Translation

2326816287669585542
English
Key English Vietnamese Actions
3902597758945766483 Your account is deleted. Tài khoản của bạn đã bị xóa.
4776289814033837037 Interface settings updated. Đã cập nhật giao diện.
77907918814566205 New video from your subscriptions Video mới từ kênh bạn đăng ký
4343589211916204486 New comment on your video Bình luận mới trên video của bạn
7130088765428829942 New abuse Lượt báo cáo mới
5618790697446401830 An automatically blocked video is awaiting review Tự động chặn video đang chờ duyệt
5671547068905553663 One of your video is blocked/unblocked Một video của bạn bị khóa/mở khóa
1158912204255103651 Video published (after transcoding/scheduled update) Đã đăng video (sau khi chuyển mã/cập nhật lịch đăng)
3809414664640924954 Video import finished Đã nhập video từ nguồn khác xong
3268838889659873892 A new user registered on your instance Một người dùng vừa đăng ký máy chủ của bạn
5935212402338564229 You or one of your channels has a new follower Bạn hoặc một kênh của bạn có người đăng ký mới
5315689532659759332 Someone mentioned you in video comments Ai đó nhắc tới bạn trong bình luận video
2018794201569157817 Your instance has a new follower Máy chủ của bạn có người theo dõi mới
773085434165307906 Your instance automatically followed another instance Máy chủ của bạn tự động theo dõi máy chủ khác
900099988467638766 An abuse report received a new message Một báo cáo đã nhận được một tin nhắn mới
2326816287669585542 One of your abuse reports has been accepted or rejected by moderators Một trong những báo cáo của bạn đã được kiểm duyệt viên chấp nhận hoặc từ chối
2764971902180889905 A new PeerTube version is available PeerTube có bản cập nhật mới
2560339336098442670 One of your plugin/theme has a new available version Một tiện ích/chủ đề có bản cập nhật mới
988319118163514570 Video studio edition has finished Phiên bản mới video đã biên tập xong
4579496777570550463 Social Mạng xã hội
1852164487280647902 Your videos Video của bạn
5095562193296630034 Preferences saved Đã lưu thiết lập
4967231969832964676 Profile updated. Đã cập nhật style.
6721822899525405039 People can find you using @<x id="INTERPOLATION" equiv-text="sing @{{ user.usern"/>@<x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="me }}@{{ instanceH"/> Mọi người có thể tìm bạn bằng @<x id="INTERPOLATION" equiv-text="sing @{{ user.usern"/>@<x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="me }}@{{ instanceH"/>
3525866160632851851 Avatar changed. Đã đổi ảnh đại diện.
8920809083620698740 avatar ảnh đại diện
2775050991871557896 Avatar deleted. Đã xóa ảnh đại diện.
1233062525939746039 Unknown language Chưa rõ
3761504852202418603 Too many languages are enabled. Please enable them all or stay below 20 enabled languages. Bạn đang bật quá nhiều ngôn ngữ. Chỉ nên bật tối đa 20 ngôn ngữ.
3960396487495291449 Video settings updated. Đã cập nhật cài đặt video.
3326446048041727269 Display/Video settings updated. Đã cập nhật thiết lập video.

Loading…

User avatar honhatduy

Translation changed

PeerTube / angularVietnamese

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
2326816287669585542
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 1510