Translation

2501430660070156325
English
Key English Vietnamese Actions
892063502898494584 I forgot my password Quên mật khẩu
2101170466365500913 Logging into an account lets you publish content Chỉ có thể đăng video sau khi đăng nhập
3183213940445113677 Or sign in with Hoặc đăng nhập bằng
3238209155172574367 Forgot your password Quên mật khẩu
87327320394367488 We are sorry, you cannot recover your password because your instance administrator did not configure the PeerTube email system. Rất tiếc, bạn không thể reset mật khẩu bởi vì quản trị viên máy chủ không thiết lập hệ thống email PeerTube.
3188014010833256853 Enter your email address and we will send you a link to reset your password. Nhập email của bạn và chúng tôi sẽ gửi một liên kết reset mật khẩu.
1190256911880544559 An email with the reset password instructions will be sent to <x id="PH" equiv-text="this.forgotPasswordEmail"/>. The link will expire within 1 hour. Một email hướng dẫn reset mật khẩu sẽ được gửi đến <x id="PH" equiv-text="this.forgotPasswordEmail"/>. Link reset hết hạn sau 1 giờ.
4768749765465246664 Email Email
3967269098753656610 Email address Địa chỉ email
7808756054397155068 Reset Đặt lại
4319634264526091601 on this instance trên máy chủ này
761579517995454927 on the vidiverse trên mạng lưới PeerTube
8434369348784683733 for <x id="START_TAG_SPAN" ctype="x-span" equiv-text="&lt;span class=&quot;search-value&quot;&gt;"/><x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ currentSearch }}"/><x id="CLOSE_TAG_SPAN" ctype="x-span" equiv-text="&lt;/span&gt;"/> cho <x id="START_TAG_SPAN" ctype="x-span" equiv-text="&lt;span class=&quot;search-value&quot;&gt;"/><x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ currentSearch }}"/><x id="CLOSE_TAG_SPAN" ctype="x-span" equiv-text="&lt;/span&gt;"/>
107448797428840891 Reset my password Đặt lại mật khẩu
3782563238994348625 Confirm password Xác nhận mật khẩu
2501430660070156325 Confirmed password Đã xác nhận mật khẩu
8547184468496530386 Reset my password Đặt lại mật khẩu của tôi
8890553633144307762 Back Quay lại
3885497195825665706 Next Kế tiếp
5018804994794983050 Signup Đăng ký
5340005218109333045 Filters <x id="START_TAG_SPAN"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_TAG_SPAN"/> Bộ lọc <x id="START_TAG_SPAN"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_TAG_SPAN"/>
2236371857137398396 No results found Không tìm thấy kết quả
1516969129397662377 Welcome to PeerTube, dear administrator! Chào mừng đến với PeerTube, người anh em!
807030720531713957 CLI documentation Tài liệu CLI
199127249622290422 Upload or import videos, parse logs, prune storage directories, reset user password... Tải lên hoặc nhập video từ nguồn khác, parse logs, prune storage directories, reset mật khẩu người dùng...
249453844439446209 Administer documentation Tài liệu quản trị server
5910950876330656326 Managing users, following other instances, dealing with spammers... Quản lý người dùng, liên hợp với máy chủ khác, đánh chết mẹ bọn spam...
879127294610588497 Use documentation Đọc tài liệu
3848077896245199337 Setup your account, managing video playlists, discover third-party applications... Thiết lập tài khoản, quản lý danh sách phát, khám phá ứng dụng bên thứ ba...
6284442506490785579 Useful links Mẹo khác
5170617864166788170 Official PeerTube website (news, support, contribute...): <x id="START_LINK"/>https://joinpeertube.org<x id="CLOSE_LINK"/> Trang web chính thức PeerTube (tin tức, hỗ trợ, đóng góp...): <x id="START_LINK"/>https://joinpeertube.org<x id="CLOSE_LINK"/>

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
2501430660070156325
Flags
xml-text
String age
11 months ago
Source string age
11 months ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 213