Translation

7099631707196015765
English
Key English Polish
1669378369440073270 Plugin settings Ustawienia wtyczki
2200003513633568069 Enable video comments Włącz komentarze do filmu
8896564060463626070 Enable download Zezwól na pobieranie
8821221480638803282 Advanced settings Ustawienia zaawansowane
2375260419993138758 URL Adres URL
6760671759540007434 You can import any URL <x id="START_LINK"/>supported by youtube-dl<x id="CLOSE_LINK"/> or URL that points to a media file. You should make sure you have diffusion rights over the content it points to, otherwise it could cause legal trouble to yourself and your instance. Możesz zaimportować dowolny adres URL <x id="START_LINK"/>obsługiwany przez youtube-dl<x id="CLOSE_LINK"/> lub URL wskazujący na plik multimedialny. Upewnij się, że masz prawa do udostępniania treści na którą on wskazuje, aby nie stworzyć problemów prawnych sobie i swojej instancji.
460353452916242022 Sorry, but something went wrong Przepraszamy, ale coś poszło nie tak
5359075917564707730 Congratulations, the video behind <x id="INTERPOLATION"/> will be imported! You can already add information about this video. Gratulacje, film za <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ targetUrl }}"/> będzie zaimportowany! Możesz już dodać informacje o tym filmie.
4021752662928002901 Update Aktualizacja
6722765664648523978 Select the file to upload Wybierz plik do wysłania
9172233176401579786 Scheduled Zaplanowany
1435317307066082710 Hide the video until a specific date Ukryj film przed określoną datą
1087181129481039628 Normal live Normal live
3517255641769192386 Permanent/recurring live Permanent/recurring live
6148369758871787018 Video background image Tło filmu
7099631707196015765 Image that will be merged with your audio file. <x id="LINE_BREAK"/> The chosen image will be definitive and cannot be modified. Obraz który zostanie połączony z twoim plikiem audio. <x id="LINE_BREAK" ctype="lb" equiv-text="&lt;br/&gt;"/> Wybrany obraz jest finalny i nie może być później zmieniony.
4626927731329688072 Total video uploaded Łącznie opublikowanych filmów
1185207825965405436 Processing… Przetwarzanie…
7934833136974560675 Retry spróbuj ponownie
2127094963121208963 Total video quota Maksymalna dozwolona wielkość sumaryczyna plików wideo
1522676094837508187 Congratulations! Your video is now available in your private library. Gratulacje! Ten film jest teraz dostępny w twojej prywatnej bibliotece.
3768339632235914548 Publish will be available when upload is finished Opublikuj automatycznie po ukończeniu wysyłania
7430416142942514215 Publish Opublikuj
6161604372916832458 Upload on hold Oczekujące wrzucenie
285180972645018518 Sorry, the upload feature is disabled for your account. If you want to add videos, an admin must unlock your quota. Niestety, możliwość wysyłania jest wyłączona dla Twojego konta. Jeżeli chcesz dodać filmy, administrator musi odblokować Twój przydział powierzchni.
1138810463037464722 Uploaded videos are reviewed before publishing for your account. If you want to add videos without moderation review, an admin must turn off your videos auto-block. Uploaded videos are reviewed before publishing for your account. If you want to add videos without moderation review, an admin must turn off your videos auto-block.
438743381693904838 Your daily video quota is insufficient. If you want to add more videos, you must wait for 24 hours or an admin must increase your daily quota. Your daily video quota is insufficient. If you want to add more videos, you must wait for 24 hours or an admin must increase your daily quota.
6796692581512042469 Your video quota is insufficient. If you want to add more videos, an admin must increase your quota. Your video quota is insufficient. If you want to add more videos, an admin must increase your quota.
2587226585711833549 Read instance rules for help Przeczytaj zasady instancji, aby uzyskać pomoc
3455474330346212563 Select the torrent to import Wybierz torrent do zaimportowania
290735093992020324 OR LUB

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Things to check

XML markup

XML tags in translation do not match source

Reset

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
7099631707196015765
Flags
xml-text
String age
6 months ago
Source string age
6 months ago
Translation file
client/src/locale/angular.pl-PL.xlf, string 454