Translation

2849750161085431718
English
Key English Polish Actions
8528549800795985099 Update internal note Uaktualnij wewnętrzną notatkę
3962242315365992494 Switch video block to manual Przełącz blokowanie filmów na ręczne
6906423861055262169 Video <x id="PH"/> switched to manual block. Film <x id="PH"/> przełączony na blokowanie ręczne.
7293356040886494773 Do you really want to unblock this video? It will be available again in the videos list. Czy na pewno chcesz odblokować ten film? Pojawi się on ponownie na liście filmów.
4859202148272511129 Unblock Odblokuj
4922469417589203720 Video <x id="PH"/> unblocked. Odblokowano film <x id="PH"/>.
6286037250766429054 yes tak
2420525563530770652 no nie
212615365039028546 You don't have plugins installed yet. Nie masz jeszcze żadnych zainstalowanych wtyczek.
1710094819987243777 You don't have themes installed yet. Nie masz jeszcze żadnych zainstalowanych motywów.
931472057457682240 Update to <x id="PH"/> Zaktualizuj do <x id="PH"/>
9107383323119159110 Do you really want to uninstall <x id="PH"/>? Czy na pewno chcesz odinstalować <x id="PH"/>?
4474510732215437338 Uninstall Odinstaluj
3773378957693174719 <x id="PH"/> uninstalled. Odinstalowano <x id="PH"/>.
7914215986085479339 This is a major plugin upgrade. Please go on the plugin homepage to check potential release notes. To ważna aktualizacja tej wtyczki. Sprawdź potencjalną listę zmian na jego stronie domowej.
2849750161085431718 Upgrade Aktualizuj
7686590072950686188 Proceed upgrade Przejdź do aktualizacji
7830308409197461339 <x id="PH"/> updated. Zaktualizowano <x id="PH"/>.
3229595422546554334 Jobs Zadania
4804785061014590286 Logs Dzienniki
3150704904301058778 The plugin index is not available. Please retry later. Indeks wtyczki nie jest dostępny. Spróbuj ponownie później.
1387301493234848481 Please only install plugins or themes you trust, since they can execute any code on your instance. Instaluj jedynie zaufane wtyczki/motywy, ponieważ mogą one wykonywać dowolny kod na twojej instancji.
2994182849694226596 Install <x id="PH"/>? Zainstalować <x id="PH"/>?
6703720397495603345 <x id="PH"/> installed. Zainstalowano <x id="PH"/>.
1875025899004073421 Settings updated. Ustawienia zaktualizowane.
2941409202780782189 plugin wtyczka
840045833311458646 theme motyw
2483018961011868950 IP address Adres IP
7223931053738621590 PeerTube thinks your web browser public IP is <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/><x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ debug?.ip }}"/><x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/>. Według PeerTube, publiczny adres IP Twojej przeglądarki to <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/><x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ debug?.ip }}"/><x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/>.
722088235348685072 If this is not your correct public IP, please consider fixing it because: Jeżeli to nie jest Twój publiczny adres IP, spróbuj go naprawić, ponieważ:
8079826195972333513 Views may not be counted correctly (reduced compared to what they should be) Wyświetlenia mogą nie zliczać się prawidłowo (będą mniejsze niż powinny być)

Loading…

User avatar mkljczk

Translation changed

PeerTube / angularPolish

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
2849750161085431718
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.pl-PL.xlf, string 1399