Translation

5340005218109333045
English
Key English Polish
3188014010833256853 Enter your email address and we will send you a link to reset your password. Wprowadź swój adres e-mail, a my wyślemy link pozwalający na zresetowanie hasła.
1190256911880544559 An email with the reset password instructions will be sent to <x id="PH" equiv-text="this.forgotPasswordEmail"/>. The link will expire within 1 hour. E-mail z instrukcjami resetowania hasła został wysłany na <x id="PH" equiv-text="this.forgotPasswordEmail"/>. Odnośnik wygaśnie w ciągu 1 godziny.
4768749765465246664 Email E-mail
3967269098753656610 Email address Adres e-mail
7808756054397155068 Reset Resetuj
4319634264526091601 on this instance na tej instancji
761579517995454927 on the vidiverse w Widiwersum
8434369348784683733 for <x id="START_TAG_SPAN" ctype="x-span" equiv-text="&lt;span class=&quot;search-value&quot;&gt;"/><x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ currentSearch }}"/><x id="CLOSE_TAG_SPAN" ctype="x-span" equiv-text="&lt;/span&gt;"/> dla <x id="START_TAG_SPAN" ctype="x-span" equiv-text="&lt;span class=&quot;search-value&quot;&gt;"/><x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ currentSearch }}"/><x id="CLOSE_TAG_SPAN" ctype="x-span" equiv-text="&lt;/span&gt;"/>
107448797428840891 Reset my password Resetuj moje hasło
3782563238994348625 Confirm password Potwierdź hasło
2501430660070156325 Confirmed password Potwierdzone hasło
8547184468496530386 Reset my password Resetuj moje hasło
8890553633144307762 Back Wstecz
3885497195825665706 Next Dalej
5018804994794983050 Signup Zarejestruj się
5340005218109333045 Filters <x id="START_TAG_SPAN"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_TAG_SPAN"/> Filtry <x id="START_TAG_SPAN" ctype="x-span" equiv-text="&lt;span&gt;"/> <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ numberOfFilters() }}"/> <x id="CLOSE_TAG_SPAN" ctype="x-span" equiv-text="&lt;/span&gt;"/>
2236371857137398396 No results found Nie znaleziono wyników
1516969129397662377 Welcome to PeerTube, dear administrator! Witaj na PeerTube, drogi administratorze!
807030720531713957 CLI documentation Dokumentacja CLI
199127249622290422 Upload or import videos, parse logs, prune storage directories, reset user password... Wrzucaj lub importuj filmy, przetwarzaj dzienniki wydarzeń, czyść katalogi pamięci, resetuj hasło użytkownika...
249453844439446209 Administer documentation Dokumentacja administracji
5910950876330656326 Managing users, following other instances, dealing with spammers... Zarządzanie użytkownikami, obserwowanie innych instancji, sposoby na pozbywanie się spamu...
879127294610588497 Use documentation Dokumentacja użycia
3848077896245199337 Setup your account, managing video playlists, discover third-party applications... Ustawienia konta, zarządzanie playlistami, używanie innych aplikacji...
6284442506490785579 Useful links Przydatne linki
5170617864166788170 Official PeerTube website (news, support, contribute...): <x id="START_LINK"/>https://joinpeertube.org<x id="CLOSE_LINK"/> Oficjalna strona PeerTube (wiadomości, wsparcie...): <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a&gt;"/>https://joinpeertube.org <x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/>
4614992717645869756 Put your instance on the public PeerTube index: <x id="START_LINK"/>https://instances.joinpeertube.org/instances<x id="CLOSE_LINK"/> Dodaj swoją instancję do publicznego indeksu: <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a&gt;"/>https://instances.joinpeertube.org/instances <x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/>
2081626998027585315 It's time to configure your instance! Czas na konfigurację twojej instancji!
5083058563861587027 Choosing your <x id="START_TAG_STRONG"/>instance name<x id="CLOSE_TAG_STRONG"/>, <x id="START_TAG_STRONG"/>setting up a description<x id="CLOSE_TAG_STRONG"/>, specifying <x id="START_TAG_STRONG"/>who you are<x id="CLOSE_TAG_STRONG"/>, why <x id="START_TAG_STRONG"/>you created your instance<x id="CLOSE_TAG_STRONG"/> and <x id="START_TAG_STRONG"/>how long<x id="CLOSE_TAG_STRONG"/> you plan to <x id="START_TAG_STRONG"/>maintain your it<x id="CLOSE_TAG_STRONG"/> is very important for visitors to understand on what type of instance they are. Wybranie <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>nazwy twojej instancji <x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/>, <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>ustawienie opisu <x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/>, sprecyzowanie <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>kim jesteś <x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/>, dlaczego <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>stworzyłeś(-aś) własną instancję <x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/> i <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>jak długo <x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/> planujesz ją <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>wspierać <x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/> może być przydatne dla osób które chcą zrozumieć na jakiej instancji się znajdują.
5329436244765769292 If you want to open registrations, please decide what <x id="START_TAG_STRONG"/>your moderation rules<x id="CLOSE_TAG_STRONG"/> and <x id="START_TAG_STRONG"/>instance terms of service<x id="CLOSE_TAG_STRONG"/> are, as well as specify the categories and languages and your moderators speak. This way, you will help users to register on <x id="START_TAG_STRONG"/>the appropriate<x id="CLOSE_TAG_STRONG"/> PeerTube instance. Jeśli chcesz otworzyć rejestrację, ustal <x id="START_TAG_STRONG"/>zasady moderacji<x id="CLOSE_TAG_STRONG"/> i <x id="START_TAG_STRONG"/>zasady użytkowania instancji<x id="CLOSE_TAG_STRONG"/>, oraz określ kategorie, jak i języki których używają moderatorzy. W ten sposób pomożesz użytkownikom wybrać <x id="START_TAG_STRONG"/>odpowiednią<x id="CLOSE_TAG_STRONG"/> instancję PeerTube do rejestracji.
5704345824323933019 Remind me later Przypomnij mi później

Loading…

User avatar Grzesiek11

Translation changed

PeerTube / angularPolish

4 months ago
Browse all component changes

Things to check

XML markup

XML tags in translation do not match source

Reset

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
5340005218109333045
Flags
xml-text
String age
6 months ago
Source string age
6 months ago
Translation file
client/src/locale/angular.pl-PL.xlf, string 184