2662644497259948010 Comment Bình luận
1359961255805685312 This video has been reported multiple times. Video này bị báo cáo nhiều lần.
8103613717136753118 The video was blocked Video đã bị khóa
5021295327106206941 by <x id="INTERPOLATION"/> on <x id="INTERPOLATION_1"/> bởi <x id="INTERPOLATION"/> trên <x id="INTERPOLATION_1"/>
1443698606045744844 Video was deleted Video đã bị xóa
1530731524535521716 Account deleted Tài khoản đã bị xóa
1191715835847858871 Open video in a new tab Mở video trong tab mới
3301856295120048857 State <x id="START_TAG_P_SORTICON"/><x id="CLOSE_TAG_P_SORTICON"/> Tình trạng <x id="START_TAG_P_SORTICON"/><x id="CLOSE_TAG_P_SORTICON"/>
6452372740127749380 Messages Tin nhắn
1969144763032891922 Internal note Ghi chú toàn cầu
7418735164633152705 Score <x id="START_TAG_P_SORTICON"/><x id="CLOSE_TAG_P_SORTICON"/> Điểm số <x id="START_TAG_P_SORTICON"/><x id="CLOSE_TAG_P_SORTICON"/>
9173448803033928792 Showing <x id="INTERPOLATION"/> to <x id="INTERPOLATION_1"/> of <x id="INTERPOLATION_2"/> reports Đang hiện từ <x id="INTERPOLATION"/> tới <x id="INTERPOLATION_1"/> trong tổng số <x id="INTERPOLATION_2"/> báo cáo
3109314382334906782 Reportee Người bị báo cáo
6540177673229220400 {VAR_PLURAL, plural, =1 {1 report} other {<x id="INTERPOLATION"/> reports}} {VAR_PLURAL, plural, =1 {1 báo cáo} other {<x id="INTERPOLATION"/> báo cáo}}
7239750919884229270 Updated Đã cập nhật
6409548912081699487 Mute domain Ẩn máy chủ
2381859602529023966 Instance Máy chủ
1300704815627663264 Muted at <x id="START_TAG_P_SORTICON"/><x id="CLOSE_TAG_P_SORTICON"/> Ẩn vào <x id="START_TAG_P_SORTICON"/><x id="CLOSE_TAG_P_SORTICON"/>
6453471031802119612 Unmute Bỏ ẩn
6728985502447585050 No server found matching current filters. Không có máy chủ nào trùng khớp.
299774363533169870 No server found. Không tìm thấy máy chủ nào.
6250599179731937899 Showing <x id="INTERPOLATION"/> to <x id="INTERPOLATION_1"/> of <x id="INTERPOLATION_2"/> muted instances Đang hiện từ <x id="INTERPOLATION"/> tới <x id="INTERPOLATION_1"/> trong tổng số <x id="INTERPOLATION_2"/> máy chủ đã ẩn
4917252294930256268 It seems that you are not on a HTTPS server. Your webserver needs to have TLS activated in order to follow servers. Bạn đang ở trên một máy chủ không hỗ trợ HTTPS. Cần phải kích hoạt TLS trước khi theo dõi những máy khác.
2959657578684395250 {count, plural, =1 {Follow request sent!} other {Follow requests sent!}} {count, plural, =1 {yêu cầu theo dõi đã gửi!} other {Yêu cầu theo dõi đã gửi!}}
4058814854824495833 Mute domains Ẩn máy chủ
4086606389696938932 Account Tài khoản
8564972645418093229 No account found matching current filters. Không có tài khoản nào trùng khớp.
3819155299647062711 No account found. Không tìm thấy tài khoản nào.
2338185419645468935 List installed plugins Danh sách tiện ích đã cài đặt
8897412584195581488 Search plugins Tìm kiếm tiện ích

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
7239750919884229270
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 723