Translation

687548610091961489
English
Key English Vietnamese Actions
6212841954039032241 Display video title Hiện tiêu đề video
7482217084177855485 P2P P2P
1068153312491986796 Display privacy warning Hiện cảnh báo bảo mật
4583515246777381165 Display player control bar Hiện thanh điều khiển trình phát
805456636864344681 Display PeerTube button link Hiện biểu tượng PeerTube
8928816882866356838 Public Công khai
4416005356063364306 This video is blocked. Video này đã bị khóa.
2482137713226830428 Published <x id="START_TAG_MY_DATE_TOGGLE"/><x id="CLOSE_TAG_MY_DATE_TOGGLE"/> Đã đăng <x id="START_TAG_MY_DATE_TOGGLE"/><x id="CLOSE_TAG_MY_DATE_TOGGLE"/>
1813238393038053050 SUPPORT ỦNG HỘ
9219888125536520293 SHARE CHIA SẺ
6671956963490165282 SAVE LƯU
647016352598204238 DOWNLOAD TẢI VỀ
677619204556459328 Like this video Thích video
1979134407801821102 Dislike this video Không thích video
4001371302469308813 Support options for this video Ủng hộ video
687548610091961489 By <x id="INTERPOLATION"/> Bởi <x id="INTERPOLATION"/>
1144407473317535723 Subscribe Đăng ký kênh
5432070253720498105 Subscribe to all channels Đăng ký tất cả kênh
7542242186854344789 channels subscribed đã đăng ký kênh
8426539297729416784 {VAR_SELECT, select, undefined {Unsubscribe} other {Unsubscribe from all channels} } {VAR_SELECT, select, undefined {Hủy đăng ký} other {Hủy đăng ký tất cả kênh} }
7215101881367554791 Show more Hiện thêm
3517550046701184661 Show less Thu gọn
66785722678644243 Origin Máy chủ
6981359593518942576 Open the video on the origin instance Mở video trên máy chủ gốc
5139892963394684487 Originally published Công chiếu
6402393085909200998 Friendly Reminder: Lưu ý—
2935783216050341269 the sharing system used for this video implies that some technical information about your system (such as a public IP address) can be sent to other peers. hệ thống chia sẻ của video này có thể gửi địa chỉ IP của bạn đến các peer khác.
4619188387782427495 More information Tìm hiểu thêm
3452334748875293295 The video was blocked due to automatic blocking of new videos Video bị khóa bởi vì máy chủ tự động khóa những video mới
1465291804668949243 NSFW NSFW
4512155674928869984 Get more information Tìm hiểu thêm

Loading…

User avatar honhatduy

Translation changed

PeerTube / angularVietnamese

4 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
687548610091961489
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 545