Translation

8700771664729810984
English
Key English Vietnamese Actions
3785095284194008197 Remove comments from your instance Xóa bỏ bình luận từ máy chủ của bạn
4809327075591089709 Remove comments made by this account from your instance. Xóa bỏ bình luận của người này khỏi máy chủ của bạn.
6504240011224861621 Instance moderation Kiểm duyệt máy chủ
8546847443058492245 Block <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ videos.length }}"/> videos Chặn <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ videos.length }}"/> video
6746743143272021955 Violent or repulsive Bạo lực hoặc kinh tởm
5272553814105457319 Contains offensive, violent, or coarse language or iconography. Chứa ngôn ngữ hoặc hình ảnh xúc phạm, bạo lực, thô tục.
6979166468838302269 Hateful or abusive Căm thù hoặc bắt nạt
8006612645824137458 Contains abusive, racist or sexist language or iconography. Chứa ngôn ngữ hoặc hình ảnh bắt nạt, phân biệt chủng tộc hoặc phân biệt giới tính.
5413552012131573970 Spam, ad or false news Spam, quảng cáo hoặc tin giả
6374940465448453212 Contains marketing, spam, purposefully deceitful news, or otherwise misleading thumbnail/text/tags. Please provide reputable sources to report hoaxes. Chứa nội dung tiếp thị, thư rác, tin tức giả mạo có chủ đích hoặc hình thu nhỏ / văn bản / thẻ gây hiểu lầm. Vui lòng cung cấp các nguồn có uy tín để báo cáo các trò lừa bịp.
7401289443263903223 Privacy breach or doxxing Xâm phạm đời tư hoặc quấy rối
8363008638081993167 Contains personal information that could be used to track, identify, contact or impersonate someone (e.g. name, address, phone number, email, or credit card details). Chứa thông tin cá nhân có thể được sử dụng để theo dõi, xác định, liên hệ hoặc mạo danh ai đó (ví dụ: tên, địa chỉ, số điện thoại, email hoặc chi tiết thẻ tín dụng).
380450014369168564 Infringes your copyright wrt. the regional laws with which the server must comply. Vi phạm bản quyền hoặc luật pháp ở khu vực mà máy chủ phải tuân thủ.
1378933246324202613 Breaks server rules Vi phạm quy tắc máy chủ
7930601470861156366 Anything not included in the above that breaks the terms of service, code of conduct, or general rules in place on the server. Bất kỳ điều gì không có trong phần trên vi phạm các điều khoản dịch vụ, quy tắc ứng xử hoặc các quy tắc chung được áp dụng trên máy chủ.
8700771664729810984 The above can only be seen in thumbnails. Những điều trên chỉ có thể được nhìn thấy trong hình thu nhỏ.
2602773901491715295 Captions Phụ đề
5779804235244672536 The above can only be seen in captions (please describe which). Những điều trên chỉ có thể được nhìn thấy trong phụ đề (vui lòng mô tả cái nào).
968295009933361070 Too many attempts, please try again after <x id="PH"/> minutes. Bạn đã thử quá nhiều lần, xin thử lại sau <x id="PH"/> phút.
4965472196059235310 Too many attempts, please try again later. Quá nhiều lần thực hiện, vui lòng thử lại sau.
1693549688987384699 Server error. Please retry later. Lỗi máy chủ. Xin thử lại sau.
7436975022198908854 Unknown server error Lỗi máy chủ chưa biết
5927402622550505067 Subscribed to all current channels of <x id="PH"/>. You will be notified of all their new videos. Đã đăng ký tất cả kênh hiện tại của <x id="PH"/>. Bạn sẽ nhận được thông báo về video mới của họ.
2780460651686172544 Subscribed to <x id="PH"/>. You will be notified of all their new videos. Đã đăng ký kênh <x id="PH"/>. Bạn sẽ nhận được thông báo khi họ đăng video mới.
7019115336138470191 Subscribed Đã đăng ký
7070823964189404459 Unsubscribed from all channels of <x id="PH"/> Đã hủy đăng ký tất cả kênh của <x id="PH"/>
9201562016527884133 Unsubscribed from <x id="PH"/> Đã hủy đăng ký <x id="PH"/>
516954136005961440 Unsubscribed Đã hủy đăng ký
1000724328916033777 Multiple ways to subscribe to the current channel Có nhiều cách để đăng ký kênh này
363499678348067004 Open subscription dropdown Mở hộp xổ xuống đăng ký
4968151111061046122 Moderator Kiểm duyệt viên

Loading…

User avatar honhatduy

Translation changed

PeerTube / angularVietnamese

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
8700771664729810984
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 1910