Translation

6571718060636962350
English
Key English Vietnamese Actions
9209781328340965816 Filter... Bộ lọc...
4965562695253171955 Clear filter Xóa bộ lọc
4266779970063047572 Video/Comment/Account Video/Bình Luận/Tài Khoản
8040881171107393560 ID
5911214550882917183 State Trạng thái
2092225601747599163 Created <x id="START_TAG_P_SORTICON"/><x id="CLOSE_TAG_P_SORTICON"/> Đã tạo <x id="START_TAG_P_SORTICON"/><x id="CLOSE_TAG_P_SORTICON"/>
8898602327647937914 Open actor page in a new tab Mở trang tác nhân bằng tab mới
7317290694079257887 Accepted Đã chấp nhận
4416413576346763682 Pending Đang chờ
4188654437346976139 Rejected Đã từ chối
8905995985388209337 Accept Chấp nhận
8415175881466057254 Refuse Từ chối
6961112234462008319 No follower found matching current filters. Không tìm thấy người theo dõi nào khớp với bộ lọc.
2117404838551056159 Your instance doesn't have any follower. Máy chủ của bạn chưa có người theo dõi nào.
2845798909207198924 Showing <x id="INTERPOLATION"/> to <x id="INTERPOLATION_1"/> of <x id="INTERPOLATION_2"/> followers Đang hiện từ <x id="INTERPOLATION"/> tới <x id="INTERPOLATION_1"/> trong tổng số <x id="INTERPOLATION_2"/> người theo dõi
6571718060636962350 Redundancy allowed <x id="START_TAG_P_SORTICON"/><x id="CLOSE_TAG_P_SORTICON"/> Đã cho phép dư thừa <x id="START_TAG_P_SORTICON"/><x id="CLOSE_TAG_P_SORTICON"/>
8246779176913476983 Open instance in a new tab Mở máy chủ trong tab mới
9132918641931433659 No host found matching current filters. Không tìm thấy máy chủ trùng khớp với bộ lọc.
7274241885665071790 Your instance is not following anyone. Máy chủ của bạn không theo dõi bất kỳ ai.
8168516547268350654 Do you really want to unfollow {count, plural, =1 {<x id="entryName"/>?} other {<x id="count"/> entries?}} Bạn có chắc muốn hủy theo dõi {count, plural, =1 {<x id="entryName"/>?} other {<x id="count"/> mục?}}
8061023631336698211 Do you really want to unfollow these entries? Bạn có chắc muốn hủy theo dõi những mục này?
4774348799569692380 Showing <x id="INTERPOLATION"/> to <x id="INTERPOLATION_1"/> of <x id="INTERPOLATION_2"/> hosts Đang hiện từ <x id="INTERPOLATION"/> tới <x id="INTERPOLATION_1"/> trong tổng số <x id="INTERPOLATION_2"/> máy chủ
9216117865911519658 Action Hành động
5968342253366599875 Videos redundancies Dư thừa của video
4937132637898470918 My videos duplicated by remote instances Video của tôi đã nhân đôi bởi máy chủ từ xa
4667534933980942398 Remote videos duplicated by my instance Những video từ xa đã nhân đôi bởi máy chủ của tôi
8363291180171434623 Table parameters Thành phần bảng
5230110096688656830 Select columns Chọn cột
5893518121808195081 Highlight banned users Làm nổi bật những tài khoản bị cấm
5248717555542428023 Username Tên người dùng
6612230394519751963 john john

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
6571718060636962350
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 624