Translation

3238209155172574367
English
Key English Vietnamese Actions
8981309282078866700 <x id="PH"/>min <x id="PH"/> phút
350798057497677761 <x id="PH"/>sec <x id="PH"/>s
1908285951500318953 Login Đăng nhập
1909492071130899005 Sorry but there was an issue with the external login process. Please <x id="START_LINK"/>contact an administrator<x id="CLOSE_LINK"/>. Có vấn đề khi đăng nhập. Hãy <x id="START_LINK"/>liên hệ admin<x id="CLOSE_LINK"/>.
8390073108781420493 Request new verification email. Yêu cầu email xác minh mới.
7252854992688790751 This instance allows registration. However, be careful to check the <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a class=&quot;terms-anchor&quot; (click)=&quot;onTermsClick($event, instanceInformation)&quot; href='#'&gt;"/>Terms<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/><x id="START_LINK_1" equiv-text="&lt;a class=&quot;terms-link&quot; target=&quot;_blank&quot; routerLink=&quot;/about/instance&quot; fragment=&quot;terms&quot;&gt;"/>Terms<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> before creating an account. You may also search for another instance to match your exact needs at: <x id="LINE_BREAK" ctype="lb" equiv-text="&lt;br /&gt;"/><x id="START_LINK_2" equiv-text="&lt;a class=&quot;alert-link&quot; href=&quot;https://joinpeertube.org/instances&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener noreferrer&quot;&gt;"/>https://joinpeertube.org/instances<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/>. Máy chủ này cho phép đăng ký. Tuy nhiên, hãy cẩn thận đọc kỹ <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a class=&quot;terms-anchor&quot; (click)=&quot;onTermsClick($event, instanceInformation)&quot; href='#'&gt;"/>Điều khoản dịch vụ<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/><x id="START_LINK_1" equiv-text="&lt;a class=&quot;terms-link&quot; target=&quot;_blank&quot; routerLink=&quot;/about/instance&quot; fragment=&quot;terms&quot;&gt;"/>Điều khoản dịch vụ<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> trước khi tạo tài khoản. Bạn cũng có thể tham khảo thêm một số máy chủ khác tại: <x id="LINE_BREAK" ctype="lb" equiv-text="&lt;br /&gt;"/><x id="START_LINK_2" equiv-text="&lt;a class=&quot;alert-link&quot; href=&quot;https://joinpeertube.org/instances&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener noreferrer&quot;&gt;"/>https://joinpeertube.org/instances<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/>.
7215649348148521605 Currently this instance doesn't allow for user registration, you may check the <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a (click)=&quot;onTermsClick($event, instanceInformation)&quot; href='#'&gt;"/>Terms<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> for more details or find an instance that gives you the possibility to sign up for an account and upload your videos there. Find yours among multiple instances at: <x id="LINE_BREAK" ctype="lb" equiv-text="&lt;br /&gt; "/><x id="START_LINK_1" equiv-text="&lt;a class=&quot;alert-link&quot; href=&quot;https://joinpeertube.org/instances&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener noreferrer&quot;&gt;"/>https://joinpeertube.org/instances<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/>. Máy chủ này đã tắt đăng ký, bạn hãy đọc <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a (click)=&quot;onTermsClick($event, instanceInformation)&quot; href='#'&gt;"/>Điều khoản dịch vụ<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> để tìm hiểu thêm hoặc tìm một máy chủ khác cho phép bạn tạo tài khoản và đăng video. Danh sách những máy chủ khác: <x id="LINE_BREAK" ctype="lb" equiv-text="&lt;br /&gt; "/><x id="START_LINK_1" equiv-text="&lt;a class=&quot;alert-link&quot; href=&quot;https://joinpeertube.org/instances&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener noreferrer&quot;&gt;"/>https://joinpeertube.org/instances<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/>.
2392488717875840729 User Tài khoản
3997350348765083892 Username or email address Tên người dùng hoặc địa chỉ email
1758058452376026925 ⚠️ Most email addresses do not include capital letters. ⚠️ Phần lớn địa chỉ email không cho phép viết in hoa.
1431416938026210429 Password Mật khẩu
8715156686857791956 Click here to reset your password Click vào đây để reset mật khẩu
892063502898494584 I forgot my password Quên mật khẩu
2101170466365500913 Logging into an account lets you publish content Chỉ có thể đăng video sau khi đăng nhập
3183213940445113677 Or sign in with Hoặc đăng nhập bằng
3238209155172574367 Forgot your password Quên mật khẩu
87327320394367488 We are sorry, you cannot recover your password because your instance administrator did not configure the PeerTube email system. Rất tiếc, bạn không thể reset mật khẩu bởi vì quản trị viên máy chủ không thiết lập hệ thống email PeerTube.
3188014010833256853 Enter your email address and we will send you a link to reset your password. Nhập email của bạn và chúng tôi sẽ gửi một liên kết reset mật khẩu.
1190256911880544559 An email with the reset password instructions will be sent to <x id="PH" equiv-text="this.forgotPasswordEmail"/>. The link will expire within 1 hour. Một email hướng dẫn reset mật khẩu sẽ được gửi đến <x id="PH" equiv-text="this.forgotPasswordEmail"/>. Link reset hết hạn sau 1 giờ.
4768749765465246664 Email Email
3967269098753656610 Email address Địa chỉ email
7808756054397155068 Reset Đặt lại
4319634264526091601 on this instance trên máy chủ này
761579517995454927 on the vidiverse trên mạng lưới PeerTube
8434369348784683733 for <x id="START_TAG_SPAN" ctype="x-span" equiv-text="&lt;span class=&quot;search-value&quot;&gt;"/><x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ currentSearch }}"/><x id="CLOSE_TAG_SPAN" ctype="x-span" equiv-text="&lt;/span&gt;"/> cho <x id="START_TAG_SPAN" ctype="x-span" equiv-text="&lt;span class=&quot;search-value&quot;&gt;"/><x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ currentSearch }}"/><x id="CLOSE_TAG_SPAN" ctype="x-span" equiv-text="&lt;/span&gt;"/>
107448797428840891 Reset my password Đặt lại mật khẩu
3782563238994348625 Confirm password Xác nhận mật khẩu
2501430660070156325 Confirmed password Đã xác nhận mật khẩu
8547184468496530386 Reset my password Đặt lại mật khẩu của tôi
8890553633144307762 Back Quay lại
3885497195825665706 Next Kế tiếp

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
3238209155172574367
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 201